Pred­sjed­nik HSU-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SILVANO HRELJA: Sve ob­ljet­ni­ce mo­ra­mo dos­toj­no obi­lje­ži­ti. Oči­to su dr­žav­ni čel­ni­ci in­dis­po­ni­ra­ni po­s­ljed­njim po­li­tič­kim do­ga­đa­ji­ma, pa za­to ni­su doš­li

MAR­KO PRPIĆ/PIXSELL

O ne­do­la­sku dr­žav­nog vr­ha na ob­ljet­ni­cu Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.