Sel­ma Bla­ir is­pri­ča­la se zbog is­pa­da u zra­ko­plo­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Glu­mi­ca Sel­ma Bla­ir is­pri­ča­la se zbog is­pa­da u avi­onu ko­ji je ima­la na­kon po­vrat­ka s od­mo­ra s obi­te­lji. “Na­pra­vi­la sam ve­li­ku gre­šku. Na­kon li­je­pog pu­to­va­nja sa svo­jim si­nom i nje­go­vim ocem, mi­je­ša­la sam al­ko­hol i li­je­ko­ve, pa sam se po­sve iz­gu­bi­la. Zbog to­ga du­bo­ko ža­lim. Moj je sin spa­vao sa svo­jim ta­tom, hva­la Bo­gu. Ovo sam uze­la vr­lo oz­bilj­no, i is­pri­ča­vam se svim put­ni­ci­ma i eki­pi na smet­nji”, obja­vi­la je glu­mi­ca, ko­ju su na le­tu svla­da­le dvi­je me­di­cin­ske ses­tre. Pod­sje­ti­mo, Sel­ma je usred le­ta po­če­la his­te­ri­zi­ra­ti i vi­ka­ti ka­ko je tu­ku i ka­ko će je ubi­ti.

Fi­na es­te­ti­ka

SLAV­KO MIDŽOR/ PIXSELL

Kris­ti­na Bur­ja po­igra­la se vo­la­ni­ma, a ia­ko je ve­ći­na ko­lek­ci­je cr­no-bi­je­la, ot­kri­va ka­ko će­mo na pis­ti vi­dje­ti i na­ran­čas­tu

Bo­je, bo­je i bo­je Pla­ve Ara­go­vi­će­ve pru­ge (li­je­vo) i ša­re­ni­lo bo­ho sti­la Ro­ber­ta Se­ve­ra (go­re)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.