Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Ovan (21. 3. - 20. 4.) LJUBAV Ma­lo će­te se pri­mi­ri­ti i sma­nji­ti svo­ja lju­bav­na oče­ki­va­nja. PO­SAO Ba­vit će­te se is­to­vre­me­no sit­nim inven­tu­ra­ma i kre­ativ­nim ra­dom. ZDRAVLJE Ne mo­že baš sve bi­ti sa­vr­še­no.

Bik (21. 4. - 21. 5.) LJUBAV Znat će­te ka­ko se pri­bli­ži­ti i naj­u­da­lje­ni­joj oso­bi. PO­SAO Past će vam na pa­met ka­ko do­bro ulo­ži­ti za­ra­đe­ni no­vac. Ide­ja će do­ći iz­ne­na­da. ZDRAVLJE Či­taj­te.

Blizanci (22. 5. - 21. 6.) LJUBAV Nas­tav­lja­te gra­di­ti kva­li­tet­ne osob­ne od­no­se sa su­prot­nim spo­lom. PO­SAO Strp­lji­vo će­te če­ka­ti po­čet­ne re­zul­ta­te jed­nog pos­la. ZDRAVLJE Bu­di­te pro­fe­si­ona­lac.

Rak (22. 6. - 22. 7.) LJUBAV Ma­li ne­mir bit će pro­laz­nog ka­rak­te­ra, a vi će­te us­pje­ti na­ći na­či­na da se pri­bli­ži­te oso­bi ko­ju vo­li­te. PO­SAO Da­nas će ko­le­ge za­bu­ša­va­ti na pos­lu. ZDRAVLJE Do­pus­ti­te si ma­lo pre­da­ha.

Lav (23. 7. - 22. 8.) LJUBAV Va­ša sen­ti­men­tal­nost do­ni­jet će bla­gost ko­ju dru­gi ne oče­ku­ju. PO­SAO Uz takt i di­plo­ma­ci­ju mo­že­te pos­ti­ći vri­je­dan do­go­vor sa še­fo­vi­ma. ZDRAVLJE Bu­di­te re­al­ni­ji.

Djevica (23. 8. - 22. 9.) LJUBAV Osje­ćat će­te se ugod­no u druš­tvu oso­be ko­ju vo­li­te. PO­SAO Ma­le igre oko do­mi­na­ci­je na rad­nom mjes­tu ra­zot­kri­vat će­te svo­jom in­tu­ici­jom. ZDRAVLJE Do­bro će­te se dr­ža­ti.

Vaga (23. 9. - 22. 10.) LJUBAV Vaš part­ner da­nas će vje­ro­jat­no bi­ti ner­vo­zan. PO­SAO Ci­je­ne vaš trud, ali na pra­gu ste no­vih ana­li­za i mo­gu­ćih inven­tu­ra. ZDRAVLJE Bu­di­te ono što jes­te.

Škorpion (23. 10. - 21. 11.) LJUBAV Da­nas će­te se osje­ća­ti do­bro bi­lo da os­ta­ne­te kod ku­će u druš­tvu vo­lje­ne oso­be. PO­SAO Za­bav­ni ste i spo­sob­ni, a to se sa­da i traži. ZDRAVLJE Gim­nas­ti­ci­raj­te.

Stri­je­lac (22. 11. - 21. 12.) LJUBAV Pred va­ma je je­dan frus­tri­ra­ju­ći dan u lju­ba­vi. Naj­bo­lje je da se pri­vre­me­no osa­mi­te. PO­SAO Ima­te pu­no raz­lo­ga za za­do­volj­stvo. ZDRAVLJE Preispitajte se.

Ja­rac (22. 12. - 20. 1.) LJUBAV Ono što vam mo­žda tre­nut­no ne­dos­ta­je u va­šoj ve­zi da­nas će­te na­do­mjes­ti­ti bo­ljim erot­skim od­no­som. PO­SAO Ko­le­ge vas vo­le. ZDRAVLJE Od­mo­ri­te se.

Vodenjak (21. 1. - 18. 2.) LJUBAV Za vas ne­ma vi­še ni pre­pre­ka, ni bolj­ki. PO­SAO Da­nas će­te se ba­vi­ti dvi­je­ma stva­ri­ma: jed­no su fi­nan­cij­ske kal­ku­la­ci­je, a dru­go su pos­lov­ni kon­tak­ti ZDRAVLJE Bu­di­te svo­ji.

Ri­be (19. 2. - 20. 3.) LJUBAV Pred va­ma je ugo­dan i is­pu­njen dan u pri­van­tom ži­vo­tu. PO­SAO Ako upo­tri­je­bi­te svo­ju in­tu­ici­ju na is­pra­van na­čin, mo­ći će­te pos­ti­ći mno­go vi­še . ZDRAVLJE Bit će­te od­lič­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.