Ku­koč: Pe­ri­šić je igra­či­na; ima­mo ve­li­ke svjet­ske igra­če

Aco Pe­tro­vić: Iz­bor­nik Ča­čić je ugod­no iz­ne­na­đe­nje. Smi­ren, sta­lo­žen, s obje no­ge na zem­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Eurp - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

S ob­zi­rom na to da su ga pri­lič­no os­po­ra­va­li, iz­u­zet­no mi je dra­go da je Ča­čić do­ka­zao da je oprav­da­no do­bio tu ulo­gu, is­ti­če An­zu­lo­vić U no­vi­grad­skom ta­bo­ru ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je, ta ve­čer bi­la je po­sve­će­na hr­vat­skim no­go­me­ta­ši­ma. Ne­ko­li­ci­na igra­ča (Bog­da­no­vić, Si­mon, Stip­če­vić...) gle­da­la je utak­mi­cu u gra­du, a svi os­ta­li či­ni­li su to na ve­li­kom plat­nu, u fo­ajeu ho­te­la Ma­es­tral Ami­ness, za­jed­no s tu­ris­ti­ma.

Naj­pri­je kri­ti­ka, pa pri­li­ka

A tu je bio i cje­lo­ku­pan struč­ni sto­žer pre­dvo­đen iz­bor­ni­kom Pe­tro­vi­ćem ko­ji je bio ushi­ćen: – Odav­no ni­sam vi­dio ni jed­nu na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju na ve­li­kom na­tje­ca­nju da u svim utak­mi­ca­ma igra od­lič­no. To je do­is­ta fas­ci­nant­no, to više što je iz­nad iz­bor­ni­ka Ča­či­ća bi­lo pu­no upit­ni­ka. Ši­ra sport­ska jav­nost ga ni­je do­bro poz­na­va­la, a sa­mo uzak krug nje­go­vih su­rad­ni­ka mo­gao je zna­ti ka­kav je on tre­ner. Za me­ne je on iz­nim­no ugod­no iz­ne­na­đe­nje. Smi­ren, sta­lo­žen, s obje no­ge na zem­lji. Ne pa­da u eufo­ri­ju, a vi­dim da se to­me ne da­ju ni igra­či ko­ji su svjes­ni da se ni­je jednom do­go­di­lo da net­ko tko je do­mi­ni­rao sku­pi­nom is­pad­ne već u pr­vom kru­gu eli­mi­na­ci­ja. Sve u sve­mu, či­ni mi se da ima­mo sve pre­du­vje­te za do­bar nas­ta­vak na­tje­ca­nja. I Pe­tro­vi­ćev po­moć­nik An­zu­lo­vić vi­dio je u An­ti Ča­či­ću ru­ku ko­ja je pu­no to­ga odre­di­la. – Iz­u­zet­no mi je dra­go da je iz­bor­nik do­ka­zao da je oprav­da­no dos­pio u tu ulo­gu jer su ga po­pri­lič­no os­po­ra­va­li. No, mi smo tak­va zem­lja, naj­ma­nje nas se ci­je­ni kod ku­će. Oči­to je da je Ča­čić stvo­rio vr­hun­sku at­mo­sfe­ru unu­tar mom­ča­di jer bez igrač­kog za­jed­niš­tva, ali i bez tre­ner­ske ru­ke, ne mo­že se na­pra­vi­ti ve­li­ki re­zul­tat. Sve je oko re­pre­zen­ta­ci­je na naj­vi­šoj ra­zi­ni osim jed­nog di­je­la na­vi­ja­ča i to me ža­los­ti­lo jer ti deč­ki i struč­ni sto­žer tak­vo po­na­ša­nje ni­čim ni­su zas­lu­ži­li. O iz­bor­ni­ku Ča­či­ću zbo­rio je i biv­ši ko­šar­ka­ški iz­bor­nik Jo­ke Vran­ko­vić, struč­ni taj­nik u HKS-u. – Mi smo kao na­rod po­pri­lič­no kri­tič­ni pre­ma na­šim lju­di­ma, a čo­vje­ku naj­pri­je tre­ba da­ti pri­li­ku pa tek on­da ra­di­ti re­zi­me nje­go­vih mo­guć­nos­ti. A ne to či­ni­ti i pri­je no što mu da­te pri­li­ku. To što je ci­je­li ži­vot ra­dio u hr­vat­skim klu­bo­vi­ma ne zna­či da ne­ma kva­li­te­te. Kad ih već ta­ko zduš­no pra­te, što bi Jo­ke naj­vi­še vo­lio da ko­šar­ka­ši pre­uz­mu od no­go­me­ta­ša? – Kom­pak­t­nost je ne­što što bih vo­lio pres­li­ka­ti s no­go­met­ne na ko­šar­ka­šku re­pre­zen­ta­ci­ju.

