Ot­kaz ve­le­pos­la­ni­ku Srbije zbog Ste­pin­ca

Še­fu mi­si­je pri EU u Bruxel­le­su Du­šku Lo­pan­di­ću za­mje­ra­ju iz­lož­bu o kar­di­na­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - VU­KO­VAR vanj­ska@ve­cer­nji.net Bra­ni­mir Bra­da­rić

Ni­je jas­no što se za­pra­vo oče­ki­va­lo i što je mo­gao uči­ni­ti ve­le­pos­la­nik u sve­zi iz­lož­be o bla­že­nom kar­di­na­lu Ste­pin­cu

Od­lu­kom Vla­de Srbije, ve­le­pos­la­nik Du­ško Lo­pan­dić, šef stal­ne mi­si­je Srbije pri Eu­rop­skoj uni­ji u Bruxel­le­su, opo­zvan je s do­sa­daš­nje duž­nos­ti. Lo­pan­dić je gla­vom pla­tio, ka­ko se na­vo­di, pro­pus­te ve­za­ne uz iz­lož­bu o Aloj­zi­ju Ste­pin­cu ko­ja je pri­je ne­ko­li­ko da­na or­ga­ni­zi­ra­na u Europ­skom par­la­men­tu. Ia­ko se na­vo­di da je Lo­pan­dić tom pri­li­kom iz Be­ogra­da do­bio ins­truk­ci­je da oš­tro re­agi­ra na iz­lož­bu, što je i uči­nio.

Pre­mi­je­rov jas­treb oštar

Da sve oko iz­lož­be ko­ju je or­ga­ni­zi­ra­la hr­vat­ska euro­par­la­men­tar­ka Ma­ri­ja­na Pe­tir ne­će pro­ći sa­mo ta­ko služ­be­ni Be­ograd po­ka­zao je oš­trim pro­s­vje­dom upu­će­nim pred­sjed­ni­ku Eu­rop­skog par­la­men­ta Mar­ti­nu Shul­zu, pred­sje­da­ju­ćem Od­bo­ra za vanj­ske pos­lo­ve El­ma­ru Broc­ku i Eu­rop­skoj puč­koj stran­ci (EPP). U sr­p­skoj pro­s­vjed­noj no­ti na­vo­di se da Ste­pin­ca “sr­p­ski na­rod i SPC sma­tra­ju od­go­vor­nim za ma­sov­ne zlo­či­ne pro­tiv sr­p­skog i dru­gog ne­hr­vat­skog živ­lja ti­je­kom 2. svjet­skog ra­ta na po­dru­čju tzv. NDH”. „Ne­s­hvat­lji­vo je da se u cen­tru EU otva­ra­ju iz­lož­be ne­ko­me tko je su­dje­lo­vao u po­gro­mu i u svo­joj zem­lji bio osu­đen na 16 go­di­na za­tvo­ra”, re­kao je tom pri­li­kom sr­bi­jan­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ivi­ca Da­čić. Re­agi­rao je i Alek­san­dar Vu­lin, mi­nis­tar u Vu­či­će­voj Vla­di, ko­ji je re­kao da je iz­lož­ba „straš­na uvre­da za sve žr­tve us­ta­škog re­ži­ma“. “Ako ima mjes­ta za po­ku­šaj re­ha­bi­li­ta­ci­je vi­ka­ra us­ta­ške voj­ske, on­da mo­ra bi­ti mjes­ta za is­ti­nu o žr­tva­ma us­ta­škog re­ži­ma, gdje je on­da mjes­to za žr­tve us­ta­ške dr­ža­ve”, re­kao je Vu­lin ko­ji je u me­di­ji­ma čes­to pred­stav­ljan kao je­dan od Vu­či­će­vih jas­tre­ba. Me­đu­tim, iz­lož­ba pod na­zi­vom „Hr­vat­ski sve­tac kar­di­nal Ste­pi­nac“or­ga­ni­zi­ra­na je u su­rad­nji Hr­vat­skog ka­to­lič­kog sve­uči­li­šta i Rad­ne sku­pi­ne EPP-a za me­đu­kul­tu­ral­ni i re­li­gij­ski di­ja­log pri če­mu su i sva ti­je­la Eu­ro­par­la­men­ta za to zna­la te su bi­la is­ho­đe­na i sva po­treb­na do­pu­šte- nja. Upra­vo za­to ni­je jas­no što se za­pra­vo od Lo­pan­di­ća oče­ki­va­lo da uči­ni i što je mo­gao uči­ni­ti u sve­zi or­ga­ni­zi­ra­ne iz­lož­be. Upra­vo sto­ga sma­tra se ka­ko je i ovaj opo­ziv za­pra­vo Vu­či­će­va čis­t­ka u di­plo­mat­skim re­do­vi­ma.

Sje­ča di­plo­ma­ta

Me­di­ji­ma je po­t­vr­đe­no u sr­bi­jan­skom mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va ka­ko će Lo­pan­di­ća na mjes­tu še­fa mi­si­je u Bruxel­le­su za­mi­je­ni­ti do­sa­daš­nja ve­le­pos­la­ni­ca Srbije u Ita­li­ji Ana Hrus­ta­no­vić. Smje­na Lo­pan­di­ća ni­je je­di­na jer je, ta­ko­đer na pri­jed­log mi­nis­tar­stva, smi­je­njen i ve­le­pos­la­nik Srbije u Ni­ge­ri­ji Jo­van Ma­rić. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, usko­ro se oče­ku­ju još ne­ka smje­nji­va­nja u di­plo­mat­skim i kon­zu­lar­nim pred­stav­niš­tvi­ma Srbije ši­rom svi­je­ta me­đu ko­ji­ma i smje­nji­va­nje na če­lu Ge­ne­ral­nog kon­zu­la­ta Srbije u Vu­ko­va­ru. Ipak, još se ne zna ime oso­be ko­ja će za­mi­je­ni­ti Ži­vo­ra­da Si­mi­ća ko­ji je već go­di­na­ma na toj duž­nos­ti. Pod­sje­ća­mo i da je proš­le go­di­ne na mjes­to ve­le­pos­la­ni­ce Srbije u Hr­vat­skoj ime­no­va­na Mi­ra Ni­ko­lić, ina­če ro­đe­na Kar­lov­čan­ka.

Usko­ro se oče­ku­je i smje­na na če­lu Ge­ne­ral­nog kon­zu­la­ta Srbije u Vu­ko­va­ru Iz­lož­ba “Hr­vat­ski sve­tac kar­di­nal Ste­pi­nac“pos­tav­lje­na uz bla­gos­lov Eu­ro­par­la­men­ta

De­talj sa su­đe­nja kar­di­na­lu Aloj­zi­ju Ste­pin­cu u Za­gre­bu 1946. go­di­ne

Du­ško Lo­pan­dić Do­sa­daš­njeg ve­le­pos­la­ni­ka u Bruxel­le­su za­mi­je­nit će Ana Hrus­ta­no­vić ko­ja sti­že iz Ri­ma

Alek­san­dar Vu­čić Sr­bi­jan­ski pre­mi­jer smi­je­nio je i ve­le­pos­la­ni­ka u Ni­ge­ri­ji “zbog sek­siz­ma”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.