Tre­ba nam no­vi HDZ. U nje­mu us­ta­še i par­ti­za­ni vi­še ne smi­ju sta­no­va­ti

Mo­ra­mo ži­vje­ti u sa­daš­njos­ti, a pro­miš­lja­ti bu­duć­nost, po­što­va­ti de­mo­kr­š­ćan­ske vri­jed­nos­ti, ali pri­mar­no vo­di­ti bri­gu o gos­po­dar­stvu, po­ljo­pri­vre­di, obra­zo­va­nju, mla­di­ma, zdrav­s­tvu, o europ­skim fon­do­vi­ma, pro­ble­mi­ma ve­li­ke ne­za­pos­le­nos­ti...

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Raz­go­va­ra­la Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

To­mis­lav To­lu­šić po­ten­ci­jal­ni je kan­di­dat za še­fa HDZ- a. Pot­pred­sjed­nik je HDZ-a i teh­nič­ki mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU. Dio je mla­đe, umje­re­ni­je ge­ne­ra­ci­je HDZ-a, a u stra­nač­koj ba­zi ja­ko do­bro ko­ti­ra. Ot­krio je kak­va je bi­la su­rad­nja HDZ-a i Mos­ta u Vla­di te ka­ko vi­di no­vi HDZ.

Kak­vo je ras­po­lo­že­nje u HDZ-u na­kon svih zbi­va­nja pro­tek­lih da­na?

Uvi­jek je u HDZ-u po­zi­tiv­no, ali či­nje­ni­ca je da je Ka­ra­mar­ko­va os­tav­ka os­ta­vi­la po­s­lje­di­ce na sve nas. Nit­ko ni­je sre­tan ovim što se do­go­di­lo, ali po­tez To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka bio je oče­ki­van. On se po­ka­zao kao čo­vjek ko­ji pri­hva­ća od­go­vor­nost te uva­ža­va stra­nač­ke sta­vo­ve, za raz­li­ku od svih do­sa­daš­njih pred­sjed­ni­ka stran­ke.

Na ko­ji na­čin ste se poz­dra­vi­li/ opros­ti­li s Ka­ra­mar­kom?

Poz­dra­vi­li smo se naj­nor­mal­ni­je, kao i sva­ki put do sa­da. To­mis­lav Ka­ra­mar­ko i da­lje je član HDZ-a i su­dje­lo­vat će u stra­nač­kom ra­du.

Što se to do­ga­đa s HDZ-om pa da od od­la­ska Ive Sa­na­de­ra ne­ma še­fa/icu ko­ja bi u kon­ti­nu­ite­tu vo­di­la stran­ku. Pr­vi put se do­go­di­lo i da jed­na stran­ka ru­ši vlas­ti­tu Vla­du.

Ne bih re­kao da ne­ma kon­ti­nu­ite­ta. Ka­ra­mar­ko je vo­dio stran­ku če­ti­ri go­di­ne, što i ni­je baš krat­ko raz­dob­lje. Či­nje­ni­ca je da je kod nas uvi­jek tur­bu­lent­no, ali sve ra­di bo­ljeg i ja­čeg HDZ-a, HDZ-a ko­jem je u ci­lju pre­uze­ti još ve­ću od­go­vor­nost. Što se ti­če ru­še­nja Vla­de, sla­žem se da je sve to is­pa­lo vr­lo nes­pret­no, ali od pr­vog da­na ni­smo po­če­li su­ra­đi­va­ti na pra­vi na­čin. No­vi su iz­bo­ri rje­še­nje da pos­ta­vi­mo sta­bil­nu ve­ći­nu i da us­pješ­no za­vr­ši­mo za­po­če­ti po­sao.

Ia­ko je Ka­ra­mar­ko in­zis­ti­rao na ru­še­nju Vla­de i pres­la­ga­nju sa­bor­ske ve­ći­ne, ipak je od­lu­ku o to­me do­ni­je­lo i Pred­sjed­niš­tvo i Sre­diš­nji od­bor. Tre­ba­ju li sad svi pre­uze­ti dio od­go­vor­nos­ti ili je tre­ba­lo po­ka­za­ti vi­še hra­bros­ti i spri­je­či­ti do­no­še­nje tak­ve od­lu­ke?

