Brat za­dar­skog he­ro­ja Da­ni­je­la: Deč­ki, sa­mo bor­be­no da­lje, ide­mo do kra­ja!

ŠUKER I MA­MIĆ S HAJDUKOVIM ŠALOM! SA­SVIM NEPOTREBNO Svi su mom­ci da­li sve od se­be, sva­ka im čast! Ka­že me­ni brat Danijel: ‘To je naj­važ­ni­je, i ka­da ne­ma pri­ti­ska, sve je lak­še’. Subašić je, uz Pe­ri­ši­ća i Mo­dri­ća, ključ­ni fak­tor sta­bil­nos­ti na­še igre na Eu

Vecernji list - Hrvatska - - Eurp - Oz­ren Mar­šić To­mis­lav Da­so­vić

Toj ba­ha­tos­ti stvar­no ne­ma kra­ja... Zdrav­ko Ma­mić, Da­vor Šuker i kom­pa­ni­ja iz HNS-a stvar­no že­le ne­re­de, že­le Dal­ma­ci­ju pro­tiv se­be. Ali, na taj na­čin že­le je i pro­tiv Hr­vat­ske. Ka­ko druk­či­je objas­ni­ti da su se uo­či utak­mi­ce sa Špa­njol­skom fo­to­gra­fi­ra­li s Hajdukovim šalom? Osmi­jeh, s nji­ma i pri­ja­telj To­mis­lav Hor­va­tin­čić i os­ta­la dru­ži­na pos­luš­ni­ka... Što je to zna­či­lo, mo­žda će objas­ni­ti idu­ćih da­na. Ko­ja je po­ru­ka te glu­pos­ti ko­ja je, na­vod­no, nas­ta­la u ša­li ko­ju je ini­ci­ra­la gru­pi­ca pris­ta­ša Haj­du­ka na sta­di­onu u Bor­de­auxu? Ali, Ma­mi­ću i Šu­ke­ru, ni­je vri­je­me za ša­lu, valj­da vam to go­vo­re broj­ne po­li­cij­ske sna­ge, valj­da vam to go­vo­ri na­rod, ko­ji osu­đu­je hu­li­ga­ne. Tko zdra­vim ra­zu­mom mo­že objas­ni­ti da je to bi­la ne­kak­va ša­la, u Bor­de­auxu su se vlas­to­dr­š­ci HNS-a mo­gli sa­mo fo­to­gra­fi­ra­ti s hr­vat­skim obi­ljež­ji­ma. Ovo je čis­ta pro­vo­ka­ci­ja pre­ma jed­noj re­gi­ji, pre­ma klu­bu iz ko­jeg je po­te­kao, pri­mje­ri­ce, Ivan Pe­ri­šić, naj­bo­lji hr­vat­ski igrač. Bo­lje bi Šu­ke­ru i Ma­mi­ću bi­lo da su uze­li Pe­ri­ši­će­vu sli­ku i lju­bi­li je do iz­ne­mo­glos­ti. To bi bi­la po­ru­ka. Ova­ko, ma što bi­lo po­za­di­na, sa­mo po­dri­va­ju na­rod, ko­ji je ta­na­nih ži­va­ca. Oni još ni­su shva­ti­li da ih vo­le ri­jet­ki, ali i oni ko­ji ih mr­ze osu­đi­va­li su hu­li­ga­ne i one ba­klje. I sa­da ova plju­ska svim tim nor­mal­nim lju­di­ma, jer Haj­duk je taj ko­ji stal­no upo­zo­ra­va na ne­pra­vil­nos­ti u HNS-u, ko­ji tra­ži smje­ne čel­nih lju­di u HNS-u... I on­da na utak­mi­ci Hr­vat­ske uz­mu Haj­du­kov šal za ku­li­su dvo­bo­ja ko­ji je oz­na­čio no­vu eru Hr­vat­ske. Dok nam se ci­je­li svi­jet kla­nja, Ma­mić i Šuker, oni su ti ko­ji od­lu­ču­ju i ho­će li se fo­to­gra­fi­ra­ti sa šalom, ima­ju vre­me­na za ne­ke svo­je od­go­vo­re... HNS pri­op­će­nji­ma po­zi­va na­vi­ja­če na ko­rek­t­no na­vi­ja­nje, po­zi­va i mo­li da se ne do­go­de ne­re­di, a on­da glav­ni lju­di na­pra­ve ova­ko li­ce­mje­ran po­tez. To je taj nji­hov ba­ha­ti ri­tam. Ima još pri­mje­ra. U sra­zu s Če­škom Ma­mić je mr­tav-hla­dan pri­je utak­mi­ce do­zi­vao iz­bor­ni­ka Ča­či­ća, ne­što mu go­vo­rio. Ni­je to za­ko­nom za­bra­nje­no, ali u si­tu­aci­ji ka­da ci­je­la na­ci­ja go­vo­ri da je on pos­ta­vio svog iz­bor­ni­ka, Ma­mić ima po­tre­bu po­ka­za­ti da je on taj ko­ji mo­že raz­go­va­ra­ti s Ča­či­ćem ne­ko­li­ko mi­nu­ta pri­je utak­mi­ce. Mak­ni se, čo­vje­če, pus­ti Hr­vat­sku na mi­ru... Uži­vaj u nje­zi­nim po­bje­da­ma, kao i svi mi. Sjaj­ni Danijel Subašić pr­vi kaz­ne­ni uda­rac u karijeri obra­nio je 2008. go­di­ne, In­te­ro­vu na­pa­da­ču Ber­nar­du Gu­li­ću na Po­lju­du to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net Sje­ća­te li se uop­će ka­da je po­s­ljed­nji put ne­ki naš vra­tar obra­nio je­da­na­es­te­rac u dre­su hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je? Vje­ro­jat­no vam je iz­bli­je­di­lo, jer nam u toj utak­mi­ci za­pra­vo i ni­je bi­lo spa­sa. Sti­pe Ple­ti­ko­sa pro­hlad­ne je gla­sgow­ske no­ći u lis­to­pa­du 2013. pro­či­tao šut s bi­je­le toč­ke Ško­ta Bar­ryja Ban­na­na, ali na od­bi­ja­nac je na­tr­čao “ku­ruz­ni” Na­ismith, ras­pa­rao nam mre­žu i pos­lao na­še­ga ta­daš­njeg iz­bor­ni­ka Štim­ca u po­vi­jest. Go­to­vo tri go­di­ne kas­ni­je, u ne­za­bo­rav­noj no­ći u Bor­de­auxu, za­blis­ta­la je nova hr­vat­ska ho­bot­ni­ca na vra­ti­ma. Je­dan lu­ka­vi trik na­še je­di­ni­ce i kle­ca­va ko­lje­na pre­ka­lje­no­ga Ra­mo­sa pro­mo­vi­ra­la su Da­ni­je­la Su­ba­ši­ća (31) u he­ro­ja tri­jum­fa nad Špa­njol­skom. Ni­je bra­da­tom ma­dri­dis­tu po­mo­glo ni do­šap­ta­va­nje sa su­igra­čem Busqu­et­som ne­po­sred­no uo­či fa­tal­nog šu­ta s 11 me­ta­ra.

