U šest dvo­bo­ja Lu­ka još ni­je po­bi­je­dio CR7

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

svim spor­ta­ši­ma svi­je­ta. A ove je go­di­ne i naj­bo­lje pla­ćen, s ukup­nim pri­ma­nji­ma od 80 mi­li­ju­na eura (20 od ugo­vo­ra s Re­alom te 60 od spon­zor­skih ugo­vo­ra). I da, Ro­nal­do je s tim pri­ma­nji­ma pos­tao pr­vi spor­taš na­kon 15 go­di­na ko­ji je s vr­ha sru­šio Ame­ri­kan­ce Wo­od­sa i Maywe­at­he­ra. Za raz­li­ku od Ro­nal­da, Mo­drić o tak­vim za­ra­da­ma mo­že sa­nja­ti. No, s Ro­nal­dom Lu­ka ima i pu­no za­jed­nič­kog, me­đu os­ta­lim te­žak put do vr­ha. Pr­vih pet go­di­na ži­vo­ta Lu­ka je pro­veo u za­se­oku Mo­dri­ći kraj Obrov­ca, u po­dve­le­bit­skom kra­ju. Iz rod­nog se­la Mo­dri­ći pobjegli su u stu­de­nom 2011. go­di­ne, na­kon što su čet­ni­ci ne­da­le­ko od ku­će ubi­li Lu­ki­na dje­da. No­go­met je Mo­drić po­čeo igra­ti kao sed­mo­go­diš­njak, sa 15 go­di­na umjes­to u Haj­du­ku za­vr­šio je u Di­na­mu, a pre­ko Tot­ten­ha­ma i Re­ala pos­tao je je­dan od naj­bo­ljih no­go­me­ta­ša svi­je­ta. Ro­nal­dov je pak put bio jed­na­ko te­žak. Bio je si­ro­maš­no di­je­te iz rad­nič­ke obi­te­lji, a no­go­met je vi­dio kao spas iz bi­je­de. I za­to je po ci­je­le da­ne ga­njao no­go­met­nu lop­tu i či­nio sve da us­pi­je. Ime je Ro­nal­do do­bio po biv­šem ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku Ro­nal­du Re­aga­nu, ko­jeg je obo­ža­vao Cris­ti­anov otac José Di­nis. Na­ža­lost, Ro­nal­dov otac umro je 2005. go­di­ne od ci­ro­ze je­tre, bio je du­go­go­diš­nji al­ko­ho­li­čar... Sa 12 go­di­na Cris­ti­ano je oti­šao s rod­nog oto­ka Ma­de­ire u Li­sa­bon, u Spor­tin­go­vu omla­din­sku ško­lu. – Već ta­da sam, kao 12-go­diš­njak, znao da ću us­pje­ti. I to za­to što je to bio moj je­di­ni iz­laz iz bi­je­de – re­kao je Ro­nal­do. Zbog te skrom­nos­ti, i te­škog pu­ta, us­pio je Ro­nal­do, ali i Mo­drić. Ju­čer je pak Cris­ti­ano por­tu­gal­skim no­vi­na­ri­ma iz­ja­vio: – Hrvatska je su­per­moć­na mom­čad, a pre­dvo­di je moj pri­ja­telj Su­bot­nja utak­mi­ca Por­tu­ga­la i Hr­vat­ske bit će i šes­ti me­đu­sob­ni dvo­boj Lu­ke Mo­dri­ća i Cris­ti­ana Ro­nal­da. Za­nim­lji­vo, Hr­vat još ni jed­nom ni­je sla­vio! Pet pu­ta sla­vio je Por­tu­ga­lac, a jed­nom je za­vr­ši­lo re­mi­jem. Pr­vi su se put na su­prot­nim stra­na­ma naš­li u pro­sin­cu 2008., Mo­drić je nas­tu­pao za Tot­ten­ham, a Ro­nal­do za Man­c­hes­ter Uni­ted. Utak­mi­ca je za­vr­ši­la bez go­lo­va. Is­te go­di­ne igra­li su i u FA ku­pu, a Uni­ted je Spur­se po­bi­je­dio 2:1. Slje­de­će go­di­ne Spur­si pre­dvo­đe­ni Mo­dri­ćem vo­di­li su 2:0 pro­tiv Uni­te­da u pr­vens­tvu, no uz dva Ro­nal­do­va go­la Cr­ve­ni vra­go­vi pre­okre­nu­li su na 5:2. Na­kon to­ga CR7 je pre­šao u Re­al Ma­drid, a i tu se na­mje­rio na Lu­kin Tot­ten­ham. U pr­voj utak­mi­ci če­t­vr­t­fi­na­la LP-a 2011. go­di­ne Re­al je u Ma­dri­du sla­vio 4:0, a u uz­vra­tu u Lon­do­nu bi­lo je 1:0 za kra­lje­ve. Je­di­ni re­pre­zen­ta­tiv­ni dvo­boj Lu­ke i Cris­ti­ana do­go­dio se 2013. u pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci u Ge­ne­vi. Za­vr­ši­lo je 1:0 za Por­tu­gal. Je li vri­je­me za pr­vu Lu­ki­nu po­bje­du?

CR7 ima vi­še Fa­ce­bo­ok fa­no­va ne­go za­jed­no Oba­ma, LeBron, Kim Kar­da­shi­an i Ma­don­na

Mo­drić. No, po­ru­ču­jem Hr­va­ti­ma da ih se ne bo­ji­mo. Igrat će­mo gle­da­ju­ći ih u oči – ne­us­tra­ši­vo je iz­ja­vio Cris­ti­ano. Mno­gi ga ne vo­le, sma­tra­ju da je pre­po­ten­tan. Po­ka­zao je to Cris­ti­ano i ka­da je pre­kju­čer por­tu­gal­skom no­vi­na­ru ba­cio mi­kro­fon u je­ze­ro! No, ia­ko čes­to dje­lu­je ba­ha­to i pre­po­tent­no, Ro­nal­do pu­no pu­ta

Ro­nal­do: Hr­va­ti, moć­ni ste, ali ne bo­ji­mo vas se. Igrat će­mo gle­da­ju­ći vas u oči

Ro­nal­do je s Por­tu­ga­lom po­bi­je­dio Mo­dri­ća 1:0 u Že­ne­vi 2013. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.