HBO odus­tao od se­ri­je ‘Vi­nil’

Na­jav­lji­va­na je vr­lo pom­poz­no, kao su­rad­nja naj­ve­ćih kre­ativ­nih umo­va da­naš­nji­ce, ali iz­dr­ža­la je sa­mo pr­vu se­zo­nu pri­ka­zi­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić ZAGREB

Us­pr­kos oče­ki­va­nji­ma, “Vi­nil” se ni­je pri­bli­žio HBOo­vim ve­li­kim us­pješ­ni­ca­ma po­put “So­pra­na”, “Ži­ce” i ak­tu­al­ne “Igre pri­jes­to­lja”

Pom­poz­no na­jav­lji­va­na kao ul­ti­ma­tiv­na su­rad­nja rock-he­ro­ja Mic­ka Jag­ge­ra i jed­nog od naj­ve­ćih re­da­te­lja da­naš­nji­ce Mar­ti­na Scor­se­sea, HBO- ova se­ri­ja “Vi­nil” tre­ba­la se pri­bli­ži­ti naj­ve­ćim us­pje­si­ma te ku­će, po­put “So­pra­na”, “Ži­ce” i ak­tu­al­ne “Igre pri­jes­to­lja”. Smje­šte­na u mi­lje glaz­be­ne in­du- stri­je se­dam­de­se­tih, u vri­je­me u ko­jem su nje­zi­ni auto­ri ži­vje­li pu­nim kre­ativ­nim i so­ci­jal­nim po­ten­ci­ja­li­ma, tre­ba­la je to bi­ti oda jed­nom vre­me­nu, na sli­čan na­čin na ko­ji je, do­du­še u si­ro­tinj­skoj lo­kal­noj ver­zi­ji, za­miš­ljen HTVov “Cr­no-bi­je­li svi­jet”.

Ne­iz­bjež­na mis­ti­fi­ka­ci­ja

Ka­ko je sva­ka, pa i pop­kul­tur­na po­vi­jest pod­lož­na nak­nad­nim mis­ti­fi­ka­ci­ja­ma i ne­bro­je­nim re­in­ter­pre­ta­ci­ja­ma, obje se­ri­je br­zo su se naš­le na uda­ru onih ko­ji su vi­ka­li “ni­je to baš bi­lo ta­ko”, što bi vje­ro­jat­no bio ma­nji pro­blem da ni­su ima­le i oz­bilj­ne iz­ved­be­ne pro­ble­me. I dok je Hrvatska te­le­vi­zi­ja, či­ja pro­duk­ci­ja ne obi­lu­je dram­skim vr­hun­ci­ma, raz­lož­no od­lu­či­la nas­ta­vi­ti sni­ma­nje se­ri­je ko­ja je pri­vuk­la to­li­ko paž­nje, či­ni se da su še­fo­vi HBO-a od­lu­či­li da mo­gu i mo­ra­ju bo­lje: na­kon sa­mo jed­ne se­zo­ne objav­lje­no je da ne­će ići u pro­duk­ci­ju no­ve. – Na­kon pa­ž­lji­vog pro­miš­lja­nja, od­lu­či­li smo ne upu­šta­ti se u dru­gu se­zo­nu “Vi­ni­la”. To ni­je bi­la la­ka od­lu­ka. Iz­nim­no po­štu­je­mo kre­ativ­ni i glu­mač­ki tim se­ri­je, nji­hov te­žak rad i strast ko­ju su ulo­ži­li u pro­jekt – obja­vio je HBO, ne eks­pli­ci­ra­ju­ći raz­lo­ge za tak­vu od­lu­ku. Ipak, ni­je taj­na da je “Vi­nil” us­pr­kos pri­je sve­ga ve­li­kom nov­cu ulo­že­nom u pro­jekt, po­lu­čio vr­lo mlak re­zul­tat: na­kon re­la­tiv­no obe­ća­va­ju­ćeg, ali ne i iz­vr­s­nog pi­lo­ta ko­ji je re­ži­rao Scor­se­se osob­no, se­ri­ja je dje­lo­va­la kao da se oko nje nit­ko ni­je oz­bilj­no po­tru­dio, kao da su oče­ki­va­li da je do­volj­no na­tr­pa­ti je da­nas već kul­t­nom glaz­bom i broj­nim re­fe­ren­ca­ma na stvar­ne li­ko­ve i do­ga­đa­je, pa će, eto, ma­gič­no pro­funk­ci­oni­ra­ti. Dra­ma­ti­čan pad gle­da­nos­ti ko­ji je do­ži­vje­la već u dru­goj i tre­ćoj epi­zo­di se­ri­ja ni­je us­pje­la na­do­mjes­ti­ti do kra­ja pr­ve se­zo­ne, ia­ko je ne­ko­li­ko zad­njih epi­zo­da uli­je­va­lo na­du da bi se u even­tu­al­noj dru­goj se­zo­ni “Vi­nil” na­po­kon mo­gao dra­ma­tur­ški kon­so­li­di­ra­ti.

Ne­smi­lje­na kon­ku­ren­ci­ja

Pri­je pet­na­es­tak go­di­na, Jag­ge­rov i Scor­se­se­ov pro­jekt vje­ro­jat­no bi ko­ti­rao mno­go bo­lje, no te­le­vi­zij­ska po­nu­da na­ras­la na kri­li­ma sve utje­caj­ni­jih VOD plat­for­mi pos­ta­la je to­li­ko ja­ka da u njoj op­s­ta­ju sa­mo naj­bo­lji, a ve­li­ka au­tor­ska ime­na vi­še ni ne im­pre­si­oni­ra­ju kao u vri­je­me ka­da je Lyn­ch ra­dio kul­t­ni “Twin Pe­aks”. Bob­by Can­na­va­le, Pa­ul Ben-Vic­tor i os­ta­li iz glu­mač­ke pos­ta­ve sa­svim će si­gur­no la­ko na­ći no­ve ve­li­ke pro­jek­te.

Se­ri­ja smje­šte­na u svi­jet glaz­be­ne in­dus­tri­je se­dam­de­se­tih pre­vi­še se os­la­nja­la na aneg­do­tal­ni na­ra­tiv i ja­ka glaz­be­na ime­na

Zvjez­da­ni autor­ski

dvo­jac Mar­tin Scor­se­se i Mick Jag­ger tre­ba­li su bi­ti jam­s­tvo us­pje­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.