Đo­ko­vić je nes­tva­ran, la­ko će osvo­ji­ti Wim­ble­don

Pa­ko će bi­ti su­ko­men­ta­tor te­ni­skog tur­ni­ra u Wim­ble­do­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Pa­tri­ku Ća­va­ru, jednom od naj­bo­ljih hr­vat­skih ru­ko­me­ta­ša, po­la­ko se is­pu­nja­va­ju že­lje. Na­kon što je bio su­ko­men­ta­tor No­ve TV na kva­li­fi­ka­cij­skom tur­ni­ru za od­la­zak na OI, re­kao je: – Baš mi se svi­đa ovaj po­sao su­ko­men­ta­to­ra. Vo­lio bih jed­nog da­na ta­ko pre­no­si­ti te­nis i boks. Za boks ne zna­mo, ali že­lja da pre­no­si te­nis mu se os­tva­ri­la. – Da, bit ću su­ko­men­ta­tor Sport­klu­ba ti­je­kom Wim­ble­do­na. Dnev­no ću uz mo­ni­tor bi­ti če­ti­ri do pet sa­ti. Spre­man sam na no­ve iz­a­zo­ve i vje­ru­jem da ću gle­da­te­lji­ma ima­ti što re­ći. Na­ime, mo­žda net­ko ne zna, ali imam B tre­ner­sku li­cen­ci­ju. Bio sam tre­ner To­mis­la­vu Br­ki­ću, ko­jeg sam sa 480. do­veo do 212. mjes­ta – is­tak­nuo je Pa­ko.

O te­ni­sa­či­ca­ma malo znam

Uži­vo ni­je gle­dao ni­je­dan Grand Slam tur­nir. – Ni­sam, ali ima vre­me­na. Bio sam na ne­ko­li­ko ve­li­kih tur­ni­ra po­put onih u Bar­ce­lo­ni, Be­ču i Ri­mu – re­kao je Pa­ko. Tko je fa­vo­rit u Wim­ble­do­nu? – No­vak Đo­ko­vić. On igra nes­tva­ran te­nis i ne vi­dim ni jed­nog igra­ča ko­ji ga mo­že po­bi­je­di­ti na tra­vi. Mo­žda, ali sa­mo mo­žda Mur­ray. No­vak će još naj­ma­nje tri go­di­ne igra­ti na ova­ko vi­so­kom ni­vou pa, pre­ma to­me, ubr­zo će pres­ti­ći Fe­de­re­ra po bro­ju osvo­je­nih Grand Sla­mo­va – re­kao je Ća­var. A na­ši te­ni­sa­či? – Pa Či­lić, Ćo­rić i Do­dig mo­gu da­le­ko. Na­rav­no i Kar­lo­vić zbog svog ja­kog ser­vi­sa ko­ji ne mo­gu bra­ni­ti ni oni naj­bo­lji. Ne­ka­ko imam osje­ćaj da bi Ćo­rić mo­gao naj­da­lje do­ći – is­tak­nuo je. Pra­ti­te li žen­ski te­nis? Si­gur­no će bi­ti pri­je­no­sa mečeva te­ni­sa­či­ca ko­je će te ta­ko­đer mo­ra­ti ko­men­ti­ra­ti... – E, priz­na­jem. Tu ni­sam do­ma. Ali, malo ću se pri­pre­mi­ti. Sa­mo da po­hva­tam tko su fa­vo­rit­ki­nje i to je to - re­kao je. Te­nis je naj­vi­še tre­ni­rao ka­da je ži­vio na Flo­ri­di. U Ame­ri­ku je do­šao ka­ko bi ra­dio na pro­mo­ci­ji ru­ko­me­ta u SAD-u. – Na ža­lost, ni­je bi­lo us­pje­ha jer su Ame­ri­kan­ci za­tvo­re­ni što se ti­če spor­to­va, za njih pos­to­je sa­mo ame­rič­ki no­go­met, bej­z­bol, košarka i ho­kej. Mis­lim da će se to pro­mi­je­ni­ti ali ne znam ka­da. Na Olim­pij­skim igrama u Lon­do­nu je­dan je NBA ko­šar­kaš gle­dao ru­ko­met i odu­še­vio se igrom, kre­ativ­noš­ću, pro­mje­nom tem­pa – is­tak­nuo je Ća­var. Dok je bo­ra­vio u Ame­ri­ci, kra­tio je vri­je­me igra­njem te­ni­sa. – Čak sam osvo­jio pr­vo mjes­to na jednom tur­ni­ru re­kre­ati­va­ca. U fi­na­lu sam po­bi­je­dio jed­nog Špa­njol­ca – pri­sje­tio se Ća­var. Tre­nu­tač­no se od­ma­ra u Met­ko­vi­ću, gdje pra­ti hr­vat­sku no­go­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju na Europ­skom pr­vens­tvu u Fran­cu­skoj.

No­go­me­ta­ši su kao la­vo­vi

– Ne­će­te vje­ro­va­ti, ali no­go­met sam za­vo­lio baš gle­da­ju­ći na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju. Sva­ka čast deč­ki­ma, bo­re se kao la­vo­vi. Ina­če, no­go­met me pri­je uop­će ni­je za­ni­mao. Igrao sam ru­ko­met če­ti­ri go­di­ne u Bar­ce­lo­ni i imao sam VIP ulaz­ni­cu za Nou Camp. To su bi­le mjes­ta od­mah iza klu­pe no­go­me­ta­ša Bar­ce­lo­ne. Zna­te ko­li­ko sam pu­ta oti­šao na utak­mi­cu? Sa­mo jednom, i to sam oti­šao ku­ći na po­lu­vre­me­nu – ka­zao je Ća­var. A što mo­gu ru­ko­me­ta­ši na Igrama u Bra­zi­lu? – Do me­da­lje. Znam sa­mo da će igra­ti još bo­lje ne­go na EP-u u Polj­skoj i u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Rio – za­klju­čio je Ća­var.

Dnev­no ću pre­no­si­ti iz­me­đu če­ti­ri i pet sa­ti. Ne­će mi bi­ti problem jer vo­lim gle­da­ti te­nis

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.