Pa­me­la Ram­ljak s pri­ja­te­lji­ca­ma uži­va u luk­suz­noj vi­li u Is­tri

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Pje­va­či­ca se od­ma­ra u Ro­vinj­skom Se­lu, odak­le je upu­ti­la po­hva­lu svom su­pru­gu jer ni­je lju­bo­mo­ran i jer joj je za­že­lio do­bru za­ba­vu Spas od nes­nos­nih grad­skih vru­ći­na pje­va­či­ca Pa­me­la Ram­ljak po­tra­ži­la je u Is­tri. Iz me­tro­po­le je na ne­ko­li­ko da­na po­bje­gla u Ro­vinj­sko Se­lo, i to u druš­tvu svo­jih naj­bo­ljih pri­ja­te­lji­ca, a ka­ko cu­re uži­va­ju u luk­suz­noj vi­li ko­ju su unaj­mi­le, Pa­me­la je po­ka­za­la na svom Ins­ta­gram pro­fi­lu. Obja­vi­la je i svo­ju fo­to­gra­fi­ju uz bazen i po­ka­za­la da su se trud i od­las­ci u te­re­ta­nu ti­je­kom ci­je­le go­di­ne is­pla­ti­li jer je sa­vr­še­no ste­sa­la ti­je­lo. Uz fo­to­gra­fi­ju Pa­me­la je upu­ti­la i po­hva­lu svom su­pru­gu re­kav­ši ka­ko je on pra­vi mu­ška­rac jer joj je pri­je od­la­ska u Is­tru po­že­lio do­bar pro­vod te od­mor s pri­ja­te­lji­ca­ma i ni­je po­put ne­kih mu­ška­ra­ca lju­bo­mo­ran i po­se­si­van. (ic)

SLAV­KO MIDŽOR/ PIXSELL

Sa­vr­še­na Pa­me­li­na fi­gu­ra re­zul­tat je cje­lo­go­diš­njeg tre­ni­ra­nja Pje­va­či­ca o dje­čjim ime­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.