ANTIFAŠIZAM SLABO KOTIRA I U VLA­DI I NA PANTOVČAKU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar

Na če­lu dr­žav­nog iz­as­lans­tva mo­ra­li su bi­ti pred­sjed­ni­ca i pre­mi­jer. I toč­ka.

Hr­vat­ska na­ci­ja u cje­li­ni, baš kao i sva­ki gra­đa­nin Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, s pra­vom mo­že i tre­ba bi­ti po­no­san na 77 lju­di ko­ji su 22. lip­nja 1941. go­di­ne od­lu­či­li svo­jim ži­vo­tom, s pu­škom na ra­me­nu, su­prot­sta­vi­ti se Hi­tle­ru i iz­daj­nič­kom us­ta­škom re­ži­mu ta­ko­zva­ne NDH. Tog da­na oni su u šu­mi Bre­zo­vi­ca os­no­va­li Pr­vi si­sač­ki par­ti­zan­ski odred, ko­ji je ujed­no i je­dan od pr­vih an­ti­fa­šis­tič­kih odre­da u ta­da od na­cis­tič­ke Nje­mač­ke oku­pi­ra­noj Eu­ro­pi. Fo­to­gra­fi­je iz Bre­zo­vi­ce s ju­če­raš­nje sve­ča­nos­ti u po­vo­du obi­lje­ža­va­nja Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be su­ge­ri­ra­ju da se vla­da­ju­ća gar­ni­tu­ra baš i ne po­no­si an­ti­fa­šis­tič­kom bor­bom. Ni­je bi­lo ni pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar- Ki­ta­ro­vić, ni pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, ni pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra Želj­ka Re­ine­ra. Umjes­to njih su u Bre­zo­vi­cu doš­li nji­ho­vi iz­as­la­ni­ci – za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, Mos­to­va mi­nis­tri­ca upra­ve Du­brav­ka Jur­li­na-Ali­be­go­vić i Mar­ga­re­ta Ma­đe­rić (HDZ), ko­ji su ih re­dom oprav­da­li pri­je do­go­vo­re­nim obve­za­ma. Ka­ko je is­tom pri­go­dom la­ni u Bre­zo­vi­ci – ka­ko i pri­li­či – bio ci­je­li dr­žav­ni vrh na če­lu s pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i pre­mi­je­rom Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem, le­gi­tim­no je za­pi­ta­ti se kak­vi su to vje­tro­vi po­če­li pu­ha­ti pos­li­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra odr­ža­nih la­ni u stu­de­no­me. Ju­čer su na če­lu dr­žav­nog iz­as­lans­tva jed­nos­tav­no mo­ra­li bi­ti pred­sjed­ni­ca RH i pred­sjed­nik Vla­de, bez ob­zi­ra na nji­ho­ve “ra­ni­je do­go­vo­re­ne obve­ze”. I toč­ka. Ju­čer su se kod Ja­zov­ke ko­me­mo­ri­ra­le žr­tve par­ti­zan­skih zlo­či­na iz 1945. Mi­nis­tar kul­tu­re Zlat­ko Ha­san­be­go­vić bio je on­dje “uime Vla­de, ali i u svo­je osob­no ime”. Na­rav­no da je net­ko od mi­nis­ta­ra tre­bao do­ći i u Ja­zov­ku, ali kud baš Ha­san­be­go­vić poz­nat po svo­jim spor­nim sta­vo­vi­ma o an­ti­fa­šiz­mu. Je li to na­mjer­ni ili slu­čaj­ni ci­ni­zam Vla­de RH?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.