Tra­di­ci­onal­na ka­ra­va­na od Vu­ko­va­ra do Ljub­lja­ne

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (bb)

Do­gra­do­na­čel­nik Vu­ko­va­ra Ma­ri­jan Pav­li­ček i pred­sjed­nik Hr­vat­skog druš­tva Ljub­lja­na Pe­tar An­tu­no­vić pot­pi­sa­li su ju­čer Po­ve­lju pri­ja­telj­stva. Po­vod pot­pi­si­va­nju je tra­di­ci­onal­na, 14. po re­du bi­cik­lis­tič­ka ka­ra­va­na iz­me­đu Vu­ko­va­ra i Ljub­lja­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.