Zbog ri­zi­ka za dje­cu Ikea pov­la­či za­štit­ne ogra­di­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Za­štit­ne ogra­di­ce za dje­cu Pa­trull Kläm­ma i Pa­trull Fast rob­na ku­ća Ikea mak­nu­la je iz asor­ti­ma­na. Me­ha­ni­zam za za­klju­ča­va­nje ni­je po­uz­dan i ri­zi­čan je za ma­lu dje­cu, na­vo­di Ikea, ko­ja i kup­ce u Hr­vat­skoj po­zi­va da ogra­di­ce pres­ta­nu ko­ris­ti­ti te da ih vra­te u rob­nu ku­ću (ra­čun ne tre­ba), do­bit će no­vac na­trag.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.