Ka­le Ča­či­ću do­nio slat­ke bri­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Eurp - Oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Ni­je Ni­ko­la ju­nak sa­mo zbog go­la, ra­dio je po­put ru­da­ra, a bje­so­muč­nim tr­kom us­pio je odu­ze­ti lop­tu i De Gei. Ta­da je Ra­ki­tić po­go­dio vrat­ni­cu Oz­ren Mar­šić I da­lje je imao is­ti ri­tam... – Za me­ne ovo ni­je sen­za­ci­ja. Vje­ro­va­li smo u se­be, po­ka­za­li smo da mo­že­mo i bez naj­bo­ljih igra­ča pa­ri­ra­ti Špa­njol­skoj – ka­zao je Ni­ko­la Ka­li­nić. Ta­kav je taj Ka­li­nić, nje­mu je sa­svim sve­jed­no je­su li mu s dru­ge stra­ne Ser­gio Ra­mos i Ge­rald Piqué ili druš­tvo iz rod­nog So­li­na... Taj će za­bi­ti kad god mo­že, go­lo­vi su nje­gov po­sao. A pro­tiv Špa­njol­ske smo vi­dje­li ka­ko ga ra­di. Utr­ča­va­nje is­pred Ra­mo­sa, pa pe­tom u mre­žu. Da­vid de Gea sa­mo je ne­moć­no gle­dao što ra­di so­lin­ski maj­stor. Hr­vat­ska je pa­la u eufo­ri­ju, a Ka­le je, kao da se to do­ga­đa sva­ki dan, krat­ko objas­nio. – A je, uš­la je – go­vo­rio je Ka­li­nić. Na­ci­ja lu­du­je za koc­kas­ti­ma, ko­ji na pr­vens­tvu Eu­ro­pe igra­ju naj­bo­lji no­go­met. Svi se na­da­ju na­pa­du na sam krov Eu­ro­pe, u Fran­cu­skoj se Hr­vat­ska mo­že po­pe­ti na Mt. Blanc. Me­đu­tim, u svla­či­oni­ci je eu­fo­ri­ja za­bra­nje­na, tek po­ko­ji sel­fie u svla­či­oni­ci. Dru­ži­na je pos­ta­la zre­la, za­bra­nje­no je go­vo­ri­ti o onom što bi mo­glo bi­ti za de­set ili dva­de­set da­na. Pri­ča je sa­mo jed­na, pr­va slje­de­ća utak­mi­ca. Ta­ko je i Ka­li­nić ko­men­ti­rao po­bje­du nad Špa­njol­skom.

Oko nje­ga se vr­ti ples mi­li­ju­na

– Ovo je pr­vi ko­rak pre­ma ve­li­kim stva­ri­ma ko­je Hr­vat­ska mo­že na­pra­vi­ti – re­kao je Ka­li­nić. Nje­go­va igra sa­mo je do­ni­je­la do­dat­ne bri­ge iz­bor­ni­ku An­ti Ča­či­ću. Ka­ko ga ne sta­vi­ti u igru, Ka­li­nić je pro­tiv Špa­njol­ske po­t­vr­dio se­zo­nu, ko­ju je imao iza se­be u ko­joj je s Fi­oren­ti­nom du­go ga­zio po Ita­li­ji. Uos­ta­lom, Iva­nu Pe­ri­ši­ću i Mar­ce­lu Bro­zo­vi­ću još je u sje­ća­nju ka­ko je s tri go­la sru­šio In­ter usred Mi­la­na. Ta­da je u Fi­ren­ci vla­da­la lud­ni­ca, ti­su­će su do­če­ka­le Ka­li­ni­ća i su­igra­če. – Ide nam do­bro – ta­da je u svom sti­lu ko­men­ti­rao Ka­li­nić. Ni­ka­da od ve­li­kih ri­je­či, dje­la su ono či­me se di­či. Sa­da je odas­lao po­ru­ku Ča­či­ću, ko­ji ga je dr­žao u “fri­ži­de­ru” u dvo­bo­ji­ma pro­tiv Tur­ske i Če­ške. A ka­ko ga pret­pos­ta­vi­ti Ma­ri­ju Man­džu­ki­ću, jednom od se­na­to­ra re­pre­zen­ta­ci­je bez či­jeg pre­zi­me­na nit­ko ne mo­že za­mis­li­ti pr­vih je­da­na­est. – Šte­ta je što su Man­džu­kić i Ka­li­nić kon­ku­ren­ti. Ima­mo dva vr­hun­ska na­pa­da­ča, vo­lio bih vi­dje­ti njih dvo­ji­cu za­jed­no na trav­nja­ku. Obo­ji­ca su top kla­se, to ni­je dvoj­be­no – go­vo­ri To­mis­lav Er­ceg, ne­ka­daš­nji gol­ge­ter, ko­ji se bri­ne o Ka­li­ni­će­voj karijeri i ko­je­mu se na­kon pred­sta­ve nje­go­va šti­će­ni­ka pro­tiv Fu­ri­je mo­bi­tel uža­rio. Net­ko je na­pi­sao da In­ter za Pe­ri­ši­ća, ako Pog­ba vri­je­di 160 mi­li­ju­na eu­ra, mo­že tra­ži­ti 200 mi­li­ju­na eu­ra. A ni Fi­oren­ti­ni ne bi tre­ba­lo bi­ti lo­še s Ka­li­ni­ćem, oko nje­ga se vr­ti ples mi­li­ju­na, to je ne­dvoj­be­no.

