Br­kić že­li vo­di­ti HDZ i na­kon iz­bo­ra, ali ne bi bio man­da­tar

Plen­ko­vić ima do­bru jav­nu per­cep­ci­ju, no stra­nač­ku ba­zu ima­ju To­lu­šić, But­ko­vić i Br­kić

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Bu­du li iz­bo­ri u HDZ-u na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, ta­da će bi­ti više kan­di­da­ta, am­bi­ci­je ima­ju i Ko­vač, Ha­san­be­go­vić i Mi­li­no­vić Uo­či da­naš­nje sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva u HDZ-u se is­kris­ta­li­zi­ra­la još jed­na op­ci­ja: pos­to­ji mo­guć­nost da se no­vi šef HDZ-a ne bi­ra pri­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, ne­go da stran­ku do iz­bo­ra vo­di Mi­li­jan Br­kić, ali da dru­ga oso­ba bu­de kan­di­dat za man­da­ta­ra. Dio še­fo­va žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja, doz­na­je­mo u vr­hu HDZ-a, na­vod­no sma­tra da se HDZ pri­je iz­bo­ra ne bi tre­bao is­crp­lji­va­ti u unu­tar­stra­nač­kim bor­ba­ma ko­je su ne­iz­bjež­ne u iz­bo­ru no­vog še­fa, ne­go da bi se tre­bao po­sve­ti­ti is­klju­či­vo pri­pre­mi za par­la­men­tar­ne iz­bo­re.

Br­ža op­ci­ja iz­van­red­ni sa­bor

U tom bi slu­ča­ju Br­kić HDZ vo­dio na iz­bo­re prak­tič­ki kao šef stran­ke, bu­du­ći da je za­mje­nik, a ak­tu­al­ni pred­sjed­nik je dao os­tav­ku, ili bi se to for­ma­li­zi­ra­lo u funk­ci­ju vr­ši­te­lja duž­nos­ti še­fa HDZ-a. No kan­di­da­ta za man­da­ta­ra bi se tra­ži­lo me­đu dru­gim is­tak­nu­tim HDZ-ov­ci­ma. Naš iz­vor iz vr­ha HDZ-a ka­že ka­ko bi mo­gu­ći man­da­tar/ica, u tak­voj kom­bi­na­ci­ji, mo­gao bi­ti An­drej Plen­ko­vić, To­mis­lav To­lu­šić, Iva­na Ma­le­tić, Oleg But­ko­vić, Zdrav­ko Ma­rić... Ka­da bi se u vod­stvu HDZ-a od­lu­či­li za ta­kav sce­na­rij, to on­da zna­či da bi se Mi­li­jan Br­kić, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, vr­lo vje­ro­jat­no kan­di­di­rao za pred­sjed­ni­ka HDZ-a na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Re­dov­ni unu­tar­stra­nač­ki iz­bo­ri u HDZ-u sli­je­de unu­tar šest mje­se­ci od par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. T obi bio no­vi obra­zac na po­li­tič­koj sce­ni, da HDZ vo­di jak stra­nač­ki čo­vjek, a da­je kan­di­dat za man­da­ta­ra dru­ga oso­ba – re­kao nam je naš iz­vor iz vr­ha HDZ-a. Poz­na­to je da Br­kić ima ve­lik utje­caj u HDZ-u i da u stran­ci uži­va ve­li­ku po­pu­lar­nost, da je če­ti­ri go­di­ne ra­dio na te­re­nu i da si­gur­no sma­tra da je sa­da je­dan od po­zva­ni­jih u kan­di­da­tu­ri za no­vog še­fa. Ta­ko­đer, jas­no je da Br­kić, po­naj­pri­je ra­di slu­ča­ja di­plo­ma, ne mo­že bi­ti kan­di­dat za pre­mi­je­ra i da bi nje­mu tak­va kom­bi­na­ci­ja iš­la u pri­log. No, ovo je tek jed­na od op­ci­ja o ko­joj se u HDZ-u raz­miš­lja, ali Pred­sjed­niš­tvo i Na­ci­onal­no vi­je­će mo­ra­ju od­lu­či­ti ho­će li se šef HDZ-a bi­ra­ti pri­je ili pos­li­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Pred­sjed­niš­tvo, a valj­da i Na­ci­onal­no vi­je­će, sas­ta­ju se da­nas i čla­no­vi vod­stva mo­ra­ju pre­sje­ći tu od­lu­ku. Ako se od­lu­či da se šef bi­ra pri­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, on­da mo­ra­ju od­lu­či­ti ho­će li ga u ro­ku 30 da­na iz­a­bra­ti na iz­van­red­nom sa­bo­ru de­le­gat­skim na­či­nom gla­sa­nja ili or­ga­ni­zi­ra­ti iz­bo­re po na­če­lu je­dan član – je­dan glas, što je po Sta­tu­tu na­čin iz­bo­ra pred­sjed­ni­ka HDZ-a. Ipak, mo­del je­dan član – je­dan glas je kom­pli­ci­ra­ni­ji, tj. zah­ti­je­va više vre­me­na za or­ga­ni­za­ci­ju ne­go iz­van­red­ni sa­bor. U pri­log te­zi da bi se šef HDZ-a mo­gao bi­ra­ti na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, go­vo­ri i to što bi se ta­da, dak­le na re­dov­nim stra­nač­kim iz­bo­ri­ma, bi­ra­la sva stra­nač­ka ti­je­la, dak­le kom­plet­no no­vo vod­stvo. Bu­du­ći da se Br­kić jav­no već iz­jas­nio da je sklo­ni­ji bi­ra­nju še­fa po mo­de­lu je­dan član – je­dan glas, to upu­ću­je da mu je vje­ro­jat­no bli­ža op­ci­ja da se pred­sjed­nik bi­ra na­kon iz­bo­ra, pa se to on­da na­pra­vi po tom na­če­lu. Za­sad je služ­be­no kan­di­da­tu­ru za še­fa HDZ-a naj­a­vio sa­mo An­drej Plen­ko­vić, ali on ne kotira ta­ko vi­so­ko u HDZ-u i ne­ma to­li­ku po­dr­šku, ka­ko se to či­ni­lo pr­vi dan. Ka­da je ri­ječ o Plen­ko­vi­ću, on za­is­ta ima do­bru me­dij­sku i jav­nu per­cep­ci­ju, on bi HDZ-u otvo­rio ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal i pri­bli­žio ga cen­tru, no pra­vi igra­či ko­ji ima­ju stra­nač­ku po­dr­šku su slje­de­ći. To je sva­ka­ko Br­kić, ko­ji ima ma­nu da ne mo­že bi­ti man­da­tar, ali ima ogrom­nu po­dr­šku u HDZ-u, to je To­mis­lav To­lu­šić, pot­pred­sjed­nik HDZ-a i je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih mi­nis­ta­ra, ali to je i Oleg But­ko­vić, ko­ji se ne­će kan­di­di­ra­ti ia­ko bi mo­gao ima­ti i po­dr­šku Pan­tov­ča­ka. Br­kić, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, ni­je do­nio ko­nač­nu od­lu­ku, ali bli­zu je od­lu­ci o kan­di­da­tu­ri za še­fa, To­lu­šić za­sad ne­će is­tr­ča­va­ti, ali mo­guć­nost kan­di­da­tu­re ni­je od­ba­cio. But­ko­vić je je­di­ni me­đu tom tro­ji­com iz­gle­da do­nio ko­nač­nu od­lu­ku da u utr­ku ne­će ula­zi­ti, prem­da je za pot­pred­sjed­ni­ka HDZ-a iz­a­bran s naj­ve­ćim bro­jem gla­so­va.

