Pred­sjed­ni­ca je za uki­da­nje užas­ne kaz­ne­ne odred­be o “sra­mo­će­nju”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

Pri­miv­ši de­le­ga­ci­ju Me­dij­ske or­ga­ni­za­ci­je ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe (SEEMO), pred­sjed­ni­ca se za­lo­ži­la za za­šti­tu neo­vis­nos­ti HRT-a

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ju­čer je pred­stav­ni­ci­ma Me­dij­ske or­ga­ni­za­ci­je ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe (SEEMO) ka­za­la da po­dr­ža­va na­po­re us­mje­re­ne pre­ma za­šti­ti neo­vis­nos­ti HRT-a te se za­la­že za uki­da­nje kon­tro­verz­ne za­kon­ske odred­be o “sra­mo­će­nju” ko­ja je iz­a­zva­la niz kri­ti­ka. Uz tvrd­nje da po­li­ti­ka tra­di­ci­onal­no nas­to­ji kon­tro­li­ra­ti HRT, što iz­a­zi­va me­đu­na­rod­nu za­bri­nu­tost, čla­no­vi mi­si­je SEEMO-a po­seb­no su is­tak­nu­li za­bri­nu­tost zbog ni­za po­s­ljed­njih ured­nič­kih smje­na na HRT-u. Pred­sjed­ni­ca je uz­vra­ti­la ka­ko je uvje­re­na da Hr­vat­ska ne­će sli­je­di­ti pri­mje­re Polj­ske i Ma­đar­ske, u ko­ji­ma su des­no ori­jen­ti­ra­ne vla­de uve­le čvr­stu kon­tro­lu jav­nih me­di­ja ta­ko što su kroz pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja pro­ve­le ma­sov­ne ka­drov­ske pro­mje­ne. Os­vr­ću­ći se na kaz­ne­no dje­lo “sra­mo­će­nja” za ko­je je zbog pi­sa­nja o ko­rup­ci­ji u jed­noj zdrav­s­tve­noj kli­ni­ci osu­đe­na no­vi­nar­ka Sla­vi­ca Lu­kić, pred­sjed­ni­ca je de­le­ga­ci­ji SEEMO-a iz­ja­vi­la da tu odred­bu o sra­mo­će­nju tre­ba uki­nu­ti. Glav­ni taj­nik SEEMO-a Oli­ver Vu­jo­vić ka­zao je da SEEMO po­ti­če hr­vat­sku Vla­du da što pri­je duh ono­ga za što se pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve za­la­že pos­ta­ne vid­ljiv i u dje­li­ma. A teh­nič­ki mi­nis­tar kul­tu­re Zlat­ko Ha­san­be­go­vić od­ba­cio je kri­ti­ke da je slo­bo­da me­di­ja u Hr­vat­skoj ugro­že­na, ka­zav­ši da za tak­ve tvrd­nje ne­ma do­ka­za. U mi­si­ji SEEMO-a su i pred­stav­ni­ci Eu­rop­ske fe­de­ra­ci­je no­vi­na­ra, OESS-a, Re­por­te­ra bez gra­ni­ca, Eu­rop­skog cen­tra za ti­sak i slo­bo­du me­di­ja...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.