Ep­ska bit­ka na če­ti­ri fron­te za Pe­tra­če­vu vi­lu u Gr­ško­vi­će­voj

Vla­di­mir Za­go­rec že­li na­pla­ti­ti ot­kup­ni­nu ko­ju je pla­tio za si­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ti­na Bu­to­rac mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net

Vla­di­mir Za­go­rec po­kre­nuo je ovr­hu pro­tiv Hr­vo­ja Pe­tra­ča, nje­go­va biv­ša su­pru­ga že­li je spri­je­či­ti, a za spis se za­in­te­re­si­ra­la i dr­ža­va Obi­telj­ska stam­be­na zgra­da u Gr­ško­vi­će­voj uli­ci 21 u vlas­niš­tvu Hr­vo­ja Pe­tra­ča mo­gla bi se, za­hva­lju­ju­ći ovr­si ko­ju je pro­tiv nje­ga na za­gre­bač­kom Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du po­kre­nuo Vla­di­mir Za­go­rec, na­ći u dr­žav­nom vlas­niš­tvu. Na­ime, u ovr­š­nom pos­tup­ku nad Pe­tra­če­vim ne­kret­ni­na­ma, ko­ji­ma Za­go­rec že­li na­mi­ri­ti svo­ja po­tra­ži­va­nja jer mu ne­ka­daš­nji bli­ski su­rad­nik ni­je is­pla­tio 5,9 mi­li­ju­na ku­na na ime nak­na­de šte­te za ot­kup­ni­nu da­nu 2004. ot­mi­ča­ri­ma nje­go­va si­na, kao za­in­te­re­si­ra­na stra­na po­ja­vi­lo se i Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo. U sud­ski spis sti­gao je fak­som do­pis ko­jim Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo tra­ži uvid u ci­je­li slu­čaj, a svoj in­te­res obraz­la­žu či­nje­ni­com da već go­di­na­ma od Za­gor­ca po­ku­ša­va­ju na­pla­ti­ti 39,4 mi­li­ju­na ku­na ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vin­ske ko­ris­ti iz afe­re Dra­gu­lji.

