Pov­la­če­nje ko­no­pa, va­tro­met, kon­cert...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Svi pu­to­vi ovog če­t­vrt­ka, 23. lip­nja, vo­de u Karlovac, na Ivanj­ski kri­jes, jed­nu od naj­sta­ri­jih kar­lo­vač­kih tu­ris­tič­kih ma­ni­fes­ta­ci­ja s kre­so­vi­ma, va­tro­me­tom i pu­no va­tre­ne za­ba­ve. Sve po­či­nje u po­pod­nev­nim sa­ti­ma na oba­la­ma Ku­pe, u grad­skim če­t­vr­ti­ma Ga­za i Ba­ni­ja s no­go­met­nom utak­mi­com že­na, na­tje­ca­nju dvi­ju grad­skih če­t­vr­ti u pov­la­če­nju ko­no­pa i os­ta­lim igrama. Kul­mi­na­ci­ja će bi­ti pa­lje­nje kre­so­va na obje oba­le Ku­pe oko 22 sa­ta, za­tim va­tro­met, pa kon­cert Son­g­kil­ler­sa u kar­lo­vač­kom pe­ri­vo­ju gdje će gost bi­ti i Ni­ko­la Mar­ja­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.