Za ra­zvoj ci­vil­nog druš­tva go­diš­nje se iz­dvo­ji oko 1,5 mi­li­jar­di ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

U pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na u Hr­vat­skoj se za pro­gra­me i pro­jek­te or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog druš­tva iz svih jav­nih iz­vo­ra na na­ci­onal­noj i lo­kal­nim ra­zi­na­ma do­di­je­li­lo oko 1,5 mi­li­jar­di ku­na go­diš­nje, no una­toč to­li­kom nov­cu po­je­di­ne udru­ge ko­je se ba­ve ra­zvo­jem ci­vil­nog druš­tva ili skr­be za oso­be s inva­li­di­te­tom ni­su za­do­volj­ne i tvr­de da će mo­ra­ti pre­po­lo­vi­ti svo­je ak­tiv­nos­ti i broj za­pos­le­nih ili čak i uga­si­ti se. Me­đu tim udru­ga­ma uglav­nom su one ko­je su se u ci­je­los­ti ili di­je­lom fi­nan­ci­ra­le kroz Na­ci­onal­nu zak­la­du za ra­zvoj ci­vil­nog druš­tva, ko­joj su Vla­di­nom ured­bom iz svib­nja go­to­vo pre­po­lov­lje­na sred­stva na iz­nos od 24 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.