ZBOG KARAMARKOVIH GRIJEHA HDZ MO­RA “KLEČATI NA KURUZI”

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Ka­da ovih da­na slu­šam vo­de­će lju­de HDZ-a ka­ko se dis­tan­ci­ra­ju od To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i naj­av­lju­ju ve­leb­nu po­bje­du na slje­de­ćim iz­bo­ri­ma, čes­to se sje­tim jed­nog mla­dog Al­ban­ca ko­ji je i pri­je ne­go što smo uš­li u div­lji ka­pi­ta­li­zam go­to­vo da­no­noć­no ra­dio u slas­ti­čar­ni­ci ne­kog svog ro­đa­ka na za­gre­bač­koj Re­mi­zi. Baš u tre­nut­ku ka­da bi po­čeo pa­da­ti od umo­ra, oti­šao bi u WC, malo pro­tr­ljao oči, umio se i po­ja­vio se po­no­vo na rad­nom mjes­tu po­ku­ša­va­ju­ći os­ta­vi­ti do­jam od­mor­nog i svje­žeg rad­ni­ka. Kao da već ni­je cr­n­čio ci­je­li dan. Ne­što slič­no sa­da po­ku­ša­va na­pra­vi­ti vr­hu­ška HDZ-a ko­ja je pre­uze­la vlast u stran­ci na­kon od­la­ska Ka­ra­mar­ka. Go­vo­ri o no­vom pred­sjed­ni­ku, naj­av­lju­je ve­li­ke iz­bor­ne po­bje­de, ali uop­će ne spo­mi­nje što je do ju­čer go­vo­ri­la i ra­di­la. Bes­po­go­vor­no su svi sta­ja­li iza svog pred­sjed­ni­ka ko­ji je vo­dio sa­mo­ubi­lač­ku po­li­ti­ku. Mi­li­ja­nu Br­ki­ću i druš­tvu ni­je do­volj­no da se “umi­ju i pro­tr­lja­ju oči”, ne­go se mo­ra­ju su­oči­ti s proš­loš­ću i pre­uze­ti dio od­go­vor­nos­ti. Oni su bi­li su­kre­ato­ri Ka­ra­mar­ko­ve po­li­ti­ke. Sa­mo na taj na­čin mo­gu do­ži­vje­ti ka­tar­zu i po­no­vo ste­ći po­vje­re­nje bi­ra­ča ko­je su već dru­gi put iz­i­gra­li na is­ti na­čin. Do­pus­ti­li su To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku da zbog spa­ša­va­nja svo­je ko­že po­vu­če u pro­va­li­ju stran­ku i Vla­du. Mo­ra­li su re­agi­ra­ti i ba­rem po­ku­ša­ti uga­si­ti po­žar ko­ji je Ka­ra­mar­ko pod­met­nuo u Ban­skim dvo­ri­ma. Na­kon pa­da Ive Sa­na­de­ra, nje­go­vi po­boč­ni­ci i oda­ni “dr­ža­či ljes­ta­va” ne sa­mo da ni­su nes­ta­li sa sce­ne, ne­go je na če­lo HDZ-a iz­a­bran Ka­ra­mar­ko ko­je je bio dio Ća­ći­na ti­ma. Još ne­ko­li­ko Sa­na­de­ro­vih mi­nis­ta­ra sa­mo se “umi­lo i pro­tr­lja­lo oči” te nas­ta­vi­lo ra­di­ti kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo. Sa­da Mi­li­jan Br­kić po­ku­ša­va is­to. Me­đu­tim, po­vi­jest se te­ško mo­že po­no­vi­ti. Bi­ra­či su do­bro in­for­mi­ra­ni pa sve ma­nje vje­ru­ju bom­bas­tič­nim fra­za­ma ko­je ni­su pot­kri­jep­lje­ne i dje­li­ma. Osim to­ga, HDZ više ne mo­že emo­tiv­no ucje­nji­va­ti kon­zer­va­tiv­ne bi­ra­če ko­ji do po­ja­ve Mos­ta ni­su ima­li al­ter­na­ti­vu. Ako ni­su že­lje­li gla­sa­ti za HDZ, je­di­ni iz­bor im je os­tao SDP, što je za mno­ge ra­zo­ča­ra­ne HDZ-ov­ce bi­lo pot­pu­no ne­pri­hvat­lji­vo. Ni­je im pre­os­ta­ja­lo ni­šta dru­go ne­go da za­če­pe nos i gla­sa­ju za HDZ ko­ji ih je to­li­ko pu­ta ra­zo­ča­rao. Me­đu­tim, sa­da bi­ra­či kon­zer­va­tiv­ne i kr­š­ćan­ske ori­jen­ta­ci­je, ali i oni li­be­ral­ni­jih sta­vo­va, ima­ju od­lič­nu al­ter­na­ti­vu u Mos­tu. Mo­gu bez ima­lo griž­nje sa­vjes­ti gla­sa­ti za Bo­žu Pe­tro­va. Zbog to­ga im nit­ko ni­šta ne mo­že pri­go­vo­ri­ti. Ne že­le­ći pre­uze­ti od­go­vor­nost za Ka­ra­mar­ko­ve pro­pus­te, HDZ mo­žda i ne­s­vjes­no po­ka­zu­je da že­li bi­ti iz­nad dr­ža­ve. Za spas lo­šeg pred­sjed­ni­ka stran­ke bi­li su sprem­ni sru­ši­ti svo­ju Vla­du pa čak i ri­ski­ra­ti da za ne­ko­li­ko mje­se­ci do­đe na vlast Zo­ran Mi­la­no­vić. Pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti, sa­mo­pre­is­pi­ti­va­nje i griž­nja sa­vjes­ti od­li­ke su do­brih ka­to­li­ka. Bez is­kre­nog ka­ja­nja ne­ma ni opros­ta grijeha. Sto­ga bi bi­lo do­bro da HDZ ba­rem jed­no vri­je­me “kle­či na kuruzi”.

Fran­cu­ska po­li­ci­ja i žan­dar­me­ri­ja žes­to­ko se na pa­ri­škom Tr­gu Les Inva­li­des obra­ču­na­va s pro­s­vjed­ni­ci­ma pro­tiv re­for­me Za­ko­na o ra­du. Pro­s­vje­di su za­bra­nje­ni zbog stra­ha od na­si­lja!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.