Zbog tran­sak­ci­je Vi­se HPB, PBZ i Za­ba za­ra­di­le no­vac i di­oni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

Na­kon što je Vi­sa Inc. pri­po­ji­la europ­ski dio svo­ga pos­lo­va­nja, Vi­su Eu­ro­pe, u jed­nu tvrt­ku, hr­vat­ske ban­ke ko­je kao iz­da­va­te­lji kar­ti­ca ima­ju ma­le udje­le u Vi­si, iz to­ga su ne­na­da­no pro­fi­ti­ra­le. Zbog pri­je­no­sa udje­la u vri­jed­nos­ti 12,9 mil. eu­ra na Vi­su Inc, Za­ba će od Vi­se do­bi­ti nak­na­du u obli­ku 4716 pre­fe­ren­ci­jal­nih di­oni­ca Vi­se Inc. te u ro­ku od tri go­di­ne i iz­nos od 1,12 mil. eu­ra. Pri­je­nos di­oni­ca po­zi­tiv­no će se odra­zi­ti na bi­lan­cu ban­ke u iz­no­su od 10,39 mil. eu­ra. PBZ će iz is­tog raz­lo­ga do is­te­ka te­ku­ćeg tro­mje­se­čja do­bi­ti 14,37 mil. eu­ra i do­dat­nih 1,2 mi­li­ju­na u ro­ku od tri go­di­ne te 5217 di­oni­ca. Na ra­ču­nu do­bi­ti i gu­bit­ka po­zi­ti­van će utje­caj iz­no­si­ti 11,5 mil. eu­ra. HPB je do­bio 3,37 mil. eu­ra nak­na­de i 1222 di­oni­ce, a u ro­ku od tri go­di­ne Vi­sa će joj upla­ti­ti do­dat­nih 290 ti­su­ća eu­ra.

Vi­si­no pre­uzi­ma­nje Vi­se Eu­ro­pe do­no­si ko­rist i na­šim ban­ka­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.