Na­rav­no da smo di­je­lom svi od­go­vor­ni za no­vo­nas­ta­lu si­tu­aci­ju. Ka­ra­mar­ko je kao pred­sjed­nik stran­ke pre­uzeo od­go­vor­nost uime svih i pod­nio os­tav­ku. Mis­lim da je upra­vo to naj­bo­lji po­ka­za­telj oz­bilj­nos­ti HDZ-a i tre­zve­nog raz­miš­lja­nja. Za raz­li­ku od dru­gih stra­na­ka, u HDZ-u se ne vla­da fa­ra­on­ski, ne­go se pre­uzi­ma od­go­vor­nost i za do­bre i za lo­še od­lu­ke.

Je li, po va­ma, za HDZ bo­lja va­ri­jan­ta da iz­a­be­re­te no­vog še­fa pri­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ili na­kon tih iz­bo­ra?

O to­me će od­lu­či­ti stra­nač­ka ti­je­la. I jed­na i dru­ga va­ri­jan­ta do­bre su za HDZ. Tre­ba­mo sa­mo od­lu­či­ti ko­je je bo­lje rje­še­nje za stra­nač­ku sta­bil­nost i bo­lji re­zul­tat na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma.

Ho­će­te li se kan­di­di­ra­ti za pred­sjed­ni­ka HDZ-a, i va­še ime je u op­tje­ca­ju?

Vi­djet će­mo. Sma­tram da je za stran­ku tre­nu­tač­no naj­važ­ni­je je­dins­tvo i sve od­lu­ke ko­je bi­lo tko od po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta do­no­si mo­ra­ju bi­ti li­še­ne ega i us­mje­re­ne is­klju­či­vo na ja­ča­nje Hr­vat­ske de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.

Za raz­li­ku od An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, ko­ji je je­di­ni za­sad služ­be­no naj­a­vio kan­di­da­tu­ru, ima­te po­dr­šku stra­nač­ke ba­ze, osim to­ga uk­la­pa­te se u sli­ku no­vog li­ca HDZ-a ko­je u jav­nos­ti ima do­bru per­cep­ci­ju.

HDZ ima vi­še iz­vr­s­nih kan­di­da­ta za mjes­to pred­sjed­ni­ka. Nit­ko od na­ših čla­no­va ne­će po­gri­je­ši­ti iz­a­be­re li za pred­sjed­ni­ka But­ko­vi­ća, Plen­ko­vi­ća, Je­li­ća, Iva­nu Ma­le­tić ili ne­kog dru­gog od mo­gu­ćih kan­di­da­ta. Sla­žem se da je po­dr­ška stra­nač­ke ba­ze ve­li­ka pred­nost u sve­mu to­me jer to jam­či čvr­stu po­ve­za­nost sa stran­kom, ali ni­je nuž­no pre­sud­no u iz­bo­ru kan­di­da­ta.

Plen­ko­vić je je­di­ni na sa­bo­ru HDZ-a re­kao da stran­ka ne mo­že bi­ti ta­lac jed­nog čla­na na­kon afe­re Kon­zul­tan­ti­ca, ali ipak ni­je imao hra­bros­ti upus­ti­ti se u utr­ku za no­vog še­fa pri­je dva mje­se­ca ka­da je Ka­ra­mar­ko bio je­di­ni kan­di­dat. Ka­ko to ko­men­ti­ra­te?

Mo­gu sa­mo pret­pos­ta­vi­ti da je gos­po­din Plen­ko­vić ta­da, kao i sa­da, pri­je sve­ga uva­ža­vao od­lič­ne re­zul­ta­te ko­je je Ka­ra­mar­ko os­tva­rio u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne. I, na­rav­no, vo­dio bri­gu o sta­bil­nos­ti stran­ke. Naj­bo­lje da o sve­mu to­me pi­ta­te gos­po­di­na Plen­ko­vi­ća.

Ka­ko bi po va­ma tre­bao iz­gle­da­ti no­vi HDZ, na­kon od­la­ska čel­nog čo­vje­ka stran­ka će se di­je­lom tran­sfor­mi­ra­ti?

