U tri i pol go­di­ne is­e­li­lo se 257.000 gra­đa­na

Više od 117.000 ti­su­ća gra­đa­na od 2013. do 1. lip­nja 2016. pri­ja­vi­lo je da su se pri­vre­me­no is­e­li­li, a traj­no je pre­bi­va­li­šte od­ja­vi­lo više od 97.000 gra­đa­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Di­ja­na Ju­ra­sić

U pr­vih šest mje­se­ci traj­no ili pri­vre­me­no is­e­lja­va­nje nas­tav­lja se čak i po­ja­ča­nim in­ten­zi­te­tom STR. 3

De­mo­gra­fi pro­cje­nju­ju da se go­diš­nje iz zem­lje is­e­li iz­me­đu 55.000 i 60.000 lju­di IZBRISANI S POPISA BI­RA­ČA Kod oko 42.000 lju­di ko­ji­ma je po­li­ci­ja od­ja­vi­la pre­bi­va­li­šte vje­ro­jat­no je ri­ječ o bri­sa­nju fik­tiv­nog sta­nov­niš­tva DR. STJE­PAN ŠTERC de­mo­graf

Kad su de­mo­gra­fi iz­no­si­li pro­cje­ne o bro­ju is­e­lje­nih, po­li­ti­ka je tvr­di­la da su broj­ke ma­nje, no MUP-ovi po­da­ci na stra­ni su de­mo­gra­fa di­ja­na.ju­ra­sić@ve­cer­nji.net Is­e­lja­va­nje gra­đa­na iz Hr­vat­ske, in­ten­zi­vi­ra­no po­s­ljed­njih go­di­na, ne pres­ta­je, ne­go se nas­ta­vi­lo i u ovoj go­di­ni i kao je­dan od ključ­nih hr­vat­skih pro­ble­ma čeka na je­sen no­vu vlast, ko­ja će se mo­ra­ti uhva­ti­ti uko­štac s njim. Od 2013. do 1. lip­nja 2016. više od 117.000 gra­đa­na sa­mi su pri­ja­vi­li da su se pri­vre­me­no od­se­li­li iz Hr­vat­ske, dok je u is­tom raz­dob­lju ukup­no 97.441 gra­đa­nin od­ja­vio pre­bi­va­li­šte u zem­lji. A pre­ma za­ko­nu, pre­bi­va­li­šte su obvez­ni od­ja­vi­ti oni ko­ji su se traj­no is­e­li­li i nas­ta­ni­li u dru­goj dr­ža­vi. Us­to, iz MUP-a su nam od­go­vo­ri­li da su od 2013. do po­čet­ka lip­nja ove go­di­ne po­li­cij­ske upra­ve do­ni­je­le rje­še­nja o od­ja­vi pre­bi­va­li­šta za ukup­no 42.294 gra­đa­ni­na. Ia­ko je po­li­ti­ka za vla­da­vi­ne ko­ali­ci­je Hr­vat­ska ras­te ig­no­ri­ra­la i pod­cje­nji­va­la upo­zo­re­nja de­mo­gra­fa da se iz zem­lje go­diš­nje is­e­lja­va oko 40.000 lju­di, a sa­da već biv­ša vlast sa­mo dek­la­ra­tiv­no po­ka­zi­va­la ra­zu­mi­je­va­nje za de­mo­graf­ske pro­ble­me, služ­be­ni po­da­ci MUP-a, na ža­lost, po­t­vr­đu­ju da su de­mo­gra­fi bi­li u pra­vu i da su broj­ke lo­ši­je i od onih na ko­je su upo­zo­ra­va­li.

