Vla­da ne­ma le­gi­ti­mi­tet pred­la­ga­ti no­ve za­ko­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

INE PROPUSTITE OS­TA­LE NASLOVE IZ TRILOGIJE! Vla­da će na sjed­ni­ci raz­ma­tra­ti i pri­jed­log iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o dr­žav­nim služ­be­ni­ci­ma Sin­di­kat dr­žav­nih i lo­kal­nih služ­be­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka Hr­vat­ske (SDLSN) pri­op­ćio je ka­ko pred­lo­že­no rje­še­nje ra­ni­jeg upu­ći­va­nja u mi­ro­vi­nu više od osam ti­su­ća dr­žav­nih za­pos­le­ni­ka jav­nih služ­bi, kroz pri­jed­lo­ge za­ko­na, pred­stav­lja laž­nu re­for­m­sku mje­ru te je pos­ta­vio pi­ta­nje le­gi­ti­mi­te­ta tak­vog pos­tu­pa­nja teh­nič­ke Vla­de. Vla­da će na da­naš­njoj sjed­ni­ci raz­ma­tra­ti niz no­vih za­ko­na, uklju­ču­ju­ći i ko­nač­ni pri­jed­log iz­mje­na i do- pu­na Za­ko­na o dr­žav­nim služ­be­ni­ci­ma. SDLSN pos­tav­lja pi­ta­nje le­gi­ti­mi­te­ta tak­vog pos­tu­pa­nja Vla­de či­ji “pred­sjed­nik ne uži­va po­vje­re­nje Sa­bo­ra i ko­ja, prem­da još ni­su ras­pi­sa­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, pred­stav­lja teh­nič­ku Vla­du bez le­gi­ti­mi­te­ta do­no­še­nja no­vih za­kon­skih pri­jed­lo­ga”.

Gra­đa­ni su la­ni u sr­p­nju u kup­nju iš­li u su­sjed­ne zem­lje u do­ma­ćim su tr­go­vi­na­ma sni­že­nja u lip­nju, no va­ni su i pri­je po­čet­ka ras­pro­da­ja pos­to­ci mno­go ve­ći su ma­nje ci­je­ne u Ita­li­ji, a oče­ki­va­nja su da će tak­va prak­sa ove go­di­ne bi­ti i kod nas

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.