Na­ma tre­ba HDZ ko­ji ži­vi u sa­daš­njos­ti, a pro­miš­lja u bu­duć- nos­ti. Tre­ba nam HDZ ko­ji ima svo­ju ide­olo­gi­ju, ali ona ne smi­je bi­ti glav­ni fo­kus dje­lo­va­nja stran­ke. Tre­ba nam HDZ ko­ji po­štu­je de­mo­kr­š­ćan­ske vri­jed­nos­ti, ali pri­mar­no vo­di bri­gu o gos­po­dar­stvu i po­ljo­pri­vre­di, EU fon­do­vi­ma, pro­ble­mi­ma ve­li­ke ne­za­pos­le­nos­ti, od­la­ska mla­dih, cje­lo­kup­nom obra­zov­nom i zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu. Us­ta­še i par­ti­za­ni ne smi­ju vi­še sta­no­va­ti u HDZ-u. O to­me će iona­ko do­volj­nu bri­gu vo­di­ti SDP. Taj­ne služ­be tre­ba­ju bi­ti ono što im ime ka­že: taj­ne. Gos­po­dar­ski ra­zvoj Hr­vat­ske i bo­lji ži­vot gra­đa­na bio je i os­tat će glav­ni pri­ori­tet Hr­vat­ske de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.

Tre­ba li u utr­ku za no­vog še­fa HDZ-a ući vi­še kan­di­da­ta?

Vi­djet će­mo ko­li­ko će uop­će bi­ti kan­di­da­ta, ali za­što ne. Je­dan kan­di­dat, ako je pra­vi, sa­svim je do­vo­ljan. Ako ih bu­de vi­še, si­gu­ran sam da će bi­lo ko­ji odabrani od­lič­no vo­di­ti Hr­vat­sku de­mo­krat­sku za­jed­ni­cu. Je­di­no što je važ­no jest da na­kon unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra os­ta­ne­mo je­dins­tve­ni i da ne­ma zle kr­vi. To je je­di­ni mo­del za dalj­nji us­pjeh HDZ-a.

Spo­mi­njao se i mo­del po ko­jem bi stra­nač­ki ja­ka oso­ba vo­di­la HDZ, a kan­di­dat za man­da­ta­ra bi­la bi odvo­je­na funk­ci­ja, što mis­li­te o to­me?

Po me­ni, sve su op­ci­je otvo­re­ne. Ide­ja da je­dan čo­vjek vo­di stran­ku, a dru­gi dr­ža­vu u ko­nač­ni­ci mo­že bi­ti vr­lo po­zi­tiv­na. Na­rav­no, uz kons­tant­nu su­rad­nju i pot­po­ru. Bi­ti pre­mi­jer i pred­sjed­nik ve­li­ke stran­ke dva su vr­lo od­go­vor­na pos­la i zah­ti­je­va­ju iz­ni­man an­ga­žman. Na­rav­no, to ne zna­či da to ne mo­že bi­ti is­ta oso­ba, ali o to­me će­mo kad do­đe vri­je­me.

Vi­di­te li Mi­li­ja­na Br­ki­ća, ko­ji na­kon Ka­ra­mar­ko­ve os­tav­ke vo­di HDZ, kao mo­gu­ćeg kan­di­da­ta za no­vog še­fa stran­ke?

Gos­po­din Br­kić se, do sa­da, uz gos­po­di­na Čulj­ka, po­ka­zao kao naj­ve­ći ope­ra­ti­vac u stran­ci i za­si­gur­no bi bio kva­li­te­tan kan­di­dat i za pred­sjed­ni­ka HDZ-a. Ipak, o to­me mo­ra­te vi­še pi­ta­ti gos­po­di­na Br­ki­ća, a ne me­ne. Kao što sam na­gla­sio, dok se ras­pi­šu unu­tar­stra­nač­ki iz­bo­ri, kan­di­di­ra­ti se mo­že bi­lo tko od 220 ti­su­ća čla­no­va Hr­vat­ske de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.

Bu­du­ći da ste mi­nis­tar u Vla­di, što je bio naj­ve­ći pro­blem u funk­ci­oni­ra­nju Vla­de HDZ-a i Mos­ta i nes­tra­nač­kog pre­mi­je­ra?

Ne­ko­mu­ni­ka­ci­ja. Od pr­vo­ga da­na su Ore­ško­vić, Pe­trov i Ka­ra­mar­ko mo­ra­li sje­di­ti, ko­mu­ni­ci­ra­ti i za­jed­nič­ki rje­ša­va­ti pro­ble­me, ali to se ni­je do­go­di­lo. Ne­moj­mo za­bo­ra­vi­ti da je Ore­ško­vi­ća za pre­mi­je­ra pred­lo­žio HDZ i sma­tram da si je tre­bao da­ti vi­še tru­da u us­pos­tav­lja­nju ko­mu­ni­ka­ci­je svih tri­ju stra­na. Po me­ni, ve­li­ka je po­gre­ška što Ore­ško­vić, ia­ko nes­tra­nač­ki pre­mi­jer, ni­je bio uklju­čen u rad Pred­sjed­niš­tva HDZ-a i Mos­ta te tim pos­tup­kom us­pos­ta­vio čvr­š­će od­no­se s pot­pred­sjed­ni­ci­ma Vla­de i stran­ka­ma ko­je vo­de ko­ali­ci­ju.

