Ivan Pe­ri­šić i Ni­ko­la Ka­li­nić: Taj­na je do­bre igre u sret­noj ve­zi i bra­ku

Ju­na­ci hr­vat­ske po­bje­de pro­tiv Špa­njol­ske sa svo­jim su su­pru­ga­ma još od ti­nej­džer­skih da­na, a nji­ho­vi si­no­vi Le­onar­do i Ma­teo ve­li­ki su pri­ja­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Sa­mir Mil­la ZA­GREB

U ve­zi s An­to­ni­jom 14 go­di­na, una­toč pro­tiv­lje­nju obi­te­lji

Vra­tar hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Danijel Subašić (31) u ve­zi je s dje­voj­kom An­to­ni­jom Bo­zzom pu­nih 14 go­di­na. Ia­ko se nje­zi­na obi­telj pro­ti­vi­la ve­zi i mo­gu­ćem bra­ku s Da­ni­je­lom, An­to­nia je os­ta­la uz nje­ga i tre­nu­tač­no s njim ži­vi u luk­suz­nom di­je­lu Mon­te Car­la. Ne­ma­ju dje­ce, no ima­ju dvi­je mač­ke od ko­jih se jed­na zo­ve Bi­li, či­me Danijel i da­lje po­ka­zu­je svo­ju lju­bav pre­ma Haj­du­ku. Nje­go­va An­to­nia ne vo­li me­dij­sku po­zor­nost i ne po­jav­lju­je se u jav­nos­ti. Subašić ne za­bo­rav­lja ni svo­je ko­ri­je­ne pa čes­to is­ti­če da je po­no­san što je iz Za­dra. Is­pod gol­man­skog dre­sa uvi­jek no­si ma­ji­cu sa sli­kom Hr­vo­ja Čus­ti­ća, tra­gič­no pre­mi­nu­log no­go­me­ta­ša Za­dra, s ko­jim je Danijel odras­tao i na­pra­vio pr­ve no­go­met­ne ko­ra­ke. – Ova je ma­ji­ca uvi­jek na me­ni i ta­ko će bi­ti do kra­ja mo­je ka­ri­je­re – ka­zao je Danijel na­kon ve­li­ke po­bje­de pro­tiv Špa­njo­la­ca u ko­joj je bio je­dan od hr­vat­skih ju­na­ka. Jo­si­pa i Ivan Pe­ri­šić ne­raz­dvoj­ni su od pr­vih da­na sred­nje ško­le, a Ni­ko­la i Va­nja Ka­li­nić vjen­ča­li su se kao ti­nej­dže­ri, pri­je de­vet go­di­na Hr­vat­ski no­go­me­ta­ši uči­ni­li su nas sve po­nos­ni­ma ma­es­tral­nom pred­sta­vom pro­tiv Špa­njol­ske i po­bje­dom 2:1. Me­đu broj­nim na­vi­ja­či­ma na­še re­pre­zen­ta­ci­je na tri­bi­na­ma sta­di­ona u Bor­de­auxu naj­va­tre­ni­je na­vi­ja­či­ce bi­le su nji­ho­ve su­pru­ge i dje­voj­ke, ko­je su ta­ko još jednom do­ka­za­le onu ču­ve­nu pos­lo­vi­cu da iza sva­kog us­pješ­nog mu­škar­ca sto­ji že­na. Ju­nak po­bje­de pro­tiv Špa­njol­ske bio je Ivan Pe­ri­šić (27). Br­zo­no­gi Omi­ša­nin svo­ju je su­pru­gu Jo­si­pu upoz­nao u škol­skoj klu­pi.

Ne­ti­pič­na že­na no­go­me­ta­ša

Par je ne­raz­dvo­jan od pr­vog raz­re­da sred­nje ško­le. Ti­nej­džer­ska lju­bav na kra­ju je pre­ras­la u brak pri­je če­ti­ri go­di­ne, a Jo­si­pa i Ivan do­bi­li su i dvo­je dje­ce – tro­ipol­go­diš­njeg Leonarda i jed­no­ipol­go­diš­nju Ma­nu­elu. Ivan je već sa 17 go­di­na oti­šao iz Omi­ša pri­je ne­go što je za­igrao za pr­vu mom­čad Haj­du­ka. U Soc­ha­uxu je na­učio fran­cu­ski je­zik, a za­tim su sli­je­di­li transferi u Club Brug­ge, Bo­ru­ssi­ju Dort­mund, Wol­f­sburg te mi­lan­ski In­ter, u ko­jem je od ove se­zo­ne. Ma­ma Jo­si­pa čes­to objav­lju­je fo­to­gra­fi­je iz pri­vat­nog ži­vo­ta obi­te­lji Pe­ri­šić. Sve pri­ja­te­lje na Ins­ta­gra­mu odu­še­vi­la je fo­to­gra­fi­ja­ma iz pa­ri­škog Dis­neylan­da, u ko­jem se sa si­nom Le­onar­dom vratila u dje­tinj­stvo. – On bi sa­mo ta­mo gdje su “lu­da­ri­je” i vož­nje,

