Mor­ski Ta­ke­no­ko mo­ra­te po­sje­ti­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Mar­ti­na Strukić mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net

Pro­jekt Na­kon 15 go­di­na, kul­t­ni za­gre­bač­ki res­to­ran pro­ši­rio se i na mo­re – toč­ni­je u sa­mo sre­di­šte Du­brov­ni­ka Na­kon što smo ne­dav­no pred­sta­vi­li no­vu adre­su i fe­no­me­na­lan in­te­ri­jer za­gre­bač­kog Ta­ke­no­ka, ovaj kul­t­ni res­to­ran od­lu­čio nas je po­nov­no iz­ne­na­di­ti. I to ka­ko!

Po­gled ko­ji oba­ra s no­gu

Kul­t­no za­gre­bač­ko okup­lja­li­šte za­ljub­lje­ni­ka u ja­pan­sku ku­hi­nju, na­kon 15 go­di­na pos­to­ja­nja, svo­jom je­dins­tve­nom gas­tro­nom­skom po­nu­dom na­po­kon je obo­ga­ti­lo i pre­kras­ni Me­di­te­ran. Što­vi­še, za svo­ju ljet­nu ba­zu iz­a­bra­li su Dubrovnik. Mor­ski Ta­ke­no­ko smjes­tio se na sa­mom ula­zu u Grad, na čak 200 kva­dra­ta unu­tar­njeg pros­to­ra te 300 kva­dra­ta te­ra­se s ko­je pu­ca fan­tas­ti­čan po­gled na ci­je­lu lu­ku, zi­di­ne te Lo­krum. Po­seb­no za Du­brov­ča­ne i nji­ho­ve broj­ne gos­te, Ma­rio Star­man, glav­ni ku­har Ta­ke­no­ka, s pro­vje­re­nom eki­pom iz Za­gre­ba i no­vim sna­ga­ma iz Du­brov­ni­ka, pri­pre­mio je spe­ci­jal­ni me­ni ovog ja­pan­skog res­to­ra­na… Ka­me­ni­ce, školj­ke, svje­že me­di­te­ran­ske ri­be i tu­ne sa­mo su dio no­vi­te­ta u po­nu­di, ko­jom će za­si­gur­no za­do­vo­lji­ti i nep­ca naj­ve­ćih gur­ma­na te ta­ko još je­dan­put oprav­da­ti sta­tus pi­oni­ra u pra­će­nju svjet­skih tren­do­va u pri­pre­mi i ser­vi­ra­nju hra­ne. Ono što će po­seb­no ra­zve­se­li­ti gos­te res­to­ra­na u vru­ćim ljet­nim da­ni­ma pro­ši­re­na je po­nu­da pi­ća i kok­te­la. Kru­nos­lav Mi­ler, bar­men ko­ji je već ci­je­lo de­set­lje­će zas­lu­žan za ukus­ne kok­te­le u Ta­ke­no­ku, osmis­lio je no­vu lis­tu kok­te­la u kom­bi­na­ci­ji s me­di­te­ran­skim bilj­ka­ma, po­put la­van­de i ru­žma­ri­na...

Ne­utral­ni to­no­vi

Što se pak ti­če ure­đe­nja pros­to­ra, du­bro­vač­ki Ta­ke­no­ko ne sli­je­di is­tu fi­lo­zo­fi­ju ko­ju ima za­gre­bač­ki, što je i lo­gič­no jer se ov­dje i pri ure­đe­nju vo­di­lo ra­ču­na o sljub­lji­va­nju s sto­ljet­nim grad­skim am­bi­jen­tom pa je na­mje­štaj mi­ni­ma­lis­tič­ki, pot­pu­no ne­utral­nih to­no­va ka­ko bi lje­po­te gra­da doš­le mak­si­mal­no do iz­ra­ža­ja. U unu­traš­njos­ti ta­ko­đer do­mi­ni­ra­ju mi­ni­ma­li­zam i ne­utral­ni to­no­vi, jer glav­ne zvi­jez­de su, kao uos­ta­lom i sve ove go­di­ne – fan­tas­tič­na je­la.

Te­ra­sa du­bro­vač­kog Ta­ke­no­ka pros­ti­re se na čak 300 me­ta­ra kva­drat­nih, a s nje pu­ca po­gle­da na lu­ku i zi­di­ne

No­vi spe­ci­ja­li­te­ti Me­ni je pri­la­go­đen se­zon­skim i autoh­to­nim na­mir­ni­ca­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.