Je li se mo­del s nes­tra­nač­kim pre­mi­je­rom po­ka­zao pro­ma­še­nim?

Sma­tram da se mo­del s nes­tra­nač­kim pre­mi­je­rom po­ka­zao pro­ma­še­nim. Ka­da go­vo­ri­mo o nes­tra­nač­kom pre­mi­je­ru, uvi­jek se prov­la­či pi­ta­nje le­gi­tim­nos­ti, ali i čvr­sti­ne u po­li­tič­kim sta­vo­vi­ma. Na iz­bo­re iz­la­ze po­li­tič­ke stran­ke ili ne­za­vis­ne lis­te ko­je,

Za­što se Plen­ko­vić ni­je kan­di­di­rao pri­je dva mje­se­ca? Vje­ro­jat­no je uva­ža­vao od­lič­ne re­zul­ta­te ko­je je do ta­da imao Ka­ra­mar­ko O Pe­tro­vu imam po­zi­ti­van stav, ali mi se či­ni­lo da je vi­še tru­da ula­gao u mi­je­nja­nje HDZ-a ne­go u rad Vla­de Ide­ja da je­dan čo­vjek vo­di stran­ku, a dru­gi dr­ža­vu u ko­nač­ni­ci mo­že bi­ti vr­lo po­zi­tiv­na. Za raz­li­ku od mo­de­la s nes­tra­nač­kim pre­mi­je­rom ko­ji se po­ka­zao pro­ma­še­nim

u sva­kom slu­ča­ju, že­le pro­ves­ti svo­je odre­đe­ne po­li­ti­ke. Nes­tra­nač­ki pre­mi­jer ne­ma iza se­be čvr­sto upo­ri­šte i ne znam či­ju bi po­li­ti­ku on za­pra­vo tre­bao pro­vo­di­ti. Ima­li smo naj­bo­lje na­mje­re, ali oči­to ova­kav sus­tav ne mo­že do­bro funk­ci­oni­ra­ti.

Je li HDZ na­pra­vio pre­vi­še us­tu­pa­ka Mos­tu, od­nos­no pris­tao na sve Mos­to­ve zah­tje­ve, dao im ključ­na mi­nis­tar­stva, a on­da je bi­lo kas­no oče­ki­va­ti da će se ne­što pro­mi­je­ni­ti u HDZ- ovu ko­rist u sa­moj Vla­di?

Mo­ram na­po­me­nu­ti da ni­sam su­dje­lo­vao u pre­go­vo­ri­ma o for- mi­ra­nju Vla­de pa ne mo­gu re­ći toč­ne de­ta­lje, ali sma­tram da ni­je uči­nje­no pre­vi­še us­tu­pa­ka Mos­tu. Part­ner­ski od­nos iz­i­sku­je i odre­đe­ne us­tup­ke te sma­tram da se HDZ i tu po­ka­zao kao ve­li­ka stran­ka. Ne vi­dim za­što bi Mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va bi­lo važ­ni­je od mi­nis­tar­stva ko­je vo­di bri­gu u EU fon­do­vi­ma ili za­što je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja „lo­ši­je“mi­nis­tar­stvo od Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva. Osob­no sma­tram da su naj­ve­ći us­tu­pak na­pra­vi­le ostale stran­ke Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, pri­mar­no HSS, HSLS, HSP An­te Star­če­vić, ko­je ni­su bi­le u mo­guć­nos­ti pre­uze­ti od­go­vor- nost za uprav­lja­nje ne­kim od mi­nis­tar­sta­va.

Ima li po­ten­ci­ja­la, na­kon sve­ga, da HDZ i Most po­nov­no su­ra­đu­ju u iz­vr­š­noj vlas­ti? Od­nos­no, da ko­ali­ra­ju na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra?