Ka­pe­tan hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Da­ri­jo Sr­na (34) na pr­vens­tvu jgra u ve­li­koj for­mi, una­toč tra­ge­di­ji zbog gu­bit­ka oca, ko­ji mu je pu­no to­ga omo­gu­ćio. Najveća uz­da­ni­ca na tri­bi­na­ma bi­la mu je su­pru­ga Mi­re­la, ko­ja mu je po­bje­du čes­ti­ta­la za­gr­lja­jem i po­ljup­cem. par ko­ji ži­vi na re­la­ci­ji Ukrajina-Hr­vat­ska pri­je toč­no go­di­nu da­na do­bio je si­na Kar­la, a već ima­ju pe­to­go­diš­nju kćer­ki­cu Ka­si­ju. Osim Mi­re­le Fo­rić Sr­na na tri­bi­na­ma sta­di­ona u Bor­de­auxu bi­le su i dru­ge dje­voj­ke i su­pru­ge hr­vat­skih no­go­me­ta­ša. Fran­ka Ba­te­lić (23), u ve­zi je s Ve­dra­nom Ćor­lu­kom pu­ne če­ti­ri go­di­ne. Ia­ko su zbog oba­ve­za čes­to raz­dvo­je­ni, za­jed­no lje­tu­ju i od­la­ze na ski­ja­nje, a Fran­ka pra­ti sve nje­go­ve važ­ne utak­mi­ce. Na Ins­ta­gra­mu je obja­vi­la fo­to­gra­fi­ju pri­je utak­mi­ce pro­tiv Špa­njol­ske, ko­ju je pra­ti­la u druš­tvu Iza­bel An­dri­ja­nić, za­ruč­ni­ce Ma­tea Ko­va­či­ća, te Di­ne Dra­gi­ja, dje­voj­ke Ti­na Je­dva­ja. i ta­mo gdje ne mo­gu ma­la dje­ca – na­pi­sa­la je po­kraj fo­to­gra­fi­je iz Dis­neylan­da Jo­si­pa o nes­taš­nom si­nu Le­onar­du. Na­kon za­ba­ve otiš­li su gle­da­ti “pra­vu igru” i s tri­bi­na bo­dri­ti ta­tu Iva­na. Mno­gi su ko­men­ti­ra­li da Jo­si­pa Pe­ri­šić ni­je ti­pič­na že­na no­go­me­ta­ša te da je umjes­to šo­pin­ga po pa­ri­škim du­ća­ni­ma ra­di­je oda­bra­la dru­že­nje sa si­nom u Dis­neylan­du. Ve­se­la je Jo­si­pa na­kon utak­mi­ce obja­vi­la i vi­deo na ko­jem s pri­ja­te­lji­com pje­va is­pred sta­di­ona u Bor­de­auxu na­kon ve­li­čans­tve­ne po­bje­de. Ma­li Ma­teo po­hi­tao je ta­ti u svla­či­oni­cu, a po­nos­ni Ivan na Ins­ta­gra­mu je obja­vio sel­fie is­pod ko­jeg je na­pi­sao “aj­mo, Hr­vat­ska”. Nji­ho­vi deč­ki su su­dje­lo­va­li u po­bje­di pro­tiv Špa­njo­la­ca, a si­gur­ni smo ka­ko su bo­lje igra­li zna­ju­ći da ih s tri­bi­na bo­dre dje­voj­ke. -Girl power, na­pi­sa­la je Fran­ka Ba­te­lić is­pod te fo­to­gra­fi­je na Ins­ta­gra­mu. Na­da­mo se ka­ko će ta moć po­gu­ra­ti na­še re­pre­zen­ta­tiv­ce skroz pre­ma ve­li­kom fi­na­lu Eu­rop­skog pr­vens­tva u Pa­ri­zu! ko­la tre­nu­tač­no član Fi­oren­ti­ne. Ia­ko su po­pri­lič­no sa­mo­za­taj­ni, Ka­li­ni­ći čes­to objav­lju­ju fo­to­gra­fi­je na Ins­ta­gra­mu. Čes­to pu­tu­ju sa svo­jim me­zim­cem, dvo­ipol­go­diš­njim si­nom Ma­te­om, pa su ta­ko la­ni obja­vi­li i fo­to­gra­fi­ju iz Pa­ri­za. Va­nja po­seb­nu po­zor­nost da­je svom ve­li­kom ho­bi­ju – mo­di. U jednom in­ter­v­juu rek­la je da su Ukra­jin­ke uvi­jek odje­ve­ne u