Ni Bolt ne bi ta­ko sprin­tao

Da se ra­zu­mi­je­mo, ni­je sa­mo taj gol pe­tom bio ono što je Ka­li­ni­ća uči­ni­lo ve­li­ka­nom su­per­tri­jum­fa nad Špa­njol­skom. Ra­dio je po­put ru­da­ra, kao pas go­nič tje­rao Piquéa i Ra­mo­sa, a bje­so­muč­nim tr­kom us­pio je odu­ze­ti lop­tu i De Gei. Ta­da je odi­grao za Ra­ki­ti­ća, ko­ji je po­go­dio vrat­ni­cu, pa sta­ti­vu... A asis­ten­ci­ja za po­bjed­nič­ki gol Pe­ri­ši­ća. U fi­ni­šu utak­mi­ce, na­kon ulo­že­nog po­s­ljed­njeg ato­ma sna­ge, smo­gao je pro­na­ći moć za po­vu­ći lop­tu. Kre­nuo je s cen­tra, na­vu­kao Ser­gi­ja Ra­mo­sa i Piquéa i on­da gur­nuo u for Pe­ri­ši­ću, ju­na­ku po­bje­de. Ka­da je Pe­ri­šić za­tre­sao mre­žu, Ka­li­nić je bio na sa­mom pe­ter­cu, ni Usa­in Bolt ne bi mo­gao ta­ko sprin­ta­ti na­kon to­li­ko pre­tr­ča­nih ki­lo­me­ta­ra. Ra­mos i Piqué du­go će se sje­ća­ti Ka­li­ni­ća, vje­ro­jat­no će ih po­ne­kad po­sje­ti­ti u sno­vi­ma, pro­bu­dit će se znoj­ni i mo­li­ti ga da ode... Taj tip je noć­na mo­ra. Ili ka­ko jednom re­če Ći­ro Bla­že­vić, ko­ji ga je sa 17 go­di­na pri­klju­čio pr­voj mom­ča­di: – Ka­li­nić te iz­dri­bla, is­tu­če i za­bi­je. Ne­vje­ro­ja­tan igrač.

Nje­mu je sve­jed­no je­su li mu s dru­ge stra­ne Ra­mos i Piqué ili druš­tvo iz So­li­na...

Na­ci­ja lu­du­je za va­tre­nim gol­ge­te­rom, a on je os­tao skro­man una­toč maj­sto­ri­ji pro­tiv Špa­njo­la­ca

To­mis­lav Er­ceg Šte­ta je što su Man­džu­kić i Ka­li­nić kon­ku­ren­ti. Ima­mo dva vr­hun­ska na­pa­da­ča, vo­lio bih vi­dje­ti njih dvo­ji­cu za­jed­no na trav­nja­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.