HRVATI SU IZVANSERIJSKI U SVE­MU, ALI U PO­LI­TI­CI SU TRE­ĆA LI­GA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ovo s no­go­me­tom i Hr­va­ti­ma pu­no je više od kla­sič­nog poj­ma “kru­ha i iga­ra”. Ov­dje ni­je ri­ječ o jed­no­krat­nom, po­ma­lo glu­pa­vom za­do­vo­lja­va­nju psi­he na­ci­je, ne­go je izvanserijski us­pjeh na­še no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je više od obič­ne igre ko­jom se hra­ni puk. Ov­dje se sla­vi za­ču­đu­ju­će sna­žan ka­rak­ter eki­pe ko­ja se naj­moć­ni­jom po­ka­zu­je ka­da se pred njo­me na­la­zi “ne­mo­guć” za­da­tak. Izvan­se­rij­ska od­luč­nost, hra­brost i inat je­su u na­šim ge­ni­ma pa se kroz po­vi­jest uvi­jek po­nav­lja­ju u naj­te­žim si­tu­aci­ja­ma, po­put onih rat­nih. Ta­ko smo u Do­mo­vin­skom ra­tu to od­luč­ni­ji bi­li što je si­tu­aci­ja na ra­ti­šti­ma bi­la bez­iz­gled­ni­ja. Izvan te rat­ne si­tu­aci­je Hrvati taj ka­rak­ter zna­ju is­ka­za­ti u ko­lek­tiv­nim spor­to­vi­ma. I čes­to is­pad­ne­mo izvanserijski pa se on­da sa­mi se­bi ču­di­mo, što sve ma­la na­ci­ja od če­ti­ri mi­li­ju­na lju­di mo­že pos­ti­ći. Izvanserijski smo i u ino­va­ci­ja­ma i, vr­lo čes­to, u sva­kom pos­lu ko­je­ga se Hrvati pri­hva­te ka­da odu ra­di­ti u ino­zem­s­tvo. Je­di­no po­dru­čje u ko­je­mu Hrvati igra­ju

Bi li i u po­li­ti­ci tre­ba­lo pro­ba­ti s “B” eki­pom? Sa­daš­nja rep­ka ne­ma šan­se oti­ći na Euro

u tre­ćoj ligi, da­le­ko na dnu bi­lo kak­ve eu­rop­ske ili svjet­ske ljes­tvi­ce, jest – po­li­ti­ka. U tom ta­ko važ­nom po­dru­čju ži­vo­ta Hrvati po­ka­zu­ju najs­krom­ni­ji ili ni­ka­kav ta­lent. Od smr­ti Fra­nje Tuđ­ma­na Hr­vat­ska ni­je ima­la iz­van­se­rij­skog po­li­ti­ča­ra. Ta­lent za po­li­ti­ku u zad­njih 15 go­di­na po­ka­za­lo je tek ne­ko­li­ko na­ših lju­di. Ve­li­ki je ta­lent po­ka­zao onaj či­je se ime naj­ra­di­je ne spo­mi­nje, a to je bio Ivo Sa­na­der. Kad je pro­pao, svi su bi­li lju­ti­ti jer je svo­jom po­li­tič­kom vje­šti­nom bio us­pješ­no “op­či­nio” i des­no, i li­je­vo i po­la svjet­ski važ­nih dr­žav­ni­ka. Da­nas vje­šti­nu u hr­vat­skoj po­li­ti­ci po­ka­zu­je tko? Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Zo­ran Mi­la­no­vić. Ma što mi mis­li­li o nji­ma. I tko još? Gdje su? Pa u sva­koj Tuđ­ma­no­voj vla­di bi­lo je de­se­tak iz­van­se­rij­skih po­li­ti­ča­ra i struč­nja­ka. Ka­ko to da na tom po­dru­čju Hrvati ne­ma­ju ka­rak­ter ne­go su eki­pe ne­so­lid­ne, ne­etič­ne, tre­će­raz­red­ne? I bi li ov­dje mo­žda vri­je­di­lo upo­ra­bi­ti Ča­či­će­vu ino­va­ci­ju – pa pro­ba­ti s “B” eki­pom. Ova sa­daš­nja rep­ka ne­ma šan­se oti­ći na Euro.

Da­vor Ivan­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.