naj­skup­lje bren­do­ve, a da Ta­li­jan­ke, oče­ki­va­no, ima­ju naj­vi­še uku­sa. Ia­ko ni­je du­go u Fi­ren­zi, Va­nja čes­to sa­vje­tu­je ko­ja su naj­bo­lja mjes­ta i res­to­ra­ni u Fi­ren­zi. Iz obi­telj­skog do­ma otiš­la je već s 15 go­di­na i če­ti­ri je go­di­ne ži­vje­la sa­ma, dok ni­je ma­tu­ri­ra­la. Vje­ro­jat­no je to i raz­log nje­zi­na ra­ni­jeg saz­ri­je­va­nja. Kad ne pu­tu­ju po svi­je­tu, Va­nja i Ni­ko­la čes­to zna­ju oti­ći na Pe­lje­šac, na ko­jem pu­ne ba­te­ri­je. Nji­ho­va je lju­bav tek na­kon ro­đe­nja Ma­tea do­bi­la is­tin­ski smi­sao. Va­nja Ka­li­nić ni­je iš­la u Fran­cu­sku, ne­go se sa si­nom od­ma­ra u Tr­p­nju. No, po­nos­no pra­ti utak­mi­ce hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je, a na­kon po­bje­de pro­tiv Špa­njo­la­ca obja­vi­la je us­po­red­bu svo­jeg Ni­ko­le sa Zla­ta­nom Ibra­hi­mo­vi­ćem, s ob­zi­rom na to da je Ka­li­nić iz­jed­na­ču­ju­ći po­go­dak pos­ti­gao pe­tom, dak­le u Zla­ta­no­vu sti­lu. Osim to­ga, Va­nja je obja­vi­la i pres­lat­ku fo­to­gra­fi­ju na ko­joj su nje­zin Ma­teo i Le­onar­do Pe­ri­šić. Nji­ho­vi su ta­te ko­le­ge i pri­ja­te­lji pa se i klin­ci ra­do dru­že. Go­di­nu da­na mla­đi Ma­teo još uvi­jek ima du­du u us­ti­ma, a Va­nja Ka­li­nić od pri­ja­te­lji­ca na Ins­ta­gra­mu po­če­la je do­bi­va­ti i “re­cep­te” ka­ko da si­na os­lo­bo­di od te na­vi­ke. Još pri­je de­vet go­di­na, ka­da je tek po­čeo ve­zu s Va­njom, Ni­ko­la je ka­zao da je taj­na do­bre igre u sret­noj ve­zi. Su­de­ći po nje­go­vim do­brim igrama, ali i igrama dru­gih hr­vat­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca, jas­no je ka­ko ve­li­ku ulo­gu u nji­ho­vim do­brim par­ti­ja­ma igra­ju i nji­ho­va dje­ca, ali i bo­lje po­lo­vi­ce. Tko zna, mo­žda za dva­de­se­tak go­di­na bu­de­mo uži­va­li u maj­sto­ri­ja­ma do­bro poz­na­tih pre­zi­me­na, ali ne­ke no­ve ge­ne­ra­ci­je Pe­ri­ši­ća, Ka­li­ni­ća, Su­ba­ši­ća, Mo­dri­ća, Sr­ne i dru­gih...

Iva­nu Pe­ri­ši­ću najveća su po­dr­ška su­pru­ga Jo­si­pa, sin Le­onar­do i kći Ma­nu­ela Pe­ri­ši­ćev sin Le­onar­do i Ka­li­ni­ćev sin Ma­teo naj­bo­lji su pri­ja­te­lji

Subašić je po­no­san na za­dar­ske ko­ri­je­ne, a Hr­vo­je Čus­tić uvi­jek mu je u mis­li­ma

INS­TA­GRAM

Fran­ka Ba­te­lić, Iza­bel An­dri­ja­nić i Di­na Dra­gi­ja po­tro­ši­le su glas­ni­ce na­vi­ja­ju­ći za svo­je deč­ke u Bor­de­auxu

REUTERS

Pre­sret­ni ka­pe­tan Da­ri­jo Sr­na lju­bi su­pru­gu Mi­re­lu na­kon po­bje­de pro­tiv Špa­njo­la­ca u Bor­de­auxu

INS­TA­GRAM

Va­nja, Ni­ko­la i Ma­teo Ka­li­nić la­ni su po­sje­ti­li Pa­riz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.