Pe­tar Pan i druž­ba do­li­je­ću na sce­nu s ko­je su po­le­tje­li pri­je po­la sto­lje­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (br)

Po­s­ljed­nja ovo­se­zon­ska pre­mi­je­ra na­ci­onal­ne ka­za­liš­ne ku­će pre­obli­ko­va­nje je ba­le­ta skla­da­te­lja Bru­ne Bje­lin­skog Dok su mno­ga za­gre­bač­ka ka­za­li­šte ovih da­na već za­tvo­ri­la svo­ja vra­ta, HNK Zagreb tek tre­ba pred­sta­vi­ti svo­ju po­s­ljed­nju ovo­se­zon­sku pre­mi­je­ru. Bit će to ba­let Pe­tar Pan, či­ja je pre­mi­je­ra 30. lip­nja. Do­ma­će ba­let­no dje­lo skla­da­te­lja Bru­ne Bje­lin­skog te­me­lji se na dje­lu škot­skog pis­ca J. M. Bar­ri­eja. Fan­tas­tič­na pri­ča o iz­gub­lje­nim dje­ča­ci­ma ni za odras­le ni­je iz­gu­bi­la ču­des­no zna­če­nje. Bru­no Bje­lin­ski ba­let ”Pe­tar Pan” skla­dao je 1966., ka­da je dje­lo i pra­izveo Ba­let za­gre­bač­kog HNK, u ko­re­ogra­fi­ji Ne­na­da Lhot­ke, pod rav­na­njem Mi­re Be­la­ma­ri­ća. Sa­da ga na is­tu sce­nu vra­ća ko­re­ograf i re­da­telj Go­ir­gio Ma­dia, gost iz Ita­li­je. Or­kes­trom Ope­re HNK rav­nat će Alan Bje­lin­ski, ko­ji je u do­ba ka­da je nje­gov otac skla­dao Pe­tra Pa­na imao dvi­je go­di­ne. Re­da­telj zrač­nih sce­na je Ran Ar­t­hur Bra­un. Pe­tra Pa­na ple­še An­drea Shi­fa­no, Zvon­či­ca je Ca­te­ri­na Me­ne­ses, dok ulo­gu Wen­dy ple­še Iva Vi­tić Ga­me­iro.

Alan Bje­lin­ski bio je 2-go­diš­njak ka­da je nje­gov otac Bru­no Bje­lin­ski skla­dao Pe­tra Pa­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.