Mi­la­no­vi­ću za plan ‘de­set man­da­ta više’ u ko­ali­ci­ji tre­ba i HSS

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

SDP-ov je cilj osva­ja­nje 66 man­da­ta, po je­dan više u sva­koj iz­bor­noj je­di­ni­ci. HSS-u, ka­ko doz­na­je­mo, nu­de od tri do pet man­da­ta Naj­ja­ča opor­be­na stran­ka SDP ima pri­lič­no am­bi­ci­ozan plan za no­ve iz­bo­re. Umjes­to 56 man­da­ta, ko­li­ko je ko­ali­ci­ja Hr­vat­ska ras­te do­bi­la u stu­de­no­me, na­da­ju se da bi na “po­prav­nom” mo­gli do­bi­ti čak 66 man­da­ta, od­nos­no po je­dan više u sva­koj iz­bor­noj je­di­ni­ci. A po­tom s tri do če­ti­ri man­da­ta IDS-a te s ma­nji­na­ma ne­ki u SDP-u sma­tra­ju da bi li­je­vi blok na­kon iz­bo­ra la­ko mo­gao bi­ti u po­zi­ci­ji da sa­mi sas­ta­ve Vla­du.

Te­ško iz­ve­div sce­na­rij

– Mi bi­smo i u toj op­ci­ji po­zva­li Most da nam se pri­klju­či jer Vla­da sa 76-77 man­da­ta ni­je sta­bil­na – ka­že je­dan član Pred­sjed­niš­tva SDP-a. Još je­dan član vod­stva stran­ke tvr­di da ta­kav sce­na­rij ni­je ne­re­alan te se po­zi­va na zad­nje an­ke­te ko­je su po­ka­za­le da Hr­vat­ska ras­te na no­vim iz­bo­ri­ma do­bi­va go­to­vo de­set man­da­ta više. Oni ma­nje op­ti­mis­tič­ni na Ible­ro­vu tr­gu dr­že pak da je ova­kav sce­na­rij te­ško iz­ve­div. I vje­ru­ju da Hr­vat­ska ras­te na no­vim iz­bo­ri­ma mo­že ra­ču­na­ti na ot­pri­li­ke 61 man­dat, pet više ne­go na proš­lim iz­bo­ri­ma. Even­tu­al­no na ko­ji više “pok­lo­pi” li im se i da Most sa 19 pad­ne na 10 man­da­ta, a da is­to­dob­no Ži­vi zid ne do­bi­je više od šest man­da­ta. – U toj va­ri­jan­ti pos­to­ji mo­guć­nost da se tih ne­ko­li­ko man­da­ta pre­li­je na­ma, a ne HDZ-u. No to bi za nas bi­la ide­al­na va­ri­jan­ta, ko­ja ni­je ne­mo­gu­ća, ali je vr­lo upit­na – ka­že član vod­stva SDP-a. Do­da­je i da, ia­ko ni­je to­li­ki op­ti­mist kao ne­ki nje­go­vi ko­le­ge, zna da Most i HDZ više ne­će mo­ći sa­mi sas­ta­vi­ti Vla­du, od­nos­no, Most ne­će bi­ti taj ko­ji će od­lu­či­va­ti i ko­ji će bi­ti pre­va­ga. – Što­vi­še, Most će mo­ra­ti bi­ra­ti iz­me­đu Hr­vat­ske ras­te i no­vih iz­bo­ra – ka­že član vod­stva SDP-a. A da bi is­pu­ni­li cilj, u SDP-u dr­že da tre­ba­ju pro­ši­ri­ti ko­ali­ci­ju. Po­ziv HSS-u da im se pri­klju­či Zo­ran Mi­la­no­vić već je odas­lao.

Po­ljo­pri­vre­da “se­lja­ci­ma”

Me­đu­tim, u HSS-u pos­to­ji ja­ka kle­ri­kal­na des­na stru­ja ko­joj će no­vo vod­stvo tre­ba­ti objas­ni­ti za­što na­kon Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je že­le pro­mi­je­ni­ti dres. “Po­nu­da ko­ja se ne od­bi­ja” olak­ša­la bi i taj pro­ces, a ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, iz vod­stva SDP-a sklo­ni su HSS-u ponuditi od tri do čak pet man­da­ta plus par­ti­ci­pi­ra­nje u Vla­di, vje­ro­jat­no pre­ko mi­nis­tar­stva, vje­ro­jat­no, po­ljo­pri­vre­de.

Ma­nje op­ti­mis­tič­ni u SDP-u dr­že da će stran­ka osvo­ji­ti pet man­da­ta više

RO­BERT ANIĆ/PIXSELL

Po­ziv Be­lja­ku da mu se pri­dru­ži Mi­la­no­vić je već odas­lao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.