Ni­ko Kranj­čar pot­pi­sao s Ran­ger­si­ma na 2 go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (mp)

Biv­ši hr­vat­ski no­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Ni­ko Kranj­čar (31) pot­pi­sao je dvo­go­diš­nji ugo­vor za škot­skog ve­li­ka­na Gla­sgow Ran­gers. Kranj­čar je u Ran­gers sti­gao kao slo­bo­dan igrač na­kon što je proš­la tri mje­se­ca pro­veo u New York Co­smo­su, ko­ji se na­tje­če u ame­rič­koj dru­goj li­gi za ko­ji je odi­grao se­dam utak­mi­ca i pos­ti­gao je­dan po­go­dak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.