Ha­san­be­go­vić vs. Plen­ko­vić

Bu­du li iz­bo­ri za no­vog še­fa po na­če­lu je­dan član – je­dan glas (bi­li oni pri­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ili pos­li­je), to će naj­ma­nje u pri­log ići Plen­ko­vi­ću ko­ji ima veću po­dr­šku u jav­nos­ti ne­go u sa­moj stran­ci. Bu­du li iz­bo­ri u HDZ-u na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, ta­da će si­gur­no bi­ti više kan­di­da­ta (mo­žda če­ti­ri do pet) jer će mno­gi kal­ku­li­ra­ti s kan­di­da­tu­rom pri­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra zbog stra­ha da će HDZ na ru­jan­skim iz­bo­ri­ma pro­ći lo­še i da će im man­dat u tom slu­ča­ju na če­lu HDZ-a krat­ko tra­ja­ti. Am­bi­ci­je da bu­de šef HDZ-a ima i Dar­ko Mi­li­no­vić, a ču­je­mo da nje­go­va ma­te­ma­ti­ka ka­že ka­ko on već u star­tu u Li­ci ima 10-ak ti­su­ća gla­so­va svo­jih čla­no­va, ali i mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Mi­ro Ko­vač, a mo­gu­će i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić ko­ji u HDZ-u ima ve­li­ku po­pu­lar­nost. Ha­san­be­go­vić je svjes­tan da je pi­ta­nje ho­će li na­kon Ka­ra­mar­ka za nje­ga u HDZ-u bi­ti mjes­ta, ali mo­gao bi bi­ti pro­tu­kan­di­dat Plen­ko­vi­ću. HDZ sve svo­je od­lu­ke mo­ra do­ni­je­ti što pri­je jer su par­la­men­tar­ni iz­bo­ri na vra­ti­ma.

Kan­di­dat za še­fa HDZ-a An­drej Plen­ko­vić ima veću po­dr­šku u jav­nos­ti ne­go u stran­ci

uži­va ve­li­ku po­pu­lar­nost u HDZ-u. Če­ti­ri je go­di­ne ra­dio na te­re­nu i sma­tra da je je­dan od po­zva­ni­jih da se kan­di­di­ra za no­vog še­fa MI­LI­JAN BR­KIĆ

od­lu­čio je da u utr­ku za še­fa stran­ke ne­će ula­zi­ti, prem­da je za pot­pred­sjed­ni­ka HDZ-a iz­a­bran s naj­ve­ćim bro­jem gla­so­va OLEG BUT­KO­VIĆ

pot­pred­sjed­nik HDZ-a i je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih mi­nis­ta­ra mo­guć­nost kan­di­da­tu­re za še­fa HDZ-a ni­je od­ba­cio TO­MIS­LAV TO­LU­ŠIĆ

Iva Pu­ljić Še­go

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.