U Po­po­va­či han­gar za odr­ža­va­nje i spre­mi­šte avi­ona i he­li­kop­te­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Za­hva­lju­ju­ći gra­do­na­čel­ni­ku i va­šoj lo­kal­noj za­jed­ni­ci, do­bi­li smo uvje­te ko­ji nam omo­gu­ću­ju re­ali­za­ci­ju ovog pro­jek­ta, ka­že Boris Smreč­ki

Tvrt­ka Za­gre­bač­ki pro­met­ni za­vod d.o.o. na po­dru­čju Po­po­va­če iz­gra­dit će zra­ko­plov­ni han­gar. Ugo­vor o po­čet­ku ra­do­va pot­pi­san je pro­tek­li tje­dan, a han­gar će se na­la­zi­ti u Gos­po­dar­sko-pro­izvod­noj zo­ni “Mi­šič­ka”. Na­mje­na avi­on­skog han­ga­ra je pos­lov­no-gos­po­dar­ska, a slu­žit će kao pros­tor za spre­mi­šte i la­ga­no odr­ža­va­nje ma­lih avi­ona i he­li­kop­te­ra. – Pro­jek­tom je pre­dvi­đe­no i ak­ti­vi­ra­nje ma­njih ra­di­oni­ca za po­pra­vak agre­ga­ta i kom­po­nen­ti zra­ko­plo­va. Za­hva­lju­ju­ći gra­do­na­čel­ni­ku i va­šoj lo­kal­noj za­jed­ni­ci do­bi­li smo uvje­te ko­ji nam omo­gu­ću­ju re­ali­za­ci­ju ovog pro­jek­ta. Vlas­ti­tim sred­stvi­ma kre­nu­li smo u grad­nju ser­vis­nog cen­tra, a nje­gov za­vr­še­tak oče­ku­je­mo kroz dva-tri mje­se­ca – iz­ja­vio je di­rek­tor ZPZ-a Boris Smreč­ki.

Glav­na na­mje­na cen­tra bio bi ser­vis voj­nih he­li­kop­te­ra, o če­mu se već raz­go­va­ra i s Mi­nis­tar­stvom obra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.