S fran­cu­ske ri­vi­je­re na za­gre­bač­ki Gor­nji grad

Pr­vi smo vi­dje­li no­ve ko­lek­ci­je vo­de­ćih do­ma­ćih di­zaj­ne­ra Krie De­sign, R. Se­ve­ra i Z. Ara­go­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sce­na@ve­cer­nji.net

Svi se sla­žu, bo­je su in ovog lje­ta, kao i ge­ome­trij­ski obli­ci. Pru­ge su ne­za­obi­laz­ne, ali ne­će­te po­gri­je­ši­ti ni s bo­ho sti­lom Iva Kor­dić U ne­dje­lju će na za­gre­bač­kom Gor­njem gra­du po­če­ti dvod­nev­na pros­la­va ljet­ne mo­de – BIPA Fa­shi­on.hr Cru­ise Col­lec­ti­on. A hit tren­do­ve za ovo lje­to ek­s­klu­ziv­no su nam pred­sta­vi­li vo­de­ći di­zaj­ne­ri. Kris­ti­na Bur­ja in­s­pi­ra­ci­ju je po­tra­ži­la na fran­cu­skoj ri­vi­je­ri ko­ja je poz­na­ta po gla­mu­ru i fi­noj es­te­ti­ci. Stro­ge li­ni­je kro­je­va ubla­ža­va­ju struk­tu­ral­ni de­ta­lji po­put ra­skoš­nih vo­la­na ili ple­te­ni­ca ko­je je di­zaj­ne­ri­ca ukom­po­ni­ra­la u cru­ise ko­lek­ci­ju kao po­vez­ni­cu s ko­lek­ci­jom pro­lje­će/lje­to, a ko­je su tren­d­se­te­ri­ce pre­poz­na­le kao must ha­ve ove se­zo­ne. Osim cr­ne i bi­je­le, u Krie ko­lek­ci­ji na­la­zi se i na­ran­čas­ta kao i bo­ja li­me­te. Da se upor­nost, trud i do­s­ljed­nost is­pla­te, svo­jim ra­dom po­ka­zao je Ro­bert Sever. U ožuj­ku je ‘An­gie’ ko­lek­ci­jom pros­la­vio 15 go­di­na ka­ri­je­re, a na Fa­shi­on.hr Cru­ise Col­lec­ti­onu bit će pri­ka­za­na re­sort ko­lek­ci­ja ‘An­gie Ro­se’, kao nas­ta­vak pret­hod­ne. Ia­ko do­la­zi lje­to, od­mo­ra ne­ma. U idi­lič­nom okru­že­nju Gor­nje­ga gra­da bit će pred­stav­lje­na ko­lek­ci­ja ko­ja za­do­vo­lja­va sve pa­ra­me­tre, od es­te­ti­ke do ci­je­ne. U fo­ku­su je i da­lje „že­na sa­daš­nji­ce“, od­nos­no nje­zi­ne po­tre­be, bi­lo da je ri­ječ o tren­du ili kla­sič­nim ko­ma­di­ma. Na­gla­sak je stav­ljen na bo­ho stil, je­dan od tren­do­va se­zo­ne. Čip­ka, la­ga­ni ma­te­ri­ja­li, cvjet­ni de­ta­lji, zvo­na- sti ru­ka­vi i ša­re­ne bo­je stvo­re­ni su za to­ple da­ne te naj­bo­lje opi­su­ju ko­lek­ci­ju. Tu su i cvjet­ne kru­ne, ko­je su već pos­ta­le Se­ve­rov za­štit­ni znak. Zo­ran Ara­go­vić pak kroz ci­je­lu ko­lek­ci­ju prov­la­či pru­gi­ce kao ne­izos­tav­ni ele­ment ljet­nih out­fi­ta, no ovaj put za­dr­ža­va se na pru­ga­ma is­klju­či­vo u cr­no-bi­je­lim va­ri­jan­ta­ma te ih kom­bi­ni­ra sa ži­vim bo­ja­ma po­put žu­te, pink i tir­kiz­ne te je pr­vi put ko­ris­tio i neon bo­je ko­je odje­ći da­ju di­na­mi­čan i dojm­ljiv efekt. – Tka­ni­ne ko­je sam ko­ris­tio is­klju­či­vo su pa­muk i vi­sko­ze te u ma­njem di­je­lu neo­pren, i to u bi­je­loj bo­ji – ot­krio nam je Sever.

U ku­pa­ćim kos­ti­mi­ma Kris­ti­ne Bu­rje mo­žda ne­će­te po­cr­nje­ti, ali će­te iz­gle­da­ti šik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.