Sta­ri­ja že­na oz­li­je­đe­na u eks­plo­zi­ji pli­na u Bro­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Sta­ri­ja že­na oz­li­je­đe­na je u eks­plo­zi­ji pli­na ju­čer oko 10 sa­ti u Sla­von­skom Bro­du. Va­tro­gas­ci su za­pri­mi­li oba­vi­jest o eks­plo­zi­ji plin­ske bo­ce u na­se­lju Po­dvi­nje. Po do­la­sku na mjes­to do­ga­đa­ja ut­vr­di­li su da plin­ska bo­ca ni­je eks­plo­di­ra­la, ali je doš­lo do eks­plo­zi­je pro­pan-bu­ta­na ko­ji je is­tje­cao iz plin­ske bo­ce u po­drum­ski pros­tor. Že­na ko­ja se u tom tre­nut­ku na­la­zi­la u po­dru­mu ope­če­na je te je vo­zi­lom Hit­ne po­mo­ći pre­ve­ze­na u brod­sku bol­ni­cu. Ut­vr­đe­no je da je plin is­tje­cao na ošte­će­nom gu­me­nom cri­je­vu u bli­zi­ni ven­ti­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.