Ve­čer­nji list i Atlas Vas na­gra­đu­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ne­ma sum­nje da nas i ove go­di­ne oče­ku­je du­go i to­plo lje­to, a ako već nis­te oda­bra­li des­ti­na­ci­ju za lje­to­va­nje, ne bri­ni­te, jer mi smo to uči­ni­li za vas. Ka­ko bis­te se mak­si­mal­no od­mo­ri­li od sva­kod­ne­vi­ce, u su­rad­nji s part­ne­rom - tu­ris­tič­kom ag­ne­ci­jom Atlas, pri­pre­mi­li smo vam lje­to­va­nje za pam­će­nje. Jed­nog sret­nog pret­plat­ni­ka na­gra­dit će­mo lje­to­va­njem u Sta­rom Gra­du na Hva­ru u ho­te­lu Arkada 2*. Po­nu­da vri­je­di za dvi­je oso­be u dvo­kre­vet­noj so­bi te s us­lu­gom 7 po­lu­pan­si­ona u pe­ri­odu iz­me­đu 27.8.-17.9.2016. pre­ma iz­bo­ru i pre­ma ras­po­lo­ži­vos­ti. Ho­tel Arkada 2* smje­šten je u li­je­poj uva­li okre­nu­toj pre­ma ju­gu, uz ostale sa­dr­ža­je ti­je­kom vi­so­ke se­zo­ne čes­to gos­ti ho­te­la mo­gu uži­va­ti u mu­zi­ci i ple­su na ho­tel­skoj te­ra­si. Ta­ko­đer, uži­vaj­te i u ku­pa­nju u ho­tel­skom ba­ze­nu ili na pla­ži ne­da­le­ko ho­te­la, krat­kom iz­le­tu bro­di­ćem na Bol (uz re­zer­va­ci­ju na re­cep­ci­ji ho­te­la) ili bes­plat­no ko­ris­ti­te fit­ness sa­lu. Ova po­nu­da je ras­po­lo­ži­va i u re­dov­noj po­nu­di za pret­plat­ni­ke po po­seb­noj ci­je­ni od 1.399 kn po oso­bi u ter­mi­nu 27.8.-17.9.2016. Ka­ko bis­te osvo­ji­li ovo pu­to­va­nje, sve što tre­ba­te na­pra­vi­ti je is­pu­ni­ti ku­pon i pos­la­ti ga na adre­su Ore­ško­vi­će­va 6H/1, Odjel pret­pla­te. Svo­je ku­po­ne ša­lji­te sve do 15.7.2016., a ime sret­nog do­bit­ni­ka obja­vit će­mo u Ve­čer­njem lis­tu u ru­bri­ci za pret­plat­ni­ke 22.7.2016. Klub Moj Ve­čer­nji bri­ne za svo­je čla­no­ve ti­je­kom ci­je­le go­di­ne. Isko­ris­ti­te pri­li­ku, za­igraj­te i mo­žda baš vi osvo­ji­te lje­to­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.