Vi­jeć­ni­ku HDZ-a dvo­ri­šte za­li­li mas­nom te­ku­ći­nom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Pul­ski grad­ski vi­jeć­nik HDZ-a Jan­ko Žu­žić na­šao se na me­ti hu­li­ga­na, ko­ji su mu u no­ći na sri­je­du mas­nom te­ku­ći­nom ne­poz­na­ta sas­ta­va za­li­li ku­ću i dvo­ri­šte. U iz­ja­vi za por­tal Re­gi­onal Ex­press Žu­žić je ka­zao ka­ko je već ne­ko vri­je­me iz­vrg­nut mal­tre­ti­ra­nju ma­njeg di­je­la su­sje­da ko­ji pro­s­vje­du­ju zbog baz­nih sta­ni­ca ko­je je, ka­ko tvr­di, pos­ta­vio u skla­du sa za­ko­nom. Na­kon što je po­li­ci­ja oba­vi­la oče­vid, Žu­žić je re­kao da će po­moć u uk­la­nja­ju mas­no­će za­tra­ži­ti od va­tro­ga­sa­ca ili ne­ke dru­ge slič­ne služ­be.

Su­kob sa su­sje­di­ma “Lju­di pro­s­vje­du­ju zbog baz­nih sta­ni­ca ko­je sam pos­ta­vio u skla­du sa za­ko­nom”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.