Pa­dom Ka­ra­mar­ka pa­da i Mi­la­no­vić?

Od­la­skom To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka uje­di­nje­na “lje­vi­ca” sa Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem na če­lu mo­gla bi pot­pu­no iz­gu­bi­ti smi­sao. Bez Ka­ra­mar­ka Mi­la­no­vić auto­mat­ski pos­ta­je naj­ne­po­pu­lar­ni­ji hr­vat­ski po­li­ti­čar. An­drej Plen­ko­vić no­vo je neo­ka­lja­no li­ce ko­je mo­že vra­ti­ti z

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ivan Hr­stić

Sad bi svi htje­li da je Ka­ra­mar­ko kriv za sve. Na­rav­no da ni­je. Na kon­cu, za­pra­vo i ne od­la­zi zbog kri­me­na, već zbog kri­vih pro­cje­na za ko­je objek­tiv­no mo­že sa­mo on bi­ti od­go­vo­ran. Jer do zad­nje se­kun­de uvje­ra­vao je sve da dr­ži kon­ce u ru­ka­ma, sru­šio Vla­du bez stvar­nog pla­na B, ble­fi­rao i se­bi i dru­gi­ma. A per­cep­ci­ju jav­nos­ti mno­go pri­je to­ga pos­ta­lo je ne­mo­gu­će pro­mi­je­ni­ti. Ci­je­nu mo­ra pla­ti­ti. Os­ta­je sa­mo pi­ta­nje: ko­li­ku će ci­je­nu pla­ti­ti HDZ? HDZ je s Plen­ko­vi­ćem sad u slič­noj si­tu­aci­ji kao kad je tra­žio pro­tu­kan­di­da­ta Ivi Jo­si­po­vi­ću, sa­mo što je ulog mno­gos­tru­ko ve­ći. Mo­ra tra­ži­ti svje­že i ne­po­tro­še­no, ali ni­po­što ne ne­poz­na­to li­ce. Pre­kas­no za iz­miš­lja­nje ne­kog no­vog “do­mo­ljub­nog” vo­đe ko­ji bi bio pri­hvat­ljiv ši­rim bi­rač­kim ma­sa­ma. Utje­caj Lon­do­na, Ber­li­na, Bruxel­le­sa i Bu­zi­na, ne nuž­no tim re­dos­li­je­dom, vje­ro­jat­no objaš­nja­va za­što Hr­vat­ska svo­je li­de­re uglav­nom tra­ži (ili joj ih na­me­ću, ovi­si ko­ga pi­ta­te) me­đu di­plo­mat­skim ka­dro­vi­ma. Jo­si­po­vić, Ki­ta­ro­vić, Sa­na­der, Mi­la­no­vić, Plen­ko­vić. Već go­di­na­ma po­nav­ljam da će Plen­ko­vić pri­je ili kas­ni­je pos­ta­ti hr­vat­ski pre­mi­jer. Jer, po­sve je oči­to da stra­ni

“Des­ni­ca” se mo­ra ko­nač­no po­gle­da­ti u ogle­da­lo i priz­na­ti re­al­nost: svo­jom pre­na­gla­še­nom re­to­ri­kom više ni­je u sta­nju pri­vu­ći hr­vat­ske bi­ra­če na bi­ra­li­šta. Pro­sječ­ni hr­vat­ski bi­rač više ne re­agi­ra na do­mo­ljub­ne sim­bo­le bez stvar­nog sa­dr­ža­ja, ba­rem ne iz us­ta onih ko­ji su ih već više pu­ta iz­ne­vje­ri­li