Umi­je­ša­la se biv­ša že­na

Dr­ža­va je još 2009., na­kon što je pre­su­da u slu­ča­ju kra­đe dra­gog ka­me­nja iz se­fa MORH-a pos­ta­la pra­vo­moć­na i ovr­š­na, Za­gor­cu blo­ki­ra­la sve ban­kov­ne ra­ču­ne u Hr­vat­skoj i po­če­la mu pli­je­ni­ti broj­nu imo­vi­nu, no za­hva­lju­ju­ći Za­gor­če­vim prav­nim ma­ne­vri­ma pri­sil­na se na­pla­ta pro­lon­gi­ra već go­di­na­ma. Oko Za­gor­če­vih ne­kret­ni­na vo­di se više spo­ro­va na Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du, a po­s­ljed­nja jav­na draž­ba nje­go­va sta­na od 311 če­tvor­nih me­ta­ra u Hat­zo­voj uli­ci ni­je bi­la us­pješ­na jer se za ne­kret­ni­nu vri­jed­nu oko se­dam mi­li­ju­na ku­na ni­je ja­vio ni­je­dan ku­pac. Ve­li­ka je vje­ro­jat­nost da će se na dru­goj draž­bi dr­ža­va po­ja­vi­ti kao ku­pac. U tom je slu­ča­ju dr­ža­va os­lo­bo­đe­na pla­ća­nja ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne te stan sa­mo upi­su­je u svo­je vlas­niš­tvo. Su­de­ći po in­te­re­su za ovr­š­ni pos­tu­pak Za­gor­ca nad Pe­tra­čem, dr­ža­va oči­to svo­ju pri­li­ku za na­pla­tu dje­la du­ga vi­di i u stje­ca­nju vlas­niš­tva nad Pe­tra­če­vom vi­lom. Na­rav­no, ako Za­go­rec us­pi­je u ovr­si pro­tiv Pe­tra­ča. Ne­kret­ni­na u Gr­ško­vi­će­voj uli­ci 21 ima ukup­no 920 kva­dra­ta, a Hr­vo­je Pe­trač ku­pio ju je 1995. s biv­šim part­ne­ri­ma Jo­si­pom Kor­di­ćem i Ma­ri­ja­nom Me­dvi­do­vi­ćem. Pre­ma zem­ljiš­nim knji­ga­ma u Pe­tra­če­vu je vlas­niš­tvu tre­ći­na ne­kret­ni­ne. Po­rez­na upra­va pro­ci­je­ni­la je da če­tvor­ni me­tar u Gr­ško­vi­će­voj sto­ji 15.649 ku­na što zna­či da je ci­je­la zgra­da vri­jed­na ukup­no oko 14,4 mi­li­ju­na ku­na. Stam­be­na zgra­da u Gr­ško­vi­će­voj 21 ima ukup­no 920 kva­dra­ta, a pre­ma zem­ljiš­nim knji­ga­ma u Pe­tra­če­vu je vlas­niš­tvu tre­ći­na vi­le. Osim te zgra­de, Za­go­rec je Pe­tra­ču ovr­šio i stan od 35 kva­dra­ta na Tr­gu žr­ta­va fa­šiz­ma. No, osim ove tri stra­ne, za vi­lu i stan bo­ri se i Pe­tra­če­va biv­ša su­pru­ga Ali­ca Pe­trač ko­ja se umi­je­ša­la u spor pred­lo­živ­ši od­go­du ovr­he na­vo­de­ći da su ne­kret­ni­ne kup­lje­ne dok su njih dvo­je bi­li u bra­ku pa je ri­ječ o brač­noj ste­če­vi­ni. Za­gor­če­vi su od­vjet­ni­ci Ali­ci Pe­trač po­ru­či­li da je ima­la 20 go­di­na da za­šti­ti svo­ju imo­vi­nu i upi­še se kao suv­las­nik nad ne­kret­ni­na­ma te su su­du pred­lo­ži­li da od­ba­ci nje­zin pri­go­vor na ovr­hu. Sut­ki­nja Op­ćin­skog gra­đan­skog su­da od­ba­ci­la je pri­jed­log Ali­ce Pe­trač da se ovr­ha nad spor­nim ne­kret­ni­na­ma od­go­di te ju je upu­ti­la da po­kre­ne par­nič­ni pos­tu­pak pro­tiv biv­šeg su­pru­ga i Za­gor­ca ka­ko bi se ovr­ha pro­gla­si­la ne­do­pu­šte­nom. I Za­go­rec i Ali­ca Pe­trač ža­li­li su se na tak­vu sud­sku od­lu­ku, a za­gre­bač­ki Žu­pa­nij­ski sud ne­dav­no ju je po­t­vr­dio od­ba­civ­ši nji­ho­ve žal­be. Dru­gos­tu­panj­ski sud u svom rje­še­nju na­gla­sio je ka­ko Ali­ca Pe­trač ni­je “uči­ni­la vje­ro­dos­toj­nim da bi pro­ved­bom ovr­he pre­tr­pje­la ne­na­dok­na­di­vu šte­tu ili bi ona bi­la te­ško na­dok­na­di­va”. Ako že­li os­tva­ri­ti svoj udio u toj imo­vi­ni, Pe­tra­če­va biv­ša su­pru­ga mo­že pod­ni­je­ti tuž­bu, no to ne­će od­go­di­ti nas­ta­vak ovr­he.

Gra­đe­vin­sko vje­šta­če­nje

Do za­vr­šet­ka ovr­he su­du je sa­da pre­os­ta­lo sa­mo da odre­di vri­jed­nost vi­le u Gr­ško­vi­će­voj. U spi­su već pi­še pro­cje­na Po­rez­ne upra­ve da če­tvor­ni me­tar u Gr­ško­vi­će­voj uli­ci sto­ji 15.649 ku­na, a na Tr­gu žr­ta­va fa­šiz­ma 11.923 ku­ne. U pred­me­tu je za­tra­že­na do­dat­na pro­cje­na vri­jed­nos­ti vi­le, a to će se ut­vr­di­ti gra­đe­vin­skim vje­šta­če­njem, dok je za Pe­tra­čev stan od 35 kva­dra­ta ut­vr­đe­na vri­jed­nost od 411.486 ku­na. Zbog pro­cje­ne vri­jed­nos­ti vi­le sut­ki­nja ko­ja vo­di ovaj pred­met za ru­jan je za­ka­za­la i oče­vid u Gr­ško­vi­će­voj.

Ne­ka­daš­njem bli­skom su­rad­ni­ku Hr­vo­ju Pe­tra­ču biv­ši ge­ne­ral ovr­šio je dvi­je ne­kret­ni­ne u Za­gre­bu

Ali­ca Pe­trač Tvr­di da su vi­la i stan dio brač­ne ste­če­vi­ne i že­li spri­je­či­ti ovr­hu nad vri­jed­nom imo­vi­nom

Din­ko Cvi­tan DORH se za­in­te­re­si­rao za slu­čaj vje­ro­jat­no ka­ko bi na­pla­tio dug od Za­gor­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.