Dva je sa­ta tra­gao pa po­bjed­nič­ki za­la­jao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Uz ka­nal, ži­vog, s no­ga­ma u vo­di, u su­sjed­noj Bra­nji­ni spa­si­oci su uz po­moć Maxa naš­li 77-go­diš­njeg Ba­ranj­ca ko­ji je nes­tao iz Po­pov­ca Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić Da je nes­tao 77-go­diš­njak iz ba­ranj­skog Po­pov­ca, po­li­ci­ji je do­jav­lje­no u ne­dje­lju oko 10 sa­ti. Tra­ga­li su za njim, ali bez us­pje­ha pa su su­tra­dan oko 15 sa­ti alar­mi­ra­li i osječ­ki HGSS. Eki­pa je dva sa­ta kas­ni­je već bi­la na te­re­nu, a do­dat­na dva sa­ta tre­ba­la su da pas Max “po­bjed­nič­ki” za­la­je. Nes­ta­li Ba­ra­njac sje­dio je uz ka­nal, s no­ga­ma u vo­di, u su­sjed­noj Bra­nji­ni. – Bio je u po­lu­s­vjes­nom sta­nju, ne­kon­tak­ti­bi­lan, de­hi­dri­ran, je­dva sam ga us­pio pri­do­bi­ti da po­pi­je malo vo­de. Od­še­ta­li smo se za­jed­no 200-ti­njak me­ta­ra do vo­zi­la Hit­ne po­mo­ći – pre­pri­čao nam je Hr­vo­je Do­ma­ze­to­vić, vo­dič po­traž­nog psa. Sta­ri­ji Ba­ra­njac pre­ho­dao je ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra kroz po­lja, a ka­da više ni­je mo­gao, stao je. Ži­vi sa su­pru­gom, a obo­je su krh­ka zdrav­lja.

Sli­je­di odre­đe­ni mi­ris

Sre­ća je za spa­si­oce u po­ne­dje­ljak na­ve­čer bi­la neo­pi­si­va, to više što su la­ni pet da­na u Bol­ma­nu tra­ga­li za nes­ta­lim mu­škar­cem, bez re­zul­ta­ta. Bio je, na­ža­lost, u min­skom po­lju pa mu je ti­je­lo na­đe­no tek šest mje­se­ci pos­li­je. – Po­traž­ni pas ne sli­je­di odre­đe­ni mi­ris, već pre­tra­žu­je te­ren li­je­vo- des­no dok ne na­nju­ši mi­ris čo­vje­ka pa otr­či vi­dje­ti je li bes­po­mo­ćan, od­nos­no le­ži li ili sje­di na tlu. Ako nes­ta­la oso­ba ni­je u nje­go­vu sek­to­ru, ne mo­že ju na­ći – opi­su­je Hr­vo­je prin­cip ra­da. Max ima pet go­di­na, a tri je go­di­ne po­nos­ni vlas­nik li­cen­ci­je za tra­ga­nje za ži­vi­ma i mr­tvi­ma. Još kao mla­di pas na obu­ci, tra­gao je za po­koj­nom An­to­ni­jom Bi­lić, a bio mu je to me­đu pr­vim za­da­ci­ma. Ukup­no dva psa, bel­gij­ska ov­ča­ra, “ra­de” u HGSS-ovoj Sta­ni­ci Osijek. Tri­de­se­tak je, ina­če, li­cen­ci­ra­nih po­traž­nih pa­sa u re­do­vi­ma HGSS-a u ci­je­loj Hr­vat­skoj, a još ih se 20-ak pri­pre­ma za te­ren­ski rad. Svi se oni oku­pe sva­ko­ga mje­se­ca na tri da­na pa za­jed­no vjež­ba­ju. Tro­ško­vi obu­ke su ve­li­ki, no nji­ho­va je vri­jed­nost u ko­nač­ni­ci – ne­pro­cje­nji­va.

Od­la­zak u mi­ro­vi­nu

Kao mla­di pas, Max je tra­gao i za po­koj­nom An­to­ni­jom Bi­lić, a bio mu je to me­đu pr­vim za­da­ci­ma

U mi­ro­vi­nu psi od­la­ze, u pro­sje­ku, s 9 do 11 go­di­na. – Čes­to se oz­lje­đu­ju jer ho­da­ju po te­škim te­re­ni­ma, ru­še­vi­na­ma, stak­lu. Ka­ri­je­ru naj­češ­će okon­ča­ju zbog oz­lje­da – ka­že naš su­go­vor­nik, ren­džer u Ko­pač­kom ri­tu. Po­tra­ge su te­žak i stre­san po­sao i za spa­si­oce i za vo­di­če pa im je sre­tan kraj, kao u po­ne­dje­ljak Bra­nji­ni, najveća na­gra­da.

HGSS

Te­ren­ski rad Tri­de­se­tak je li­cen­ci­ra­nih po­traž­nih pa­sa u re­do­vi­ma HGSS-a u ci­je­loj Hr­vat­skoj, a još ih se 20ak pri­pre­ma za te­ren­ski rad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.