Pja­ca: Na­ša je najveća snaga što smo kla­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Eurp - (om)

Ne­ću se za­no­si­ti po­hva­la­ma na svoj ra­čun, tre­bam sa­mo nas­ta­vi­ti ovim rit­mom. Mo­že­mo da­le­ko, ali ne­će­mo se za­ma­ra­ti – re­kao je Rog re­kao je da tre­ba smi­ri­ti eufo­ri­ju, tre­ba­mo ići iz utak­mi­ce u utak­mi­cu, to je je­di­ni na­čin – po­ru­čio je Rog. Mar­ko Pja­ca bio je si­lo­vit, pro­do­ran... Sa­mo je po­t­vr­dio ono što za nje­ga zna­mo već du­go, na nje­mu će po­či­va­ti igra Hr­vat­ske, on je taj ko­ji će nas uve­se­lja­va­ti idu­ćih go­di­na kao što sa­da ra­de Mo­drić, Ra­ki­tić i druš­tvo... – Li­jep je osje­ćaj po­bi­je­di­ti Špa­njol­sku, igra­mo do­bar tur­nir. Zna­li smo da će­mo igra­ti, sma­tram da smo do­bro od­go­vo­ri­li zah­tje­vi­ma – re­kao je Pja­ca.

Pre­mi­je svi­ma jed­na­ke

Na­pa­dač­ki br­zo­no­gi igrač di­na­ma ni­je imao pro­ble­ma sa Špa­njol­skom. – Bi­lo je te­ško obram­be­no igra­ti, pu­no se kre­ću, a na­pa­dač­ki je to bi­lo uobi­ča­je­no – ka­zao je Pja­ca. Obo­ji­ca su se na­smi­ja­li ka­da smo im rek­li da je ka­pe­tan Sr­na ka­zao da će se pre­mi­je, a one ni­su ma­le, di­je­li­ti na sve igra­če rav­no­prav­no. Po­gle­da­li su se Mar­ko&Mar­ko, sleg­nu­li ra­me­ni­ma. – Ne znam. To je ne­važ­no kad igraš Eu­rop­sko pr­vens­tvo, ma kak­ve pre­mi­je – ka­zao je Pja­ca. Nji­ma dvo­ji­ci naj­važ­ni­je je da su iz­bor­ni­ku i su­igra­či­ma po­ka­za­li da se na njih mo­že ra­ču­na­ti, da Hr­vat­ska mo­že pu­no. Ni­su op­te­re­će­ni no­vim mi­nu­ta­ma, važ­no je sa­mo da Hr­vat­ska po­bje­đu­je. – Igra­mo od­li­čan no­go­met, kla­pa smo, to je na­ša naj­ja­ča snaga – za­klju­čio je Pja­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.