Funk­ci­onal­no, prak­tič­no i ori­gi­nal­no

No­vi do­ma­ći di­zaj­ner­ski brend Stuff pred­sta­vio svo­je ra­do­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Iva Ću­rić iva.cu­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ar­hi­tekt Mar­ko Mur­tić i di­zaj­ner Si­mon Pi­per­čić Mo­ra­si nas­ta­vi­li su su­rad­nju no­vim ko­ma­di­ma na­mje­šta­ja Ve­li­ka je ra­dost i uz­bu­đe­nje, s ob­zi­rom na do­ma­će di­zaj­ner­ske pri­li­ke, ka­da ne­ka na­ša umjet­nič­ka ga­le­ri­ja ili iz­lož­be­ni pros­tor ima pri­li­ku ugos­ti­ti pro­dukt di­zajn s pot­pi­som do­ma­ćih auto­ra. Tak­va at­mo­sfe­ra vla­da­la je i ga­le­ri­ji Ca­nvas pri­je ne­ko­li­ko da­na ka­da je u sklo­pu fes­ti­va­la Dis­trict De­sign Zagreb pred­stav­lje­na ko­lek­ci­ja na­mje­šta­ja i de­ta­lja za dom ar­hi­tek­ta Mar­ka Mur­ti­ća i pro­dukt di­zaj­ne­ra Si­mo­na Pi­per­či­ća Mo­ra­si­ja, ali i no­vi brand Stuff.

Jed­nos­tav­nost upo­ra­be

Ri­ječ je o bren­du nas­ta­lom iz in­te­ri­je­ra D re­sort Man­da­li­na ho­te­la u Ši­be­ni­ku u ko­jem je Mar­ko Mur­tić kao di­zaj­ner in­te­ri­je­ra di­zaj­ni­rao i iz­veo vi­še od 30 ko­ma­da na­mje­šta­ja. No, Stuff ko­ma­di ni­su stro­go re­ze­ri­vi­ra­ni za in­te­ri­je­re ovak­ve na­mje­ne. – Stuff iz­la­zi na tr­ži­šte kao su­pe­ri­or de­sign brand na­mi­je­njen opre­ma­nju mo­der­nih tu­ris­tič­kih i ins­ti­tu­ci­onal­nih in­te­ri­je­ra, ali i pri­vat­nih stam­be­nih obje­ka­ta. To je mo­de­ran, ali pri­je sve­ga funk­ci­ona­lan di­zajn ši­ro­ke pri­mje­ne – ka­že ar­hi­tekt te do­da­je ka­ko mu je pri stva­ra­nju se­ri­je pro­izvo­da pri­ori­tet što kva­li­tet­ni­ji ma­te­ri­jal s po­seb­nim na­gla­skom na jed­nos­tav­nost upo­ra­be. Za­gre­bač­koj pu­bli­ci, me­đu os­ta­lim, pred­stav­lje­ne su so­fa Fol­der, po­seb­na ne sa­mo zbog svo­ga atrak­tiv­nog, ne­go i funk­ci­onal­nog di­zaj­na s ob­zi­rom na to da s ne­ko­li­ko po­te­za pos­ta­je ko­mo­tan le­žaj. Us­to, do­la­zi u raz­li­či­tim ve­li­či­na­ma i osam raz­li­či­tih bo­ja. – Una­toč svo­joj prak­tič­nos­ti i na­mje­ni ušte­de pros­to­ra, ovaj ko­mad vi­zu­al­no to­li­ko ma­mi da je do sa­da naj­češ­će za­vr­ša­vao u do­mo­vi­ma onih ko­ji­ma ni­je po­tre­ban do­dat­ni le­žaj u sta­nu, već udo­ban i li­jep, osob­ni “ku­tak” u pros­to­ru – is­ti­če ar­hi­tekt Mur­tić ko­ji se uz ar­hi­tek­tu­ru ba­vi i ure­đe­njem in­te­ri­je­ra kom­pa­ni­ja i ho­te­la. Pri­je za­gre­bač­kog fes­ti­va­la u kvar­tu oko Mar­ti­će­ve uli­ce Stuff je imao svo­ju re­gi­onal­nu pre­mi­je­ru na ovo­go­diš­njem Mik­ser fes­ti­va­lu u Be­ogra­du gdje su nje­go­vi tvor­ci Mur­tić i Pi­per­čić Mo­ra­si do­bi­li broj­ne po­hva­le stru­ke.

Kre­ativ­na si­ner­gi­ja

So­fa Fol­der us­tva­ri je nas­ta­vak su­rad­nje ova dva poz­na­ta kre­ativ­ca, s ob­zi­rom na to da je mla­di na­gra­đi­va­ni di­zaj­ner Si­mon Pi­per­čić Mo­ra­si pri­je se­dam go­di­na ra­dio u stu­di­ju Mar­ka Mur­ti­ća. U me­đu­vre­me­nu je pos­tao fre­elan­cer, ali su­rad­nja ni­je pres­ta­la. Osim za­jed­nič­kog pro­izvo­da, spo­me­nu­te so­fe, dvo­jac je ostale ko­ma­de unu­tar bren­da ra­dio za­seb­no – Mur­tić pot­pi­su­je ko­lek­ci­ju sje­da­li­ca Sun­set, klu­pa za sje­de­nje i sun­ča­nje Span, sto­la­ca Ply­play i dru­gih, a Pi­per­čić Mo­ra­si so­fe i klu­pe Bi­en­na­le te stol­ce Strin­ger.

So­fa Fol­der (sa­svim go­re) ra­z­vla­če­njem pos­ta­je le­žaj Pod­ne lam­pe Pe­ek (go­re) pos­to­je i u va­ri­jan­ti za ek­s­te­ri­je­re Stol­ci Ply­play do­la­ze u ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti – s nas­lo­nom i bez nje­ga, raz­li­či­to obli­ko­va­nih no­gu te sa sje­da­lom i bez nje­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.