Na­tje­ča­ji za di­rek­to­re idu da­lje, ali će ih iz­a­bra­ti bu­du­ća Vla­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Josip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

U Na­rod­nim no­vi­na­ma objav­lje­ni su na­tje­ča­ji za upra­ve Hr­vat­skih auto­ces­ta, Hr­vat­skih ces­ta i HŽ In­fras­truk­tu­re Josip Bo­hu­tin­ski Na­tje­ča­ji za pred­sjed­ni­ke i čla­no­ve upra­va dr­žav­nih tvrt­ki ko­je je ras­pi­sa­la ak­tu­al­na, sad već teh­nič­ka Vla­da, bit će pro­ve­de­ni do kra­ja, a od­lu­ku o to­me ho­će li se re­zul­ta­ti tih na­tje­ča­ja pri­hva­ti­ti ili će se ići na po­nav­lja­nje tih na­tje­ča­ja do­ni­jet će no­va Vla­da, ko­ja će se for­mi­ra­ti na­kon pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra ko­ji će se vje­ro­jat­no odr­ža­ti po­čet­kom ruj­na. Pri­op­ći­lo je to ju­čer Mi­nis­tar­stvu po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re u či­jem su re­so­ru Hr­vat­ske auto­ces­te, Hr­vat­ske ces­te i HŽ In­fras­truk­tu­ra za ko­je je 17. lip­nja Dr­žav­ni ured za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom u Na­rod­nim no­vi­na­ma obja­vio jav­ni na­tje­čaj za iz­bor čel­nih lju­di. U Mi­nis­tar­stvu na­vo­de da su pri­vre­me­ni čla­no­vi upra­va i nad­zor­nih od­bo­ra jav­nih po­du­ze­ća u re­so­ru tog Mi­nis­tar­stva ime­no­va­ni u raz­dob­lju do pro­vo­đe­nja pro­pi­sa­nih pos­tu­pa­ka za ime­no­va­nje čla­no­va upra­va i nad­zor­nih od­bo­ra is­klju­či­vo ra­di kon­ti­nu­ira­nog i ne­sme­ta­nog ra­da tr­go­vač­kih dru­šta­va od stra­te­škog in­te­re­sa za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku. – Od­lu­ka o ime­no­va­nji­ma pri­vre­me­nih upra­va jav­nih po­du­ze­ća iz re­so­ra Mi­nis­tar­stva po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re do­ne­se­na je u naj­bo­ljem in­te­re­su Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, ko­ja je ujed­no vlas­nik jav­nih po­du­ze­ća – na­vo­de u Mi­nis­tar­stvu. Do­da­ju da je “is­to­vre­me­no s ime­no­va­njem pri­vre­me­nih upra­va u jav­nim po­du­ze­ći­ma mi­nis­tar Oleg But­ko­vić iz nad­lež­nos­ti re­sor­nog Mi­nis­tar­stva te u svoj­stvu Skup­šti­ne tr­go­vač­kih dru­šta­va, a u skla­du s odred­ba­ma Ured­be o kri­te­ri­ji­ma za pro­ved­bu pos­tu­pa­ka oda­bi­ra i ime­no­va­nja pred­sjed­ni­ka i čla­no­va upra­va tr­go­vač­kih dru­šta­va i dru­gih prav­nih oso­ba od stra­te­škog i po­seb­nog in­te­re­sa za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku, pod­nio pri­jed­log za po­kre­ta­nje pos­tup­ka oda­bi­ra kan­di­da­ta pu­tem jav­nog na­tje­ča­ja, kao i tekst jav­nog na­tje­ča­ja ko­ji je po­tom dos­tav­ljen DUUDI-ju ra­di obja­ve u Na­rod­nim no­vi­na­ma i dalj­nje pro­ved­be pos­tup­ka”. – Skup­šti­ne su bi­le pri­je ne­go što je pa­la Vla­da i on­da su iš­li na­tje­ča­ji. Teh­nič­ka Vla­da ne mo­že do­no­si­ti od­lu­ke o oda­bi­ru. Mi ne smi­je­mo do­no­si­ti od­lu­ke i to je jas­no. Dak­le, ne­će se iz­a­bra­ti ni­kak­vi čel­ni lju­di, da jav­nost bu­de s tim upoz­na­ta – ka­zao je ju­čer mi­nis­tar Oleg But­ko­vić. Do­dao je da je Tr­go­vač­ki sud upi­sao u re­gis­tar pri­vre­me­ne čla­no­ve upra­va onih tvrt­ki ko­je je on kao skup­šti­na ime­no­vao.

PEĐA GRBIN: Pre­ma za­ko­nu, Vla­da u os­tav­ci smi­je obav­lja­ti sa­mo teh­nič­ke pos­lo­ve, a u pro­ce­du­ru je upu­ti­la de­set pri­jed­lo­ga za­ko­na. Pro­tu­za­ko­ni­to!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.