Si­gu­ran sam da će HDZ os­tva­ri­ti od­li­čan re­zul­tat na pred­sto­je­ćim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, ali, re­al­no, vje­ru­jem da će nam za kons­ti­tu­ira­nje vlas­ti tre­ba­ti ko­ali­cij­ski part­ner. Tu ra­ču­na­mo na stran­ke Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, ali i na Most te na sve stran­ke ko­je gra­vi­ti­ra­ju des­nom cen­tru i ko­ji­ma je svje­tli­ja bu­duć­nost Hr­vat­ske na pr­vo­me mjes­tu. No, po­vje­re­nje i za­jed­niš­tvo ključni su fak­to­ri za dalj­nju su­rad­nju s bi­lo ko­jom od tih stra­na­ka i ako to­ga ne bu­de bi­lo, sma­tram da HDZ u tak­ve od­no­se s fi­gom u dže­pu ne tre­ba ula­zi­ti.

Pi­sa­lo se da ste u do­brim od­no­si­ma s mos­tov­ci­ma i da bis­te im vi bi­li pri­hvat­lji­vi kao mo­gu­ći man­da­tar?

Uis­ti­nu sam, u ovih ne­ko­li­ko mje­se­ci, us­pos­ta­vio od­lič­ne od­no­se s ko­le­ga­ma iz Mos­ta. Vje­ruj­te mi da, što se ti­če od­no­sa i su­rad­nje u Vla­di, ni­je bi­lo šu­mo­va u ko­mu­ni­ka­ci­ji iz­me­đu Mos­ta i HDZ-a, ba­rem što se mi­nis­ta­ra ti­če. Nit­ko u ovu Vla­du ni­je do­šao ra­di pla­će i be­ne­fi­ci­ja, ne­go da ne­što uči­ni za ovu dr­ža­vu. Ka­ko ko­le­ge iz HDZ-a, ta­ko i ko­le­ge iz Mos­ta. Vje­ru­jem da da­nas u do­li­ni Ne­re­tve imam de­se­tak pri­ja­te­lja vi­še ne­go pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. O mo­gu­ćem man­da­ta­ru osob­no s nji­ma ni­sam ni­ka­da raz­go­va­rao.

Za Bo­žu Pe­tro­va čes­to se ka­že da on ni­je po­li­ti­čar, ne­go da je u mi­si­ji, a mi­si­ja ru­še­nja To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka Mos­tu je us­pje­la, ka­ko to ko­men­ti­ra­te?

Bo­žo Pe­trov je jed­na od oso­ba iz Vla­de s ko­jom sam imao vr­lo do­bru ko­mu­ni­ka­ci­ju, imam po­zi­ti­van stav o nje­mu, ali stvar­no mi se pu­no pu­ta uči­ni­lo da je vi­še tru­da ula­gao u po­ku­ša­je mi­je­nja­nja svi­jes­ti i od­no­sa u HDZ-u ne­go u rad Vla­de. HDZ ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je do­vo­dio u pi­ta­nje vje­ro­dos­toj­nost Mos­ta, stav­ljao ve­to na nji­ho­ve ka­dro­ve, upli­tao se u unu­tar­stra­nač­ke od­no­se, ia­ko je i u Mos­tu bi­lo lo­ših po­te­za, kao što su ime­no­va­nje za­mje­ni­ka mi­nis­tra tu­riz­ma, po­moć­ni­ka mi­nis­tra pra­vo­su­đa, odre­đe­ni po­te­zi u Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de, Mi­nis­tar­stvu za­šti­te oko­li­ša i dru­gim re­so­ri­ma. Ci­je­nim Most u sve­mu ono­me što ra­di i po­ku­ša­va, ali mo­ji pri­ja­te­lji iz Mos­ta mo­ra­ju shva­ti­ti da ko­ali­ci­ja i su­rad­nja ne zna­či upli­ta­nje u unu­tar­stra­nač­ke od­no­se dru­gog ko­ali­cij­skog part­ne­ra. Ne mis­lim da je mi­si­ja Bo­že Pe­tro­va bi­la ru­še­nje Ka­ra­mar­ka.

Ka­ko bis­te vi oci­je­ni­li Bo­žu Pe­tro­va?

Sma­tram da su Bo­žo Pe­trov i Most os­vje­že­nje na po­li­tič­koj sce­ni u Hr­vat­skoj, ko­je je us­pjeh na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma iz­ne­na­dio. Os­ta­li su ho­mo­ge­na eki­pa u svim ovim pre­vi­ra­nji­ma

Ni­sam su­dje­lo­vao u pre­go­vo­ri­ma o for­mi­ra­nju Vla­de pa ne znam de­ta­lje, ali sma­tram da ni­je uči­nje­no pre­vi­še us­tu­pa­ka Mos­tu, ka­že To­lu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.