Na­kon uboj­stva u Ni­zo­zem­skoj ot­kri­li šver­ce­re oruž­ja u Za­gre­bu

Član sku­pi­ne Ž. Ni­mac tu­žio je dr­ža­vu - ne­du­žan je bio na ro­bi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

Ni­mac je bio osu­đen za pljač­ku po­šte, no u ob­nov­lje­nom pos­tup­ku do­ka­zao je da ni­je kriv

Kao mo­zak ci­je­le ope­ra­ci­je USKOK je oz­na­čio Bru­nu Ko­va­če­vi­ća te su za­tra­ži­li da mu se pro­du­lji ra­ni­je odre­đe­ni is­traž­ni za­tvor iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net USKOK je po­di­gao op­tuž­ni­cu pro­tiv Bru­ne Ko­va­če­vi­ća (51), Želj­ka Nim­ca (57), Ili­je Lo­vri­ća (57), Želj­ka Ba­gi­ća (47) i Mar­ka Nim­ca (35), a te­re­ti ih se za zlo­či­nač­ko udru­ži­va­nje u sklo­pu ko­jeg su se ba­vi­li iz­ra­dom i na­ba­vom oruž­ja i eks­plo­ziv­nih tva­ri. Pre­ma op­tuž­ni­ci, kao mo­zak ci­je­le te ope­ra­ci­je oz­na­čen je Ko­va­če­vić, a USKOK je u op­tuž­ni­ci pred­lo­žio da mu se pro­du­lji is­traž­ni za­tvor.

Po oruž­je iš­li u Slo­vač­ku

Ko­va­če­vić se te­re­ti da je od pro­sin­ca 2014. do 28. lip­nja 2015., oku­pio i po­ve­zao Nim­ca, Lo­vri­ća i Ba­gi­ća, a sve ka­ko bi u Slo­vač­koj na­bav­lja­li va­tre­no oruž­je te ga po­tom kri­jum­ča­ri­li u Hr­vat­sku. USKOK na­vo­di da je oruž­je, a ri­ječ je o 71 pi­što­lju na­bav­lje­nom u Slo­vač­koj, pre­ra­đi­va­no u ra­di­oni­ca­ma u Hr­vat­skoj, te da se na­kon to­ga tre­ba­lo pre­pro­da­va­ti po zem­lja­ma di­ljem EU. Oruž­je ku-

Oruž­je se mo­ra­lo pre­ra­di­ti jer ni­je is­pa­lji­va­lo boj­no stre­lji­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.