Ve­se­lin Vu­jo­vić iz­bje­gao Hr­vat­sku na SP-u 2017.

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (dm)

U pa­ri­škom ho­te­lu Vil­le da­nas u 14 sa­ti oba­vit će se ždri­jeb sku­pi­na Svjet­skog pr­vens­tva ko­jem će Fran­cu­ska bi­ti do­ma­ćin 2017. go­di­ne. Hr­vat­ska je smje­šte­na u dru­gu ja­kos­nu sku­pi­nu i ne mo­že igra­ti pro­tiv Slo­ve­ni­je, ko­ju vo­di Ve­se­lin Vu­jo­vić, tre­ner PPD Za­gre­ba, Dan­ske i Polj­ske. No­si­te­lji sku­pi­na i je­dan od mo­gu­ćih su­par­ni­ka na­šim ru­ko­me­ta­ši­ma, su Fran­cu­ska, Ka­tar, Špa­njol­ska i Nje­mač­ka. Ide­lan ždri­jeb za Hr­vat­sku bi­la bi sku­pi­na s Ka­ta­rom, Bje­lo­ru­si­jom, Bra­zi­lom, Ja­pa­nom i An­go­lom. Naj­te­ža bi pak bi­la sku­pi­na s Fran­cu­skom, Šved­skom, Ma­đar­skom, Tu­ni­som i Nor­ve­škom. Do­ma­ći­ni če­ti­ri­ju sku­pi­na su Nan­tes, Ro­uen, Metz i Pa­riz. Su­sre­ti osmi­ne i če­t­vr­t­fi­na­la igrat će se u Lil­leu, Mon­t­pel­li­eru, Al­ber­tvil­leu i Pa­ri­zu, gdje će se igra­ti po­lu­fi­na­le i fi­na­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.