Ći­ro: Ovo je za naš na­rod, ko­ji je na­pa­ćen po­li­ti­ča­ri­ma

Nje­mač­ku mo­že­mo svla­da­ti lak­še ne­go ika­da, tvr­di Ba­rić

Vecernji list - Hrvatska - - Eurp - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Daj Bo­že da Ča­čić i deč­ki nad­ma­še naš us­pjeh iz 1998. go­di­ne u Fran­cu­skoj. Sva­ka čast deč­ki­ma, odu­še­vi­li su naš ci­je­li na­rod, ka­že Ći­ro I dok se po gra­do­vi­ma pu­ca­lo od ve­se­lja zbog ve­li­čans­tve­ne po­bje­de na­še re­pre­zen­t­ci­je nad Špa­njol­skom, ni­šta ma­nje ni­je ‘pu­cao’ ni do­sad jed­ni naš iz­bor­nik oji je uzeo me­da­lju na ve­li­kom na­tje­ca­nju.

Ni­je me pre­pla­šio iz­bor igra­ča

Ve­li­ki Ći­ro je li­ko­vao: - Sre­tan, sam pre­sre­tan kao što to mo­ra bi­ti i ci­je­la Hr­vat­ska. Sad se sa­mo po­t­vr­di­lo da smo naj­ve­ći fa­vo­ri­ti ovog Eu­rop­skog pr­vens­tva - go­vo­rio je u jednom da­hu Ći­ro po­seb­no že­le­ći na­gla­si­ti: - Po­bi­je­di­li smo tu ve­li­ku Špa­njol­sku, a bez glav­nih igra­ča, bez Mo­dri­ća, Man­džu­ki­ća. Jes­te li pre­pla­ši­li za ovu kom­bi­ni­ra­nu re­pre­zen­ta­ci­ju kad ste vi­dje­li da je Ča­čić iz­veo ko­mi­ni­ra­ni sas­tav? - Ma ni­sam, pa ima­mo ta­kav niz kva­li­tet­nih igra­ča. Lju­di mo­ji, pa taj Pja­ca mo­ra igra­ti, Ćor­lu­ka je bio iz­van­re­dan, Pe­ri­šić kralj nad kra­lje­vi­ma, pa Subašić je obra­nio je­da­na­es­te­rac. Os­tva­re li se Ći­ri­na pre­dvi­đa­nja da Hr­vat­ska ode do kra­ja, on­da će on iz­gu­bi­ti mjes­to ko­je dr­ži od 1998. go­di­ne i bron­ce u Fran­cu­skoj. - Daj Bo­že da me net­ko pres­tig­ne! Is­kre­no, de­set go­di­na ni­sam že­lio da se to do­go­di, ali sad to že­lim svim sr­cem. Po­gle­daj­te kak­vo je to ve­se­lje za naš na­rod, ka­ko se sla­vi. I taj naš na­rod je zas­lu­žio ne­što veliko na­kon svih pat­nji ko­je pro­la­zi zbog ovih na­ših po­li­ti­ča­ra - za­klju­čio je le­gen­dar­ni Bla­že­vić. Ot­to Ba­rić pro­šao je mno­go to­ga u svom tre­ner­skom pos­lu, ta­ko­đer je biv­ši iz­bor­nik na­še re­pre­zen­ta­ci­je. Za­tek­li smo ga ka­ko sla­vi. - Je, ve­se­lo je, u jednom sam za­nim­lji­vom i ve­se­lom druš­tvu. Mo­gu vam re­ći da ima­mo pra­vu mom­čad, vr­lo do­bro vo­đe­nu mom­čad, a na kra­ju ima­mo i malo sre­će, a sre­ću zas­lu­žu­je­mo jer je iz­a­zi­va­mo - ka­zao je Ba­rić ko­jeg je Ča­čić iz­ne­na­dio uvo­đe­njem pet no­vih igra­ča. - Ni­sam oče­ki­vao da će baš to­li­ko no­vih, mla­dih igra­ča sta­vi­ti, ali su svi oni po­ka­za­li pu­no, ne­ki su bi­li ja­ko do­bri, ne­ki do­bri, ali mo­že­mo bi­ti ite­ka­ko za­do­volj­ni. Po­go­to­vu jer smo u dru­goj utak­mi­ci bi­li bo­lji ne­go u pr­voj, u ovoj smo ima­li dos­ta no­vih igra­ča; od te pe­to­ri­ce, njih ba­rem dvo­ji­ca-tro­ji­ca bez pro­ble­ma mo­gu igra­ti u pr­voj mom­ča­di. Taj Pja­ca ima iz­u­zet­ne mo­guć­nos­ti, fi­zič­ki je mo­ćan, ima od­li­čan dri­bling ko­jeg će, na­dam se, još više ko­ris­ti­ti, Rog mi je bio do­bar jer iz­van­red­no tr­či, od­go­vor­no igra. Ma, svi ko­ji su u Fran­cu­skoj zas­lu­ži­li su bi­ti ta­mo, po­ka­za­li su da mo­gu igra­ti.

Fran­cu­zi su naj­o­pas­ni­ji

Ko­li­ko da­le­ko mo­že Hr­vat­ska? - Slje­de­ća utak­mi­ca je naj­važ­ni- ja, ne za­to što je slje­de­ća već za­to što je u toj fa­zi pr­vens­tva, ako to pro­đe­mo, on­da smo na­pra­vi­li sve što smo tre­ba­li. A ka­ko da­le­ko mo­že­mo, tko zna. Po me­ni sad mo­že­mo do­bi­ti Njem­č­ku lak­še ne­go ikad, pa i En­gle­ze, ma sve mo­že­mo do­bi­ti, tek je Fran­cu­ska nez­god­na, fi­zič­ki moć­ni­ja od svih, a di­zat će se jer ima ve­li­ki ka­dar, ne bih vo­lio da se s nji­ma ra­no sret­ne­mo - ka­zao je is­kus­ni Ot­to Ba­rić.

Sad se sa­mo po­t­vr­di­lo da smo pr­vi fa­vo­ri­ti Eu­rop­skog pr­vens­tva - uvje­ren je Ći­ro

GORAN STANZL/PIXSELL

Danijel Subašić pri­če­kao je Ser­gi­ja Ra­mo­sa i maj­stor­ski mu obra­nio je­da­na­es­te­rac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.