di­plo­mat­ski kru­go­vi u HDZ-ovim re­do­vi­ma ci­je­ne je­di­no Plen­ko­vi­ća. Ta će mu po­dr­ška, da­ka­ko, u HDZ-u do­ni­je­ti ko­li­ko po­zi­tiv­nih to­li­ko i ne­ga­tiv­nih bo­do­va – kod onog di­je­la stran­ke ko­ji sve na­bro­je­ne kan­di­da­te, pa ta­ko i nje­ga, vi­di kao laž­nja­ke ili kao tro­jan­ske ko­nje stra­nih cen­ta­ra mo­ći. Vod­stvo stran­ke da­ka­ko, ima pra­vo od­lu­či­ti da i da­lje tre­ba ide­olo­ga čvr­ste ru­ke te da je Plen­ko­vić kao od­mje­re­ni euro­bi­ro­krat za njih ne­do­volj­no uvjer­ljiv. No, HDZ pri­je sve­ga mo­ra odre­di­ti što je u ovom tre­nut­ku pri­ori­tet. Že­le li tvr­do­gla­vo in­zis­ti­ra­nje na ide­olo­gi­ji, što im jam­či je­di­no nas­ta­vak ove ago­ni­je – i to u opo­zi­ci­ji? Ili je po­nov­no nuž­no stva­ra­nje ši­ro­ke fron­te na­ci­onal­nih de­mo­kr­š­ćan­skih snaga, ko­ja bi mo­gla do­ni­je­ti no­vu po­bje­du na iz­bo­ri­ma? Je­di­no na te­me­lju nje će se mo­žda mo­ći stvo­ri­ti nova ve­ći­na. Zo­ran Mi­la­no­vić oči­to je oš­tro svjes­tan po­re­me­ća­ja u des­nom cen­tru. I ba­ca mre­žu. Na­kon što je u proš­loj kam­pa­nji HDZ-u dr­sko odu­zeo me­dij­ski copyrig­ht na do­mo­ljub­nu re­to­ri­ku, sad je spre­man oti­ći i ko­rak da­lje te svo­ju ko­ali­ci­ju go­to­vo bla­sfe­mič­no pred­sta­vi­ti kao “na­rod­njač­ku”(!) op­ci­ju te ta­ko po­sve iz­gu­ra­ti HDZ. Do­pus­ti li tak­vo su­ža­va­nje svo­jeg pri­rod- nog sta­ni­šta, HDZ se mo­žda više ni­kad ne vra­ti na vlast. Mi­la­no­vić mu­dro stra­te­ški pro­miš­lja, sa­mo je pi­ta­nje mo­že li odo­lje­ti svo­jim na­go­ni­ma. Jer ko­li­ko uvjer­ljiv mo­že bi­ti “na­rod­njak” ko­ji pje­smu “Li­je­pa li si” pro­gla­ša­va ra­sis­tič­kom? Sve to u tre­nut­ku kad bi od­la­skom Ka­ra­mar­ka s čel­nog mjes­ta tak­va uje­di­nje­na “lje­vi­ca” s Mi­la­no­vi­ćem na če­lu mo­gla pot­pu­no iz­gu­bi­ti smi­sao. Mno­gi će na­kon Ka­ra­mar­ko­va pa­da sma­tra­ti da je nji­hov cilj pot­pu­no os­tva­ren, po­go­to­vo ako HDZ u za­mje­nu za Ka­ra­mar­ka po­nu­di Plen­ko­vi­ća, a ne ne­kog no­vog “jas­tre­ba”. HDZ ne smi­je oda­bra­ti kan­di­da­ta ko­ji će tu lje­vi­cu po­nov­no oku­pi­ti! Ako Ka­ra­mar­ko do­is­ta od­la­zi, Mi­la­no­vić auto­mat­ski pos­ta­je naj­ne­po­pu­lar­ni­ji hr­vat­ski po­li­ti­čar. A Plen­ko­vić je no­vo neo­ka­lja­no li­ce HDZ-a. Mo­že mo­že vra­ti­ti zna­tan broj gla­sa­ča ko­ji su od HDZ-a odav­na di­gli ru­ke, ali, na­rav­no, pri to­me ne bi smio iz­gu­bi­ti one ko­ji ovis­nič­ki tre­ba ne­kog po­sve dru­ga­či­jeg vo­đu. Pa čak i ako na stra­nač­kim iz­bo­ri­ma iz­gu­bi i HDZ do­bi­je ne­kog dru­gog vo­đu, ako taj ne bu­de po­nov­no net­ko su­od­go­vo­ran za gu­bi­tak već do­bi­ve­nih iz­bo­ra, Plen­ko­vić sve­jed­no os­ta­je tre­nu­tač­no naj­bo­lji kan­di­dat za pre­mi­je­ra ko­jeg HDZ mo­že ponuditi na­ci­ji, a ko­je­ga ona ne­će pre­poz­na­ti kao po­ten­ci­jal­nu opas­nost. U krat­kom raz­dob­lju ko­je pre­os­ta­je do iz­bo­ra, HDZ za­pra­vo ne­ma dru­ge op­ci­je ako do­is­ta i da­lje že­li do po­bje­de. Do nje se baš ni­ka­ko ne mo­že bez gla­so­va onih ko­ji ni­su čla­no­vi HDZ-a. Tu se na­me­će lo­gič­no pi­ta­nje: ako su stra­nač­ki “jas­tre­bo­vi” mo­gli po­kor­no pris­ta­ti na ok­tro­ira­nu ide­ju da HDZ Hr­vat­skoj po­nu­di nes­tra­nač­kog pre­mi­je­ra – i to dva­put za­re­dom – ka­ko bi se on­da sad oni mo­gli jav­no su­prot­sta­vi­ti ide­ji da to bu­de Plen­ko­vić? “Des­ni­ca” se mo­ra ko­nač­no po­gle­da­ti u ogle­da­lo i priz­na­ti re­al­nost: Svo­jom pre­na­gla­še­nom re­to­ri­kom više ni­je u sta­nju pri­vu­ći hr­vat­ske bi­ra­če na bi­ra­li­šta. Pro­sječ­ni hr­vat­ski bi­rač više ne re­agi­ra na do­mo­ljub­ne sim­bo­le bez stvar­nog sa­dr­ža­ja, ba­rem ne iz us­ta onih ko­ji su ih već više pu­ta iz­ne­vje­ri­li. Ova si­tu­aci­ja ko­li­ko je po­gi­belj­na to­li­ko je i nova re­al­na šan­sa za HDZ. Ne shva­ti li ove pri­je­vre­me­ne iz­bo­re pri­je sve­ga upra­vo kao no­vu pri­li­ku, do slje­de­ćih re­do­vi­tih iz­bo­ra po­li­tič­ka sce­na u Hr­vat­skoj mo­gla bi se već to­li­ko ne­po­vrat­no pro­mi­je­ni­ti da će po­vra­tak na vlast pos­ta­ti – ap­so­lut­no ne­mo­guć.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.