Euro/

NA­ŠI HRVATI PE­RI­ŠIĆ I KA­LI­NIĆ ‘DARIVALI’ SU NAM FU­RI­JU U OSMI­NI FI­NA­LA Specijal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Eurp -

Dan na­kon utak­mi­ce i ve­li­čans­tve­ne po­bje­de nad Špa­njol­skom svi pri­ča­ju o raz­go­vo­ru Ra­mo­sa i Mo­dri­ća na­kon dvo­bo­ja Uz Iva­na Pe­ri­ši­ća, Da­ni­je­la Su­ba­ši­ća i Ni­ko­lu Ka­li­ni­ća, ju­nak po­bje­de nad Špa­njol­skom (2:1) bio je i igrač ko­ji je svih 90 mi­nu­ta pro­veo na klu­pi – Luka Mo­drić. Na­ime, uo­či je­da­na­es­ter­ca Špa­njo­la­ca u 72. mi­nu­ti, pri re­zul­ta­tu 1:1, ot­krio je Su­ba­ši­ću u ko­ju će stra­nu pu­ca­ti nje­gov su­igrač iz Re­ala Ser­gi­je Ra­mos. – Luka je re­kao Sr­ni da mi ka­že da pri­če­kam Ra­mo­sa i da idem u svo­ju des­nu stra­nu. Ta­ko je i bi­lo – za­hva­lio je na­kon utak­mi­ce hr­vat­ski vra­tar Subašić. Bi­la je to smi­ješ­na si­tu­aci­ja, jer ka­da je Busqu­ets vi­dio do­šap­ta­va­nje hr­vat­skih igra­ča, pre­nio je to Ra­mo­su. No, sto­pe­ra Re­ala to je sa­mo još više zbu­ni­lo. Ner­voz­ni Ra­mos ni­je bio sre­tan zbog Mo­dri­će­va sa­vje­ta Su­ba­ši­ću. Od­mah na­kon zad­njeg su­če­va zvi­ždu­ka pri­šao je Lu­ki i ona­ko “vruć” pri­go­vo­rio mu zbog to­ga. Dru­gi Lukin su­igrač iz Re­ala, Lu­cas Vázqu­ez, čak je Mo­dri­ća po­vu­kao i za ko­su dok su na kra­ju utak­mi­ce ras­prav­lja­li o spor­nom je­da­na­es­ter­cu. Ra­mos i Luka su ina­če u ja­ko do­brim od­no­si­ma, uo­či fi­na­la Li­ge pr­va­ka sto­per Re­ala po­zvao je Lu­ku da do­đe u nje­go­vu vi­lu na od­mor. I su­pru­ge im se čes­to me­đu­sob­no dru­že. Ra­mos je Lu­ki za­hva­lan i za sjaj­nu asis­ten­ci­ju na­kon ko­je je za­bio gol u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka 2014. go­di­ne te do­nio Re­alu ju­bi­lar­nu De­ci­mu u Ligi pr­va­ka. Da­ri­jo Sr­na bio je ‘časnik za ve­zu’, pre­nio je Su­ba­ši­ću Lu­ki­nu po­ru­ku

Su­pru­ge Lu­ke Mo­dri­ća i Ser­gi­ja Ra­mo­sa čes­to se mo­gu vi­dje­ti za­jed­no ka­ko se dru­že

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.