HDZ će bi­ti part­ner, a ja HSS i HSLS vi­dim kao dio te ko­ali­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

bo­ri­ma, ali sa znat­no ma­njim stran­ka­ma.

Ni­sam pre­vi­še upu­ćen u to što smje­ra SDP. Is­kre­no, ni­ti me to pre­vi­še za­ni­ma. HDZ pro­vo­di svo­ju po­li­ti­ku, raz­go­va­ra sa svo­jim po­ten­ci­jal­nim ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma i pro­miš­lja o bu­duć­nos­ti Hr­vat­ske. Li­je­va po­li­tič­ka op­ci­ja je do­volj­no po­ka­za­la na ko­ji na­čin vo­di bri­gu o Hr­vat­skoj.

Mo­že li HDZ do­bi­ti SDP na iz­bo­ri­ma na­kon po­li­tič­kog cir­ku­sa pro­tek­lih šest mje­se­ci?

Zad­njih šest mje­se­ci ova Vla­da mo­gla je uči­ni­ti pu­no vi­še za Hr­vat­sku. To je či­nje­ni­ca i žao mi je što se to ni­je os­tva­ri­lo. Me­đu­tim, mo­ram is­tak­nu­ti i pu­no do­brih po­te­za sa­da već biv­še Vla­de. U pet mje­se­ci po­vuk­li smo vi­še nov­ca iz EU fon­do­va ne­go SDP-ova Vla­da ti­je­kom ci­je­le 2015. go­di­ne. Ras­pi­san je na­tje­čaj za Pe­lje­ški most, pro­jekt o ko­jem se sa­mo pri­ča­lo zad­njih pet­na­est go­di­na. Ko­nač­no je po­če­la mo­der­ni­za­ci­ja že­ljez­nič­kog pro­me­ta (pro­jekt Du­go Se­lo – Kri­žev­ci vri­je­dan 220 mi­li­ju­na eura), us­pos­tav­ljen je red u dr­žav­nim fi­nan­ci­ja­ma, ima­mo kon­ti­nu­iran rast BDP-a i sma­nje­nje ne­za­pos­le­nos­ti. SDP ni­je imao Plan 21, imao je Plan 100. U če­ti­ri go­di­ne SDP- ove Vla­de

Pi­tam hr­vat­ske gra­đa­ne zna­ju li i osje­te li na što je Mi­la­no­vi­će­va eki­pa po­tro­ši­la nji­hov no­vac i zar stvar­no že­le da Mi­la­no­vić na­kon sve­ga opet vo­di na­šu dr­ža­vu

Hrvatska je za­du­že­na za čak 100 mi­li­jar­di ku­na! Pi­tam hr­vat­ske gra­đa­ne zna­ju li i osje­te li na što je po­tro­šen nji­hov no­vac? Zbog lo­še SDP-ove po­li­ti­ke sto ti­su­ća Hr­va­ta otiš­lo je iz svo­je do­mo­vi­ne i da­nas ži­vi u Nje­mač­koj, Aus­tri­ji, Ir­skoj i os­ta­lim europ­skim zem­lja­ma. Šte­tu ko­ja je uči­ni­la SDP-ova Vla­da u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne is­prav­ljat će idu­ćih de­set hr­vat­skih vla­da. Pi­tam hr­vat­ske gra­đa­ne že­le li za­is­ta da na­šu dr­ža­vu vo­di Zo­ran Mi­la­no­vić i da umjes­to o gos­po­dar­stvu i vo­đe­nju Hr­vat­ske po­nov­no vo­di­mo be­smis­le­ne raz­go­vo­re o us­ta­ša­ma i par­ti­za­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.