Sa­mo 40% uče­ni­ka zna­lo kad je po­čeo rat

Ano­nim­na an­ke­ta pro­ve­de­na je na uzor­ku od sto uče­ni­ka imot­ske gim­na­zi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net SPLIT

Ipak, na­kon edu­ka­ci­je po­nov­no je pro­ve­de­na an­ke­ta i re­zul­ta­ti su bi­li pu­no bo­lji, ka­že Želj­ko To­mas, pred­sjed­nik UHBLPTSP-a

Gim­na­zi­jal­ci o Do­mo­vin­skom ra­tu ima­ju vr­lo oskud­no zna­nje! Udru­ga hr­vat­skih bra­ni­te­lja li­je­če­nih od PTSP-a Imot­ski or­ga­ni­zi­ra­la je edu­ka­ci­ju o Do­mo­vin­skom ra­tu i ulo­zi Imo­ća­na u rat­nim zbi­va­nji­ma, u sklo­pu ko­je je pro­ve­de­na ano­nim­na an­ke­ta na uzor­ku od sto uče­ni­ka 3. i 4. raz­re­da imot­ske Gim­na­zi­je “Dr. Ma­te Uje­vić”. Re­zul­ta­ti su, po ri­je­či­ma Želj­ka To­ma­sa, pred­sjed­ni­ka UHBLPTSP-a, po­ra­ža­va­ju­ći.

Obra­zo­va­nje mla­dih

– Pro­jekt “Imot­ski, ne za­bo­ra­vi!” pro­vo­di­la je pro­fe­so­ri­ca Ma­ja Vi­can, a gost na pre­da­va­nju bi­la je ses­tra pok. Ve­li­mi­ra Đe­re­ka – So­ko­la, imot­skog he­ro­ja ko­ji je pao u obra­ni Vuk­va­ra, gos­po­đa Raj­ka Mi­ku­lić. Pri­je pre­da­va­nja pro­ve­li smo an­ke­tu ka­ko bi­smo ut­vr­di­li ra­zi­nu zna­nja uče­ni­ka, a na­kon edu­ka­ci­je, an­ke­ta je po­nov­lje­na i re­zul­ta­ti su bi­li znat­no bo­lji – ka­že To­mas. Za­pre­pas­ti­la ih je či­nje­ni­ca da je, pri­mje­ri­ce sa­mo 40 pos­to uče­ni­ka toč­no od­go­vo­ri­lo ko­je je go­di­ne za­po­čeo Do­mo­vin­ski rat, a uče­ni­ci su po­ka­za­li i ve­li­ko nez­na­nje o slav­noj Imot­skoj boj­ni u sas­ta­vu 4. gar­dij­ske bri­ga­de, ko­ja je da­la ne­mjer­ljiv do­pri­nos u obra­ni Du­brov­ni­ka, kao i o Imo­ća­ni­ma, ju­na­ci­ma Do­mo­vin­skog ra­ta, me­đu ko­ji­ma je Ve­li­mir Đe­rek – So­kol, mla­dić ko­ji je go­vo­rio pet je­zi­ka i do­bro pla­će­ni po­sao u jed­nom za­gre­bač­kom ho­te­lu za­mi­je­nio pu­škom i oti­šao bra­ni­ti Vu­ko­var. Na­ža­lost, po­gi­nuo je, Vu­ko­var­ci su mu na­kon ra­ta u znak za­hval­nos­ti po­di­gli spo­me­nik, a imot­ski uče­ni­ci je­dva su ču­li za nje­ga. – Za­mis­li­te ka­ko se osje­ća­la Đe­re­ko­va ses­tra Raj­ka Mi­ku­lić ka­da je u jed­nom raz­re­du od 30 uče- ni­ka sa­mo dvo­je zna­lo tko je bio Ve­li­mir Đe­rek. Mo­ram bi­ti is­kre­na, bi­la je vr­lo tuž­na. Me­đu­tim, na­kon sve­ga smo za­do­volj­ni jer smo po­kre­nu­li po­zi­tiv­nu pri­ču ko­ja će ima­ti učin­ka jer su uče­ni­ci po­ka­za­li in­te­res i na­kon edu­ka­ci­je pos­ti­gli su bo­lje re­zul­ta­te – ka­že Ma­ja Vi­can i na­po­mi­nje ka­ko mla­de ge­ne­ra­ci­je ko­je su, sre­ćom, bi­le po­šte­đe­ne rat­nih stra­da­nja, mo­ra­mo upoz­na­ti s ti­je­kom, po­s­lje­di­ca­ma i re­zul­ta­ti­ma Do­mo­vin­skog ra­ta ko­ji nam je iz­nje­drio slo­bo­du i dr­ža­vu.

Po­dr­ška Mi­nis­tar­stva

Pro­jekt, ko­ji po­dr­ža­va Mi­nis­tar­stvo bra­ni­te­lja i Split­sko- dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja, nas­tav­lja se idu­će škol­ske go­di­ne. Uz te­orij­ska pre­da­va­nja na ko­ji­ma će mla­di o Do­mo­vin­skom ra­tu osim od pro­fe­so­ra uči­ti i od auten­tič­nih su­di­oni­ka rat­nih zbi­va­nja, u pla­nu je i te­ren­ski dio. Na­mje­ra­va­ju uče­ni­ke odves­ti u Vu­ko­var, Dubrovnik i do spo­men- obi­ljež­ja po­gi­nu­lim Imo­ća­ni­ma na juž­nom bo­ji­štu u Tr­ste­nu. – Stra­da­nja i žr­tve obve­zu­ju nas da svo­ju mla­dež po­du­či­mo ka­ko se ra­đa­la Hrvatska – po­ru­čio je To­mas.

Na­ša obve­za Želj­ko To­mas ka­že da nas stra­da­nja i žr­tve obve­zu­ju da mla­dež po­uči­mo ka­ko se ra­đa­la Hrvatska

Pro­jekt “Imot­ski, ne za­bo­ra­vi” uče­ni­ci s pro­fe­so­ri­com Ma­jom Vi­can i Raj­kom Mi­ku­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.