Aco: Ša­rić i Si­mon da­ju na pu­no bo­lju kr­vu sli­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

U ta­li­jan­skom Je­so­lu, gra­di­ću kod Ve­ne­ci­je, Hr­vat­ska i Ka­na­da ve­če­ras (20 sa­ti) odi­grat će dru­gu me­đu­sob­nu utak­mi­cu u sklo­pu pri­pre­ma za kva­li­fi­ka­cij­ski ko­šar­ka­ški tur­nir za Olim­pij­ske igre. Uo­či tog sra­za, ja­či za Da­ri­ja Ša­ri­ća i Kru­nu Si­mo­na, hr­vat­ski iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić pu­no je ve­ći op­ti­mist: – Ni­je uobi­ča­je­no da za pr­vog su­par­ni­ka ima­te ta­ko ja­ku vr­stu kao što je Ka­na­da pa je to za nas bio kru­ti su­dar sa stvar­noš­ću i svi­me onim na što nismo us­pi­je­va­li re­agi­ra­ti. Na sre­ću, pri­klju­či­li su nam se Ša­rić i Si­mon, i to pri­lič­no mi­je­nja na­šu krv­nu sli­ku jer to su igra­či ko­ji i os­ta­le oko se­be či­ne kva­li­tet­ni­jim. Oni su ta po­vez­ni­ca da to na­pa­dač­ki ubu­du­će bo­lje iz­gle­da. I za­to vje­ru­jem da će­mo već u če­t­vr­tak u Je­so­lu bi­ti kom­pak­t­ni­ji i kom­pe­ti­tiv­ni­ji. (db)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.