Os­ta­vi se to­ga, ami­go!

I da je taj Busqu­ets do­bro­na­mje­ran šap­tač, naj­bo­lji sa­vjet ka­pe­ta­nu bio bi: – Os­ta­vi se to­ga, ami­go, fra­jer je već obra­nio 13 pe­na­la! A zna­te li tko je Su­ba­ši­ću bio pr­va žr­tva? In­te­ro­vac Ber­nard Gu­lić, još dok je Danijel bra­nio za Haj­duk pri­je osam go­di­na. Danijel Subašić, uz Lu­ku Mo­dri­ća i Ši­mu Vr­salj­ka, tre­ći je za­dar­ski ju­nak na­še fran­cu­ske pri­če. Deč­ko pri­vr­žen svo­me gra­du, pri­ja­te­lji­ma, obi­te­lji... – Upra­vo sam te­le­fon­ski raz­go­va­rao s Da­ni­je­lom. Pre­nio mi je sjaj­no ras­po­lo­že­nje u na­še­mu ta­bo­ru – pri­ča nam Su­ba­ši­ćev sta­ri­ji brat, 40-go­diš­nji Oli­ver (ima i još je­dan sta­ri­ji, Mi­lan, 42-go­diš­njak). Oli­ver ži­vi u cen­tru Za­dra, dje­lat­nik je tvor­ni­ce kru­ha, ta­ko­đer ne­ka­daš­nji gol­man. – Ja sam ‘76. go­di­šte, Da­do Pr­šo ‘ 74. Zna­li smo ne­ka­da za­jed­no tre­ni­ra­ti kao dje­ca. I moj sin, 15-go­diš­nji An­đe­lo, već no­si vra­tar­ske ru­ka­vi­ce. Bra­ni u sta­ri­jim pi­oni­ri­ma Za­dra. Na­rav­no da mu je stric Danijel uzor – nas­tav­lja Oli­ver Subašić. Ka­ko je brat Danijel do­ži­vio utak­mi­cu sa Špa­njol­ci­ma? – Svi su mom­ci da­li sve od se­be, sva­ka im čast! Ka­že brat: To je naj­važ­ni­je, i ka­da ne­ma pri­ti­ska, sve je lak­še. Ja mu ka­žem: Aj­de, sa­mo vi nas­ta­vi­te ta­ko, sa­mo bor­be­no i ide­mo do kra­ja! Pa ću i ja, kad do­đe­mo do po­lu­fi­na­la, skok­nu­ti do Fran­cu­ske. Do sa­da ni­sam mo­gao, zbog pos­la – do­da­je Oli­ver.

Po­čeo u dru­goj ligi

Za­nim­lji­va je jed­na cr­ti­ca iz Da­ni­je­lo­ve ka­ri­je­re. Kao 18-go­diš­njak

Danijel Subašić pr­vi je vra­tar ko­ji je u dre­su

Tre­nu­tak za po­vi­jest: Danijel či­ta ve­li­kog Špa­njol­ca Ser­gi­ja Ra­mo­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.