I HDZ i SDP že­le nas­ta­vi­ti re­for­mu obra­zo­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pred­stav­ni­ci dvi­ju naj­ve­ćih po­li­tič­kih stra­na­ka, HDZ-a i SDP-a, tvr­de da re­for­ma obra­zo­va­nja ne­ma al­ter­na­ti­ve. – Na­rav­no da će HDZ nas­ta­vi­ti re­for­mu obra­zo­va­nja, tu ne­ma dvoj­be jer ni­kad ni­smo bi­li za pre­kid re­for­me. Pr­vo će­mo stvo­ri­ti za­kon­ski ok­vir, što je pro­pus­ti­la na­pra­vi­ti SDP-ova Vla­da – ka­že Ra­do­van Fuc­hs iz HDZ-a. – Re­for­ma se mo­ra nas­ta­vi­ti, a pro­s­vje­di po­dr­ške po­ka­za­li su da ima druš­tve­nu pot­po­ru. Po­sao po­li­ti­ke je osi­gu­ra­ti no­vac i uvje­te za nje­zi­no pro­vo­đe­nje i pus­ti­ti stru­ci da ra­di svoj po­sao – is­ti­če Do­ma­goj Haj­du­ko­vić iz SDP-a.

Ra­do­van Fuc­hs: Na­rav­no da će HDZ nas­ta­vi­ti re­for­mu, ni­kad ni­smo ni bi­li za nje­zin pre­kid

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.