Ma­mić: Ne znam što do­pi­si USKOK-a ra­de kod me­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Iva­na Pe­trak op­tu­že­na je da je Ma­ri­ju Ma­mi­ću dos­ta­vi­la fo­to­gra­fi­je pres­li­ka USKOKo­vih zah­tje­va za pro­vje­ru ra­ču­na M. Ma­mi­ća i Mo­dri­ća

Dvi­je go­di­ne za­tvo­ra i pla­ća­nje tro­ško­va sud­skog pos­tup­ka kaz­na je ko­ju je Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Za­gre­bu pred­lo­ži­lo za Iva­nu Pe­trak (41), ban­ka­ri­cu op­tu­že­nu da je Ma­ri­ju Ma­mi­ću oda­la kak­ve je po­dat­ke od ban­ke u is­tra­zi pos­lo­va­nja obi­te­lji Ma­mić u svib­nju 2015. tra­žio USKOK. Ban­ka­ri­cu, za­pos­le­nu kao vo­di­te­lji­cu pos­lov­ni­ce Hypo Al­pe Adria Ban­ke, te­re­ti se da je Ma­ri­ju Ma­mi­ću dos­ta­vi­la na­lo­ge ko­ji­ma je USKOK u svib­nju 2015. tra­žio da mu ban­ka dos­ta­vi po­dat­ke o ra­ču­ni­ma, pro­me­tu po ra­ču­ni­ma, oro­če­nim sred­stvi­ma i ugo­vo­ri­ma o kre­di­tu ve­za­no za Lu­ku Mo­dri­ća i Ma­ri­ja Ma­mi­ća.

Bra­ni­la se šut­njom

Op­tu­že­na ban­ka­ri­ca ti­je­kom is­tra­ge bra­ni­la se šut­njom, no za­to je sas­lu­šan Ma­rio Ma­mić u či­jem su mo­bi­te­lu na­đe­ne fo­to­gra­fi­je do­pi­sa ko­je je USKOK pros­li­je­dio ban­ci ka­da je tra­žio po­dat­ke ko­ji su ih za­ni­ma­li. Ma­mić je u svom is­ka­zu na­veo da poz­na­je Iva­nu Pe­trak jer je ona du­že vri­je­me vo­di­la nje­go­ve ban­kov­ne ra­ču­ne, no za­nim­ljiv je od­go­vor dao na­kon što mu je pre­do­če­no da su pres­li­ke USKOK-ovih do­pi­sa na­đe­ne u nje­go­vu mo­bi­te­lu. – Ne znam je­su li fo­to­gra­fi­je pres­li­ka tih zah­tje­va bi­le u mom mo­bi­te­lu, a ako je­su, ne znam ka­ko su dos­pje­le u moj mo­bi­tel. Iva­na Pe­trak ni­ka­da mi ni­je da­la ni­kak­ve do­ku­men­te po­vjer­lji­va sa­dr­ža­ja – ka­zao je Ma­mić. No us­po­red­bom te­le­fon­ske ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu op­tu­že­ne ban­ka­ri­ce i Ma­mi­ća is­tra­ži­te­lji su us­ta­no­vi­li da se Ma­mić u vre­me­nu nas­tan­ka fo­to­gra­fi­ja pres­li­ka USKOK-ovih zah­tje­va na­đe­nih u nje­go­vu mo­bi­te­lu na­la­zio u do­me­ni baz­ne sta­ni­ce ko­ja po­kri­va i pos­lov­ni­cu Hypo ban­ke u ko- joj ra­di Iva­na Pe­trak. Osim to­ga us­ta­nov­lje­no je i da su te­le­fon­ski ko­mu­ni­ci­ra­li pri­je ne­go što su fo­to­gra­fi­ra­ne pres­li­ke USKOK-ovih do­ku­men­ta na­đe­nih u Ma­mi­će­vu mo­bi­te­lu.

Oz­na­ka stro­go po­vjer­lji­vo

Ote­ža­va­ju­ća okol­nost za Iva­nu Pe­trak je i is­kaz nje­zi­ne ko­le­gi­ce ko­ja je na­ve­la da je op­tu­že­na ban­ka­ri­ca tra­ži­la da se do­ku­men­ti pros­li­je­đe­ni od USKOK-a elek­tro­nič­kom po­štom i fi­zič­ki is­prin­ta­ju. Ina­če, pre­ma is­ka­zu te svje­do­ki­nje, zah­tje­vi ko­ji su doš­li od USKOK-a za pro­vje­ru odre­đe­nih ban­kov­nih ra­ču­na na se­bi su ima­li oz­na­ku “stro­go po­vjer­lji­vo”. Objaš­nja­va­ju­ći što to zna­či, svje­do­ki­nja je ka­za­la da se do­ku­men­ti s tak­vim oz­na­ka­ma ne smi­ju da­va­ti neo­v­la­šte­nim oso­ba­ma ni kli­jen­ti­ma na ko­je se ta­kav zah­tjev od­no­si te da to zna­ju svi dje­lat­ni­ci ban­ke.

Iva­na Pe­trak ni­ka­da mi ni­je da­la ni­kak­ve do­ku­men­te po­vjer­lji­va sa­dr­ža­ja – ka­zao je Ma­mić is­tra­ži­te­lji­ma

Iva­na Pe­trak go­di­na­ma je vo­di­la ban­kov­ne ra­ču­ne Ma­ri­ja Ma­mi­ća, a u is­tra­zi se bra­ni­la šut­njom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.