Bez trun­ke stra­ho­po­što­va­nja

A iz to­ga pro­iz­la­zi i od­nos pre­ma na­ci­onal­noj vr­sti, a no­go­me­ta­ši su poz­na­ti po to­me da ima­ju iz­gra­đen kult re­pre­zen­ta­ci­je. – No­go­met je sport broj je­dan, oni su pod ve­ćim po­ve­ća­lom jav­nos­ti, a ti­me pre­ma njoj ima­ju i veću od­go­vor­nost – is­ti­če Vran­ko­vić. S tre­ne­ri­ma je utak­mi­cu gle­dao i To­ni Ku­koč, član Struč­nog sa­vje­ta HKS-a i igrač­ka legenda ko­ja ovaj tje­dan po­ma­že iz­bor­ni­ku. – Mi, ka­da us­pi­je­mo odi­gra­ti utak­mi­cu bez onih 10 lo­ših mi­nu­ta, on­da smo jed­na od naj­bo­ljih re­pre­zen­ta­ci­ja u Eu­ro­pi. Sa­da pak ula­zi­mo u fa­zu na­tje­ca­nja ka­da i naj­ma­nje po­pu­šta­nje kon­cen­tra­ci­je mo­že bi­ti ja­ko sku­po. Ku­koč je bio po­seb­no sre­tan zbog od­lič­na nas­tu­pa pri­čuv­nih igra­ča. – Vr­salj­ko, Pja­ca, Rog i Je­dvaj odi­gra­li su bez trun­ke stra­ho­po­što­va­nja pre­ma Ini­es­ti i druš­tvu, a u to­me im je mo­žda po­mo­glo i to što u svo­joj re­pre­zen­ta­ci­ji ta­ko­đer ima­ju ve­li­ke igra­če ko­ji igra­ju za Re­al, Bar­ce­lo­nu, In­ter, Ju­ven­tus... Mi do­is­ta ima­mo svjet­ske igra­če, sa­mo je pi­ta­nje da li će se pos­lo­ži­ti u pra­vi tre­nu­tak. Re­ci­mo, Pe­ri­šić je igra­či­na, on to po­ka­zu­je iz utak­mi­ce u utak­mi­cu.

Struč­ni taj­nik HKS-a Jo­ke Vran­ko­vić: Kom­pak­t­nost kak­vu ima­ju na­ši no­go­me­ta­ši vo­lio bih pres­li­ka­ti na na­šu ko­šar­ka­šku re­pre­zen­ta­ci­ju Ko­šar­ka­ši su dvo­boj sa Špa­njol­ci­ma gle­da­li za­jed­no s tu­ris­ti­ma u ho­tel­skom fo­ajeu

Ku­koč u No­vi­gra­du po­ma­že iz­bor­ni­ku Pe­tro­vi­ću I igra­či po­put Pja­ce odu­še­vi­li su na­še ko­šar­ka­še

Pe­tro­vi­ćev sto­žer: An­zu­lo­vić, Ore­ško­vić, Ske­lin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.