Od­la­ze zbog pos­la

Jas­no je iz ovih po­da­ta­ka da su de­mo­gra­fi bi­li u pra­vu kad su go­vo­ri­li da da­nas Hr­vat­ska ne­ma ni če­ti­ri mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka. Us­to, svi gra­đa­ni ko­ji su se pri­vre­me­no is­e­li­li u ino­zem­s­tvo, a uglav­nom se is­e­lja­va­ju zbog pos­la, rje­đe zbog ško­lo­va­nja, ne od­jav­lju­ju se, od­nos­no ne pri­jav­lju­ju pri­vre­me­ni od­la­zak iz zem­lje. To se naj­bo­lje vi­di po po­da­ci­ma za 2015. u ko­joj je 21.267 gra­đa­na pri­ja­vi­lo da se pri­vre­me­no is­e­li­lo iz Hr­vat­ske, a 12.333 traj­no, a zna se, pre­ma po­da­ci­ma nje­mač­kog Sa­vez­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, da se sa­mo u tu zem­lju do­se­li­lo više od 50.000 hr­vat­skih dr­žav­lja­na. Pi­ta­li smo de­mo­gra­fa dr. Stje­pa­na Šter­ca što mu go­vo­re služ­be­ni po­da­ci MUP-a. – Gra­đa­ni ko­ji su u pro­tek­le tri go­di­ne pri­ja­vi­li pri­vre­me­ni od­la­zak iz Hr­vat­ske ne­dvoj­be­no su oni ko­ji su na­pus­ti­li Hr­vat­sku i više ih je u stvar­nos­ti od ovih 117 ti­su­ća. Me­ni je naj­važ­ni­ji po­da­tak da i MUP priz­na­je pre­ko tih po­da­ta­ka da je go­diš­nje Hr­vat­sku na­pu­šta­lo oko 40.000 lju­di, a mi de­mo­gra­fi pret­pos­tav­lja­mo da se is­e­lja­va iz­me­đu 55.000 i 60.000 jer se svi ne od­jav­lju­ju. Pret­pos­tav­lja­mo da su oni ko­ji su pri­ja­vi­li pri­vre­me­ni od­la­zak na­pus­ti­li Hr­vat­sku zbog tra­že­nja pos­la jer to ne zna­mo iz služ­be­nih po­da- ta­ka zbog zbrč­ka­ne sta­tis­ti­ke i lo­šeg na­či­na na ko­ji se vo­di – ka­že Šterc. No, tko se sve ubra­ja u sku­pi­nu od 97.441 gra­đa­ni­na ko­ji su od­ja­vi­li pre­bi­va­li­šte iz Hr­vat­ske od 2013. do 1. lip­nja ove go­di­ne? – U tu broj­ku ula­ze i oni ko­ji su se od­se­li­li iz zem­lje zbog pos­la, ali i gra­đa­ni ko­ji su se traj­no od­se­li­li u zem­lje biv­še Ju­gos­la­vi­je, uglav­nom u Sr­bi­ju i BiH. Te­ško je to raz­lu­či­ti kad nam je sta­tis­ti­ka ne­vje­ro­dos­toj­na jer u MUP-u, ko­ji je for­mal­no za­du­žen za mi­gra­cij­sku po­li­ti­ku, zna­ju zbog če­ga lju­di od­jav­lju­ju pre­bi­va­li­šte, ali ni­sam si­gu­ran da bi­lje­že ka­mo se ti lju­di is­e­lja­va­ju – ko­men­ti­ra Šterc.

“Čiš­će­nje” popisa bi­ra­ča

Za više od 42.000 gra­đa­na ko­ji­ma je po­li­ci­ja od­ja­vi­la pre­bi­va­li­šte Šterc za­klju­ču­je da je tu vje­ro­jat­no ri­ječ o bri­sa­nju fik­tiv­nog sta­nov­niš­tva zbog “čiš­će­nja” popisa bi­ra­ča. Da­nas u sva­kom slu­ča­ju, ka­že, ne­ma­mo ni 4 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka uzi­ma­ju­ći u ob­zir i ne­ga­ti­van pri­rod­ni pad sta­nov­niš­tva (raz­li­ka iz­me­đu ro­đe­nih i umr­lih, op. a.) te da se u Hr­vat­sku go­diš­nje do­se­lja­va sa­mo 10.000 lju­di.

Po­da­ci MUP-a o bro­ju gra­đa­na ko­ju su traj­no od­ja­vi­li pre­bi­va­li­šte i pri­ja­vi­li is­e­lja­ve­nje iz RH

Naj­češ­će od­la­ze u po­tra­zi za pos­lom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.