Ruč­ni­ci s pot­pi­som Mir­ja­ne Mi­ku­lec

Ge­ome­trij­ski mo­ti­vi i pom­po­ni ono su što ove ruč­ni­ke či­ni po­seb­ni­ma na tr­ži­štu Na­kon li­ni­je mi­ris­nih svi­je­ća, di­zaj­ne­ri­ca in­te­ri­je­ra iz­ba­ci­la je i ko­lek­ci­ju pre­kras­nih ruč­ni­ka za ku­pa­oni­cu i pla­žu

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Mar­ti­na Stru­kić mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net

Mirjana Mi­ku­lec, ko­ja se na­met­nu­la kao di­zaj­ne­ri­ca in­te­ri­je­ra, ne pres­ta­je ši­ri­ti svo­je pos­lov­no car­stvo. Uz TV emi­si­ju us­pje­la je osmis­li­ti i li­ni­ju mi­ris­nih svi­je­ća za dom, ko­je su po­lu­či­le ve­lik us­pjeh na tr­ži­štu, a naj­no­vi­je iz­ne­na­đe­nje iz Mir­ja­ni­ne ma­le tvor­ni­ce ide­ja jest li­ni­ja ruč­ni­ka za dom, ali i za pla­žu. Ruč­no iz­ra­đe­ni, od naj­fi­ni­jih pri­rod­nih ma­te­ri­ja­la po­put or­gan­skog pa­mu­ka i bam­bu­sa, ruč­ni­ci s pot­pi­som Mir­ja­ne Mi­ku­lec za­do­vo­ljit će sve uku­se.

Ele­gant­ni i de­cent­ni

– Že­lje­la sam se od­mak­nu­ti od uobi­ča­je­nih, po­ma­lo do­sad­nih ruč­ni­ka kak­ve naj­češ­će vi­đa­mo u ku­pa­oni­ca­ma i po­ka­za­ti da i oni mo­gu bi­ti de­talj ko­ji će vi­zu­al­no ople­me­ni­ti pros­tor – objaš­nja­va di­zaj­ne­ri­ca do­da­ju­ći:– Pa­zi­la sam da bu­du do­volj­no ne­utral­ni ka­ko bi od­go­va­ra­li svim sti­lo­vi­ma i uku­si­ma, ali i ele­gant­nog iz­gle­da. Ta­ko je za­pra­vo nas­ta­la ci­je­la li­ni­ja ruč­ni­ka s mo­jim pot­pi­som i na­dam se da će se svi­dje­ti mno­gi­ma – za­klju­či­la je Mirjana ko­ja ima u pla­nu ši­ri­ti po­nu­du pro­izvo­da sa svo­jim pot­pi­som. Di­zaj­ner­ska li­ni­ja Mir­ja­ne Mi­ku­lec nu­di ruč­ni­ke raz­li­či­tih di­men­zi­ja, bo­ja i uzo­ra­ka. Uz one ku­pa­on­ske, u po­nu­di su i ruč­ni­ci za pla­žu ko­je kra­se pom­po­ni i po­pu­lar­ni ge­ome­trij­ski mo­ti­vi.Ci­je­lu ko­lek­ci­ju ruč­ni­ka mo­že­te pro­na­ći na pro­daj­nim mjes­ti­ma Per­fec­te Dre­ams.

Naj­br­ži ma­ke­over ku­pa­oni­ce

Že­li­te li ovog lje­ta bi­ti zvi­jez­da pla­že, to će­te bez sum­nje bi­ti s ne­kim od ruč­ni­ka iz ove ko­lek­ci­je. Naš fa­vo­rit ruč­nik je s re­sa­ma ko­ji spa­ja tra­di­ci­ju i mo­de­ran di­zajn na najbolji mo­gu­ći na­čin. Ni­je lo­še spo­me­nu­ti i da se pri iz­ra­di ja­ko pa­zi­lo na kva­li­te­tu ruč­ni­ka ta­ko da mo­že­te bi­ti si­gur­ni da će­te ih ko­ris­ti­ti vi­še od jed­ne se­zo­ne. Osim kva­li­te­tom i di­zaj­nom, bez sum­nje će vas odu­še­vi­ti me­ko­ćom.Oni se od­lu­če za li­ni­ju ku­pa­on­skih ruč­ni­ka, mo­gu bi­ra­ti iz­me­đu raz­li­či­tih di­men­zi­ja i de­ze­na, u skla­du sa svo­jim sti­lom, a uz ove ruč­ni­ke do­bit će­te brz i re­la­tiv­no po­vo­ljan ma­ke­over naj­in­tim­ni­je pros­to­ri­je u do­mu.

Ve­li­ki iz­bor Di­zaj­ne­ri­ci je cilj bio za­do­vo­lji­ti sve uku­se i sti­lo­ve sto­ga oda­bra­la ne­utral­ne to­no­ve s upe­čat­lji­vim de­ta­lji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.